Subjekty zodpovednosti školy za škodu voči žiakovi

15.12.2009
Vzdelávanie a výchova

osobitným typom zodpovednosti za škodu v
právnom vzťahu medzi žiakom a školou je zodpovednosť
školy za škodu, ktorá vznikla žiakovi.

Právnym predpisom, ktorý treba aplikovať na tento typ zodpovednosti, je Zákonník práce, a to konkrétne ustanovenie § 214 Zákonníka práce (ďalej len „ZP“).

V zmysle § 214 ZP zodpovedá príslušná škola alebo zriaďovateľ za škodu, ktorá vznikla žiakovi základnej školy, základnej umeleckej školy, špeciálnej základnej školy, pomocnej školy a osobitnej školy
• pri vyučovaní,
• pri výchove mimo vyučovania a
• pri výchove žiaka v školskom zariadení alebo v priamej súvislosti s nimi.

Za škodu, ktorá vznikla žiakovi strednej školy alebo odborného učilišťa a učilišťa pri teoretickom vyučovaní, pri praktickom vyučovaní, pri výchove mimo vyučovania a pri výchove žiaka v školskom zariadení alebo v priamej súvislosti s nimi zodpovedá žiakovi
a) stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa a učilišťa, ktoré je vnútornou organizačnou jednotkou zamestnávateľa, príslušný zamestnávateľ;
b) stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa a učilišťa, ktoré je právnickou osobou, príslušné učilište; za škodu, ku ktorej došlo v stredisku praktického vyučovania, ktoré je právnickou osobou, príslušné stredisko;
c) gymnázia a strednej odbornej školy, ak škoda vznikla pri teoretickom vyučovaní, pri praktickom vyučovaní v škole, pri výchove mimo vyučovania alebo v priamej súvislosti s nimi, príslušná škola; ak ku škode došlo pri praktickom vyučovaní u zamestnávateľa alebo v priamej súvislosti s ním, ten zamestnávateľ, u ktorého sa vyučovanie uskutočňovalo.

Viacej informácii nájdete v našej publikácií Nové právo v školskej praxi.

Výber z článku Zodpovednosť školy za škodu voči žiakovi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte