Vajíčka

Aprílová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Jazyk a komunikácia

Vajíčka

Oblasť

Jazyk a komunikácia

Podoblasť

Písaná reč / Chápanie formálnych charakteristík písanej reči / Grafomotorické predpoklady písania

Výkonové štandardy:

  • Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov. Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia. Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú intenzitu tlaku na podložku.

Úlohy:

  1. Priraďte mláďatá k mamičke.
  2. Spočítajte vajíčka v košíku a správny počet vyfarbite.
  3. Precvičujte rúčku dokresľovaním kuriatok..

 

Stiahnite si dokument