Bezplatné webináre pre učiteľov v máji pokračujú

06.05.2021
Vzdelávanie a výchova

V máji sa budeme počas webinárov venovať deťom s AHDH, inovatívnym prvkom vo vzdelávaní žiakov, hrám na rozvoj, integrácii žiakov, vzdelávaniu stredoškolákov, ale aj dokumentácii pre školské jedálne.

Čítajte viac o RAABE bezplatných webinároch a prihláste sa.

ÁDÉHÁDĚ – JAK NA EMOCE DĚTÍ S ADHD?

Chcete vědět, jak porozumět a pracovat s emocemi dětí s ADHD?

Dátum: 10. máj 2021 (pondelok) o 17:00

Lektor: Mgr. Jan Uhlíř, lektor v psychologicko-pedagogické poradně při základní škole pro žáky se speciálními poruchami chování v kurzu arteterapie

OBSAH WEBINÁRA:

Máte ve své třídě žáka s ADHD? Víte, co je základem úspěšné práce s hyperaktivními a impulzivními dětmi? Hledáte inspiraci a tipy, jak přijmout hyperaktivitu a impulzivitu pozitivně? Chcete vědět, jak porozumět a pracovat s emocemi dětí s ADHD?

Zajímají Vás tyto otázky? Hledáte odpověď aspoň na jednu z těchto otázek? Pokud ano, tak pro Vás je určen tento bezplatný webinář, ve kterém na ně budeme hledat odpovědi tak, aby reflektovaly potřeby Vaší práce.

Webinářem Vás provede zkušený lektor Mgr. Jan Uhlíř. Webinář si klade za cíl předat potřebné inspirace a nástroje, díky nimž lze život a kontakt s hyperaktivitou a impulzivitou přijmout pozitivně.

Webinář Vás provede důležitými oblastmi spjatými s problematikou ADHD a bude se soustředit zejména na porozumění světu dětí s touto poruchou po stránce emoční (nejen u dětí, ale i jejich rodičů). Nepomineme ani chyby, které při vzdělávání žáků s AHDH mohou nastat a kterých je dobré se vyvarovat.

Více na toto téma naleznete v publikaci ADÉHÁDĚ – Jak na emoce dětí s ADHD.

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:

Webinář je určen především učitelkám/učitelům ZŠ a MŠ, asistentkám/asistentům pedagogů ZŠ a MŠ, škol, školnímu psychologovi, školnímu speciálnímu pedagogovi, asistentovi speciálního pedagoga, poradenským pracovníkům, ale webinář je také vhodný i pro rodiče dětí s ADHD.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

VIETE, ČO JE TO GAMIFIKÁCIA?

Aktivizujúca metóda a iné inovatívne prvky vo vyučovaví s cieľom motivovať žiačky a žiakov

Dátum: 11. máj 2021 (utorok) o 17:00

Lektorky:

Mgr. Silvia Škultétyová, špeciálna pedagogička v ŠZŠ v Handlovej

Mgr. Dagmar Rybárová, špeciálna pedagogička v ŠZŠ v Handlovej

OBSAH WEBINÁRA:

 • Vymedzíme si pojem gamifikácia a priblížime, ako ju aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • Hovoriť budeme o výhodách gamifikácie.
 • Prinesieme praktické námety na tvorbu pomôcok.
 • Podelíme sa s vami o skúsenosti s implementáciou gamifikácie.

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:

Pre špeciálnych pedagógov, pre učiteľov 1. a 2. stupňa ZŠ, pre vychovávateľov v ŠKD a pedagogických zamestnancov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

HRY NA ROZVOJ – VYUŽÍVATE ICH?

Súbor hier sa zameraním na rozvoj zmyslových a mentálnych funkcií žiakov na prvom stupni ZŠ

Dátum: 12. máj 2021 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: Magdaléna Labudová, Mgr.,  špeciálna pedagogička, logopedička

OBSAH WEBINÁRA:

 • Vysvetlíme si význam hry pre ľudí.
 • Ukážeme si a popíšeme hry na rozvoj vnímania pomocou zmyslov zameraných na rozvoj zraku, sluchového vnímania a hmatu.
 • Ďalej si ukážeme hry na rozvoj  hrubej a jemnej  motoriky, precvičovanie pravo – ľavej orientácie, orientácie v  čase a priestore.
 • Povieme si o hrách na precvičovanie analýzy a syntézy, na rozvoj reči a slovnej zásoby, pamäti , pozornosti a postrehu, logického myslenia a matematických predstáv.

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:

Pre špeciálnych pedagógov a rodičov, ktorých starostlivosť je zameraná na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pre učiteľov v ZŠ, vyučujúcich v  školských kluboch, animátorov v detských táboroch.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

ČÍTANIE S POROZUMENÍM AJ NA VÝTVARNEJ VÝCHOVE?

Nápady a inšpirácie, ako spojiť hodiny čítania s výtvarnou výchovou

Dátum: 13. máj 2021 (štvrtok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Libuša Bednáriková, Súkromná spojená škola Cambridge International School, Bratislava – učiteľka pre 1. – 4. ročník ZŠ aj 5. – 9. ročník ZŠ

OBSAH WEBINÁRA:

 • Oboznámenie sa so súborom pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre prvý stupeň.
 • Tipy a nápady, ako obohatiť hodiny výtvarnej výchovy pomocou čítania zábavných textov.
 • Návrhy vyučovacích hodín, ktoré prepájajú čítanie textov s výtvarnými aktivitami.
 • Nápady ako využiť pracovné zošity Tajomstvá sveta v projektovom vyučovaní. 
 • Ako si vyzdobiť triedu po prečítaní textov a ukážok. 

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:

Pre učiteľov 1. stupňa ZŠ,  pre špeciálnych pedagógov, pre vychovávateľov a rodičov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

PRIPRAVTE STREDOŠKOLÁKOV NA PODNIKANIE II.

Ako pripraviť žiakov stredných škôl  rôzneho zamerania na budúce povolanie alebo podnikanie

Dátum: 17. máj 2021 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektorka: Ing. Gabriela Horecká, Štátny inštitút odborného vzdelávania, vedúca odboru finančnej gramotnosti, Slovenského centra cvičných firiem a podpory smerovania mládeže

OBSAH WEBINÁRA:

 • Podnikateľské vzdelávanie a finančná gramotnosť na Slovensku.
 • Podnikateľské vzdelávanie a uplatniteľnosť absolventov v praxi.
 • Predstavenie cvičnej firmy ako formy podnikateľského vzdelávania.

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:

Pre učiteľov ekonomických predmetov SOŠ a učiteľov občianskej náuky, ale aj dejepisu ZŠ.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

INTEGRÁCIA V PRAXI

Základný legislatívny rámec procesu integrácie s príkladmi z praxe a odporúčaniami

Dátum: 18. máj 2021 (utorok) o 17.00

Lektorka: Mgr. Jarmila Chudá, zamestnankyňa v štátnej správe – rezort školstva

OBSAH WEBINÁRA:

 • Predstavíme vám základný legislatívny rámec procesu integrácie (stručný prehľad právnych predpisov)
 • Práva a povinnosti účastníkov procesu integrácie (dieťaťa a zákonného zástupcu,  riaditeľa, učiteľa – triedneho učiteľa, príslušného poradenského zariadenia, zriaďovateľa)
 • Príklady z praxe a odporúčania k činnostiam súvisiacich s procesom integrácie – vo vzťahu najmä k povinnej dokumentácii (obsah, vedenie, odstúpenie povinnej dokumentácie a jej archivácia),  k diagnostike a správam z odborných vyšetrení, k informovanému súhlasu, k možnosti a podmienkam individuálneho vzdelávania a oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy, k individuálnemu  vzdelávaciemu programu a i.)

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:

Pre pedagogických zamestnancov základných škôl – najmä  riaditeľov, učiteľov, triednych učiteľov, pedagogických asistentov, výchovných poradcov, školských špeciálnych pedagógov; odborných zamestnancov v ZŠ. 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

VIETE, AKO EVIDOVAŤ DOKUMENTÁCIU PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE OD 1.9. 2021?

Vedenie dokumentácie podľa aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré pre školské stravovanie vyplývajú z rezortu školstva, zdravotníctva, pôdohospodárstva, financovania a životného prostredia.

Dátum: 19. máj 2021 (streda) o 17,00 hod.

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

OBSAH WEBINÁRA:

 • Obsahom webinára je sumarizovať všetku dokumentáciu, ktorú je školská jedáleň povinná viesť.
 • Pomôžeme vám zorientovať sa v povinnostiach vedúcej a ostatných členov kolektívu školskej jedálne pri vedení dokumentácie: kto, čo a kedy má viesť, s akou frekvenciou, a kto, čo a kedy vo vašej školskej jedálni môže kontrolovať.
 • Povieme si o elektronickom vedení dokumentácie a jej benefitoch.
 • Prinesieme aj vzory tlačív, správneho výpočtu režijných nákladov na výrobu jedného jedla s riešením, ako sa vyhnúť deformovaniu vplyvu nízkeho počtu stravníkov počas COVID obdobia na výpočet režijných nákladov.

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:

Pre zriaďovateľov, riaditeľov/vedúcich zariadení školského stravovania, riaditeľov škôl a samosprávam ako zriaďovateľom zariadenia školského stravovania.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

Záznamy zo všetkých predchádzajúcich webinárov nájdete zoradené pekne podľa vyučovacích predmetov tu: https://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity-webinare

 

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Odporúčané články

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte