Nové marcové témy bezplatných webinárov

25.02.2021
Vzdelávanie a výchova

Ktorú z nových tém si vyberiete tentokrát? Venovať sa budeme predškolákov aj malých škôlkarom, ale aj poruchám učenia. Nižšie nájdete linky na jednotlivé bezplatné webináre.

 

PŘECHOD Z MATEŘSKÉ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Aneb Jak na to, aby to nebolelo

Dátum: 1. marec 2021 (pondelok) o 17:00

Lektor: Mgr. Hana Splavcová, Národní pedagogický institut České republiky 

Obsah webinára:

 • Máte v mateřské škole, nebo doma předškoláka? Víte, jaká je role mateřské školy? A víte, jak může pedagog/rodič podpořit rozvoj dítěte a jeho dobrý vstup do školy?
 • Zajímají Vás tyto otázky? Hledáte na ně odpovědi? Pro Vás všechny je určen bezplatný webinář, ve kterém na ně budeme hledat odpovědi tak, aby reflektovaly zejména potřeby a možnosti dětí.
 • Webinářem Vás provede zkušená lektorka Mgr. Hana Splavcová. Webinář si klade za cíl předat potřebné informace a poskytnout pedagogům a rodičům prostor k zamyšlení, jak podpořit předškolní dítě v období přechodu z mateřské školy do 1. třídy. Webinář Vás provede důležitými oblastmi spjatými s přechodem dítěte do základní školy – role mateřské školy, očekávání rodičů i pedagogů, příprava prostředí i činností pro celkový rozvoj dítěte. Nepomineme ani problematiku odkladů školní docházky a přehled základní legislativy týkající se nástupu dítěte do základní školy.

Více na toto téma naleznete v publikacích na téma Školní zralosti.

Pre koho webinár odporúčame:

Webinář je určen především pedagogům mateřských škol, pedagogům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga MŠ, asistentům pedagoga ZŠ a rodičům budoucích prvňáčků.

 

 

ŠKÔLKAR SKÚMA, VYRÁBA, SPOZNÁVA...

Námety na rozvíjanie prírodovednej a technickej gramotnosti, poznávania spoločenského prostredia ale aj časových vzťahov

Dátum: 2. marec 2021 (utorok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Zuzana Grmanová, riaditeľka MŠ Limbova 4, Trnava

Obsah webinára:

 • Ponúkneme vám ponuku konkrétnych návrhov aktivít, ako pracovať s obsahom vzdelávacej oblasti Človek a príroda, Človek a svet práce a Človek a spoločnosť v základnej línii požiadaviek na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách.
 • Ukážeme si, ako rozvíjať technickú gramotnosť 5- až 6-ročných detí, ako využívať ich prirodzenú zvedavosť, skúmanie a bádanie, pozorovanie a zážitkové učenie.
 • Predstavíme učebné pomôcky, ktoré pomáhajú rozvíjať elementárne poznatky detí o prírode a procesy aktívneho poznávania prostredia prostredníctvom rozvoja pozorovacích a skúmateľských aktivít detí.
 • Prinesieme námety, ako implementovať zážitkové učenie do procesu edukácie 5- až 6-ročných detí.

Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:

poznať metódy a formy podporujúce aktívne (zážitkové, skúsenostné) učenie sa

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia v MŠ, rodičia detí predškolského veku

 

VIETE, AKO POMÔCŤ ŽIAKOM S PORUCHAMI UČENIA?

O tom, ako pracovať so žiakmi s rôznymi poruchami učenia v bežnej triede.

Dátum: 3. marec 2021 (streda) o 17:00

Lektor: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálna pedagogička a logopedička

Obsah webinára:

 • Prinesieme vám tipy, ako komplexne rozvíjať špecifické funkcie žiakov v škole.
 • Povieme si, ako podporovať u žiakov osvojenie si správnych učebných návykov vo vybraných vyučovacích predmetoch – slovenský jazyk, resp. matematika.
 • Prinesieme konkrétne ukážky pracovných listov pre žiakov prvého stupňa základnej školy s poruchami učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia a vývinová dysfázia.
 • Ukážeme si návody, ako možno jednoduchými a zábavnými aktivitami (strihanie, lepenie, vyfarbovanie...) upevniť základné poznatky žiakov.
 • Nezabudneme ani na námety na samostatnú prácu žiakov.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia 1. stupňa ZŠ, učitelia nultého a prípravného ročníka ZŠ, asistenti, špeciálni pedagógovia, učitelia špeciálnych škôl

 

AKO NAUČIŤ DETI ORIENTOVAŤ SA V ČASE?

Orientácia v čase ako životná zručnosť, ktorú sa oplatí rozvíjať.

Dátum: 4. marec 2021 (štvrtok) o 17:00

Lektor: Mgr. Silvia Škultétyová, autorka učebníc  pre špeciálne školy, učiteľka v ŠZŠ v Handlovej

Obsah webinára:

 • Ukážeme si, prečo je orientácia v čase pre žiakov dôležitá, čo robí žiakom najväčšie problémy.
 • Povieme si, ako rozvíjať orientáciu v čase u detí.
 • Prinesieme vám konkrétne ukážky postupov cvičení na zvládnutie tejto životnej zručnosti.
 • Poradíme vám, aké pomôcky použiť pri nácviku zručnosti.
 • A tiež si ukážeme, ako aplikovať nadobudnutú zručnosť žiakom do praxe.

Pre koho webinár odporúčame:

pedagógovia 1. stupňa ZŠ, špeciálni pedagógovia, asistenti, vychovávatelia ŠKD

Mohlo by vás tiež zaujímať:

PRIPRAVOVANÉ WEBINÁRE PRE ZRIAĎOVATEĽOV, VEDENIE NA ŠKOLÁCH A VEDÚCE ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ

 

KVALITA VÝROBY JEDÁL V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI s dôrazom na  DIÉTNE STRAVOVANIE OD 1. 9. 2021

Kvalita výroby jedál v školskej jedálni – ukazovateľ úrovne poskytovania školského stravovania s možnosťou rozšírenia portfólia o diétny systém pre deti a žiakov v školách, ako jeden z možných princípov voľby rodiča pri rozhodovaní o výbere školy.

Dátum: 27. apríla 2021 (utorok) o 17:00 hod.

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára:

 • Aplikácia materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie.
 • Využitie metodiky všeobecných a špecifických princípov v nadväznosti na zásady pre skladbu jedálnych lístkov.
 • Normovanie a možná zámena surovín.
 • Technologické postupy a eliminácia dochucovania jedál pridaným cukrom a soľou.
 • Potravinový semafor a aký má vplyv na výrobu jedál v školskom stravovaní.
 • Podmienky poskytovania diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania s určením minimálneho počtu stravníkov.

Pre koho webinár odporúčame:

Zriaďovateľom, riaditeľom/vedúcim zariadení školského stravovania, riaditeľom škôl a samospráve ako zriaďovateľovi zariadenia školského stravovania.

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

VIETE, AKO EVIDOVAŤ DOKUMENTÁCIU PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE OD 1.9. 2021?

Vedenie dokumentácie podľa aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré pre školské stravovanie vyplývajú z rezortu školstva, zdravotníctva, pôdohospodárstva, financovania a životného prostredia.

Dátum: 19. mája 2021 (streda) o 17:00

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára:

 • Obsahom webinára je sumarizovať všetku dokumentáciu, ktorú je školská jedáleň povinná viesť.
 • Pomôžeme vám zorientovať sa v povinnostiach vedúcej a ostatných členov kolektívu školskej jedálne pri vedení dokumentácie: kto, čo a kedy má viesť, s akou frekvenciou, a kto, čo a kedy vo vašej školskej jedálni môže kontrolovať.
 • Povieme si o elektronickom vedení dokumentácie a jej benefitoch.
 • Prinesieme aj vzory tlačív, správneho výpočtu režijných nákladov na výrobu jedného jedla s riešením, ako sa vyhnúť deformovaniu vplyvu nízkeho počtu stravníkov počas COVID obdobia na výpočet režijných nákladov.

Pre koho webinár odporúčame:

Zriaďovateľom, riaditeľom/vedúcim zariadení školského stravovania, riaditeľom škôl a samosprávam ako zriaďovateľom zariadenia školského stravovania.

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

Zdroj: Raabe Slovensko a Expol Pedagogika

PŘECHOD Z MATEŘSKÉ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Aneb Jak na to, aby to nebolelo

Dátum: 1. marec 2021 (pondelok) o 17:00

Lektor: Mgr. Hana Splavcová, Národní pedagogický institut České republiky 

Obsah webinára:

 • Máte v mateřské škole, nebo doma předškoláka? Víte, jaká je role mateřské školy? A víte, jak může pedagog/rodič podpořit rozvoj dítěte a jeho dobrý vstup do školy?
 • Zajímají Vás tyto otázky? Hledáte na ně odpovědi? Pro Vás všechny je určen bezplatný webinář, ve kterém na ně budeme hledat odpovědi tak, aby reflektovaly zejména potřeby a možnosti dětí.
 • Webinářem Vás provede zkušená lektorka Mgr. Hana Splavcová. Webinář si klade za cíl předat potřebné informace a poskytnout pedagogům a rodičům prostor k zamyšlení, jak podpořit předškolní dítě v období přechodu z mateřské školy do 1. třídy. Webinář Vás provede důležitými oblastmi spjatými s přechodem dítěte do základní školy – role mateřské školy, očekávání rodičů i pedagogů, příprava prostředí i činností pro celkový rozvoj dítěte. Nepomineme ani problematiku odkladů školní docházky a přehled základní legislativy týkající se nástupu dítěte do základní školy.

Více na toto téma naleznete v publikacích na téma Školní zralosti.

Pre koho webinár odporúčame:

Webinář je určen především pedagogům mateřských škol, pedagogům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga MŠ, asistentům pedagoga ZŠ a rodičům budoucích prvňáčků.

 

 

ŠKÔLKAR SKÚMA, VYRÁBA, SPOZNÁVA...

Námety na rozvíjanie prírodovednej a technickej gramotnosti, poznávania spoločenského prostredia ale aj časových vzťahov

Dátum: 2. marec 2021 (utorok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Zuzana Grmanová, riaditeľka MŠ Limbova 4, Trnava

Obsah webinára:

 • Ponúkneme vám ponuku konkrétnych návrhov aktivít, ako pracovať s obsahom vzdelávacej oblasti Človek a príroda, Človek a svet práce a Človek a spoločnosť v základnej línii požiadaviek na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách.
 • Ukážeme si, ako rozvíjať technickú gramotnosť 5- až 6-ročných detí, ako využívať ich prirodzenú zvedavosť, skúmanie a bádanie, pozorovanie a zážitkové učenie.
 • Predstavíme učebné pomôcky, ktoré pomáhajú rozvíjať elementárne poznatky detí o prírode a procesy aktívneho poznávania prostredia prostredníctvom rozvoja pozorovacích a skúmateľských aktivít detí.
 • Prinesieme námety, ako implementovať zážitkové učenie do procesu edukácie 5- až 6-ročných detí.

Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:

poznať metódy a formy podporujúce aktívne (zážitkové, skúsenostné) učenie sa

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia v MŠ, rodičia detí predškolského veku

 

VIETE, AKO POMÔCŤ ŽIAKOM S PORUCHAMI UČENIA?

O tom, ako pracovať so žiakmi s rôznymi poruchami učenia v bežnej triede.

Dátum: 3. marec 2021 (streda) o 17:00

Lektor: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálna pedagogička a logopedička

Obsah webinára:

 • Prinesieme vám tipy, ako komplexne rozvíjať špecifické funkcie žiakov v škole.
 • Povieme si, ako podporovať u žiakov osvojenie si správnych učebných návykov vo vybraných vyučovacích predmetoch – slovenský jazyk, resp. matematika.
 • Prinesieme konkrétne ukážky pracovných listov pre žiakov prvého stupňa základnej školy s poruchami učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia a vývinová dysfázia.
 • Ukážeme si návody, ako možno jednoduchými a zábavnými aktivitami (strihanie, lepenie, vyfarbovanie...) upevniť základné poznatky žiakov.
 • Nezabudneme ani na námety na samostatnú prácu žiakov.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia 1. stupňa ZŠ, učitelia nultého a prípravného ročníka ZŠ, asistenti, špeciálni pedagógovia, učitelia špeciálnych škôl

 

AKO NAUČIŤ DETI ORIENTOVAŤ SA V ČASE?

Orientácia v čase ako životná zručnosť, ktorú sa oplatí rozvíjať.

Dátum: 4. marec 2021 (štvrtok) o 17:00

Lektor: Mgr. Silvia Škultétyová, autorka učebníc  pre špeciálne školy, učiteľka v ŠZŠ v Handlovej

Obsah webinára:

 • Ukážeme si, prečo je orientácia v čase pre žiakov dôležitá, čo robí žiakom najväčšie problémy.
 • Povieme si, ako rozvíjať orientáciu v čase u detí.
 • Prinesieme vám konkrétne ukážky postupov cvičení na zvládnutie tejto životnej zručnosti.
 • Poradíme vám, aké pomôcky použiť pri nácviku zručnosti.
 • A tiež si ukážeme, ako aplikovať nadobudnutú zručnosť žiakom do praxe.

Pre koho webinár odporúčame:

pedagógovia 1. stupňa ZŠ, špeciálni pedagógovia, asistenti, vychovávatelia ŠKD

Mohlo by vás tiež zaujímať:

PRIPRAVOVANÉ WEBINÁRE PRE ZRIAĎOVATEĽOV, VEDENIE NA ŠKOLÁCH A VEDÚCE ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ

 

KVALITA VÝROBY JEDÁL V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI s dôrazom na  DIÉTNE STRAVOVANIE OD 1. 9. 2021

Kvalita výroby jedál v školskej jedálni – ukazovateľ úrovne poskytovania školského stravovania s možnosťou rozšírenia portfólia o diétny systém pre deti a žiakov v školách, ako jeden z možných princípov voľby rodiča pri rozhodovaní o výbere školy.

Dátum: 27. apríla 2021 (utorok) o 17:00 hod.

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára:

 • Aplikácia materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie.
 • Využitie metodiky všeobecných a špecifických princípov v nadväznosti na zásady pre skladbu jedálnych lístkov.
 • Normovanie a možná zámena surovín.
 • Technologické postupy a eliminácia dochucovania jedál pridaným cukrom a soľou.
 • Potravinový semafor a aký má vplyv na výrobu jedál v školskom stravovaní.
 • Podmienky poskytovania diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania s určením minimálneho počtu stravníkov.

Pre koho webinár odporúčame:

Zriaďovateľom, riaditeľom/vedúcim zariadení školského stravovania, riaditeľom škôl a samospráve ako zriaďovateľovi zariadenia školského stravovania.

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

VIETE, AKO EVIDOVAŤ DOKUMENTÁCIU PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE OD 1.9. 2021?

Vedenie dokumentácie podľa aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré pre školské stravovanie vyplývajú z rezortu školstva, zdravotníctva, pôdohospodárstva, financovania a životného prostredia.

Dátum: 19. mája 2021 (streda) o 17:00

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára:

 • Obsahom webinára je sumarizovať všetku dokumentáciu, ktorú je školská jedáleň povinná viesť.
 • Pomôžeme vám zorientovať sa v povinnostiach vedúcej a ostatných členov kolektívu školskej jedálne pri vedení dokumentácie: kto, čo a kedy má viesť, s akou frekvenciou, a kto, čo a kedy vo vašej školskej jedálni môže kontrolovať.
 • Povieme si o elektronickom vedení dokumentácie a jej benefitoch.
 • Prinesieme aj vzory tlačív, správneho výpočtu režijných nákladov na výrobu jedného jedla s riešením, ako sa vyhnúť deformovaniu vplyvu nízkeho počtu stravníkov počas COVID obdobia na výpočet režijných nákladov.

Pre koho webinár odporúčame:

Zriaďovateľom, riaditeľom/vedúcim zariadení školského stravovania, riaditeľom škôl a samosprávam ako zriaďovateľom zariadenia školského stravovania.

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

Zdroj: Raabe Slovensko a Expol Pedagogika

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte