Pripravení na nový školský rok?

02.06.2022
Vzdelávanie a výchova

Predstavujeme novinky na školský rok 2022/2023 z produkcie odborného nakladateľstva RAABE Slovensko a učebnicového vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA.

Objednávanie noviniek je spustené na oboch eshopoch: www.raabe.sk aj www.expolpedagogika.sk. Učitelia si môžu už teraz objednať jednotlivé tituly, spolu s ostatnými z ministerského zoznamu, na nákup ktorých môžu školy využiť ministerský príspevok.

 

 

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ

Pracovná učebnica pre 2. ročník základných škôl sú spracované podľa ŠVP. Hravým a zábavným spôsobom oboznamujú deti s učivom, keď gramatiku aj sloh prepájajú s hravými prvkami ako komiksy, prešmyčky, doplňovačky, tajničky, ale aj kreslenie a iné úlohy. Pracovná učebnica je rozdelená do troch hlavných celkov, resp. oblastí, ktoré sa systematicky striedajú. Je to SLOHOVÁ ČASŤ – zameriava sa na rozprávanie a komunikáciu prostredníctvom situácie alebo príbehu v komikse, časť PÍSANIE – na základe vzorovej kaligrafie sa precvičujú grafomotorické zručnosti a posledná, GRAMATICKÁ ČASŤ. V pracovnej učebnici sa nachádza aj OPAKOVANIE v podobe krátkeho testu za tematickým celkom. 

 

 

 

Kuliferdo – Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ

Pracovný zošit je doplnkovým materiálom k učebnici slovenského jazyka pre žiakov 5. ročníka ZŠ so ŠVVP, ale aj pre tých, ktorí majú ťažkosti v osvojovaní gramatických javov v dôsledku iných príčin. Ideálna pomôcka pre žiakov v bežnej triede, ktorí z dôvodu svojej diagnózy (najmä dysortografie – porucha osvojovania pravopisu) nedokážu pracovať v rovnakom tempe a objeme ako ostatní žiaci. Grafické spracovanie zohľadňuje špecifické vzdelávacie potreby žiakov – väčšie riadkovanie, široký okraj určený na písanie vlastných poznámok žiakov, vtipné a zrozumiteľné piktogramy pútajúce pozornosť žiaka na daný jav (ZAPAMÄTAJ SI! – gramatické pravidlá, VÝKRIČNÍK – upozorňuje na to, čo si má žiak všimnúť, POMÔCKA – napovedá pri riešení úloh).

 

 

 

Vzdelávacia politika a kultúra

Kniha najmä o slovenskej vzdelávacej politike, ako ju jej autor Branislav Pupala zo svojho pohľadu zachytával posledné roky. Príbehy o tom, ako a prečo slovenské školstvo stagnuje, ako si ničíme učiteľské vzdelávanie, ako prízemne a bezhlavo meníme školský systém a tvárime sa, že robíme reformy. Príbeh textov sa začína rokom 2016, keď sa na stole objavil ďalší z pokusov o reformu školstva v Slovenskej republike v podobe projektu Učiace sa Slovensko. Pokračuje cez rôzne epizódy v ďalších rokoch až po pandémiu a otázky, ktoré táto situácia nastolila ako podnety k zmenám vzdelávacieho systému. Časovo sa končí tam, kde Európu zasiahla vojna na Ukrajine a keď sa možno vynoria úplne nové otázky a iné pohľady na to, čo sa pre vzdelávaciu politiku stane podstatné.

 

 

 

Líný učitel: Kroky k moderní a efektivní výuce

To najdôležitejšie a najpraktickejšie zo vzdelávacej stratégie Líneho učitele podľa Roberta Čapeka. Prináša inšpirácie, ako si obohatiť učiteľskú filozofiu a doplniť – pre niekoho možno aj neočakávané – pedagogické nástroje. Brožúra ponúka návod pre pedagógov:
• ako čo najlepšie v pedagogickej praxi používať pravidlá vzdelávacej stratégie Líného učitele,
• ako byť v školskej praxi predovšetkým kreatívny, didaktiky znalý a učiteľsky kompetentný,
• aké zásady používať pri testovaní, skúšaní a hodnotení v školskej praxi... 

 

Prírodoveda 

Vlastiveda

  

 

 

 

 

 

Učebnice a pracovné zošity pre 3. a 4. ročník základných škôl. Moderne spracované edukačné publikácie, ktoré sprevádzajú žiakov pri spoznávaní nových javov. Prinášajú graficky atraktívne obsahy, ktoré sú založené najmä na bádaní a objavovaní žiakov. 

 

 

Programovanie pre deti: Scratch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy programovania a algoritmického myslenia pre žiakov na 1. stupni základnej školy, ktoré tvoria podstatnú časť vzdelávacieho obsahu informatiky na všetkých stupňoch vzdelávania u nás. Ponúka ľahko pochopiteľný úvod do programovania a vývoja videohier pomocou obľúbeného online programovacieho prostredia pre deti. Prvá časť obsahuje úvod do programovania a prostredia jazyka Scratch a druhá časť prináša návody na vytvorenie úžasných hier. Táto kniha naučí deti, aké zábavné a užitočné môže byť počítačové programovanie.

 

 

Etická výchova pre 4. ročník ZŠ

 

 

 

 

 

 

Pracovný zošit Etická výchova pre 4. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre štvrtý ročník ZŠ. Žiaci si osvojujú sociálne zručnosti v medziľudských vzťahoch v nadväznosti na osvojené v predchádzajúcich ročníkoch, postoje a normy prostredníctvom hrania scénok, čítaním príbehov, citátov a ich rozborom, prácou s ilustráciou, doplňovačkami, kreslením, strihaním, spoluprácou vo dvojici alebo v skupine, projektovým vyučovaním. 

 

 

Kuliferdo – Slohové cvičenia

 

 

 

 

 

Pracovný zošit pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií – dyslexia, dysortografia, dysgrafia. Je určený na precvičovanie a upevňovanie učiva zo slohovej zložky slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pracovný zošit je vhodným materiálom na prácu s deťmi so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami a prináša:
• návod pre učiteľov, ako v škole čo najľahšie pracovať s deťmi s poruchami učenia a pozornosti,
• vhodné pracovné materiály na prácu s deťmi s poruchami učenia a pozornosti i pre špeciálnych pedagógov,
• obsah pracovného zošita zameraný rozvoj zručnosti písania a tvorby krátkych textov v slovenskom jazyku,
• pracovné listy rôznych stupňov náročnosti, využiteľné na hodinách slovenského jazyka.

 

Pedagogický diár 2022/2023

 

 

 

 

 

 

 

Každodenná praktická pomôcka v pracovnom a osobnom živote pedagóga. Nezáleží na tom, či učíte v materskej, základnej, základnej umeleckej, strednej škole, alebo na gymnáziu. Obsah a štruktúra Pedagogického diára 2022/2023 je prispôsobená potrebám pedagógov všetkých typov škôl.

 

 

Geografia 8

 

 

 

 

 

Učebnica geografie pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá. Je plne v súlade s požiadavkami platného ŠVP a aktuálne spracovaná. Z hľadiska obsahu je zameraná na učenie sa geografie Slovenskej republiky. Učebnica sa skladá z dvoch častí. V prvej časti sú uvedené základné geografické charakteristiky Slovenska – ako prírodné, tak aj socioekonomické (geopolitická poloha, geologická stavba, reliéf, podnebie, pôda, rastlinstvo, živočíšstvo, obyvateľstvo, sídla, ťažba nerastných surovín, poľnohospodárstvo, lesné a rybné hospodárstvo, priemysel, doprava, cestovný ruch, školstvo, veda a výskum, zdravotníctvo, obchod, kultúra a šport, typy súčasnej krajiny, prírodné krajinné typy). Druhá časť učebnice je aplikačná, spracovaná ako spoznávanie geografických javov a procesov cez objavovanie zaujímavých miest Slovenska. Spoznávanie každého kraja obsahuje štyri poznávacie trasy, ktoré sú inšpiráciou pre žiakov na poznávanie Slovenska a prepojením s praktickým životom.

 

KOMPLETNÚ PONUKU MINISTERSKÝCH TITULOV NÁJDETE NA STRÁNKE:

https://www.raabe.sk/ministerske-tituly-ministerstvo/

 

Zdroj: raabe.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte