Tvorba testov

04.09.2009
Vzdelávanie a výchova

Učitelia často nerozlišujú pojmy písomná práca, ktorú zostavuje učiteľ pravidelne na preverenie prebraného učiva, a didaktickým testom, ktorý je systematickým nástrojom merania výsledkov výučby a je vytvorený podľa určitého odborného postupu (zvyčajne tímom odborníkov). Ponúkame vám niekoľko nápadov, ako zhotoviť kvalitný test.

Didaktickým testom má učiteľ možnosť zistiť, do akej miery sa zhoduje výkon žiaka s požadovaným vzorom. Z neho získané informácie by mali byť platné, spoľahlivé a ľahko vyhodnotiteľné. Základnou funkciou didaktického testu je kontrola, získanie spätnej väzby, informácií potrebných pre reguláciu vyučovania a učenia.

Didaktický test nie je validný (vhodný), ak sú testované úlohy namiesto aplikácie orientované na pamäť.

Ďalšou dôležitou charakteristikou didaktického testu je jeho reliabilita, teda ukazovateľ presnosti, spoľahlivosti merania. Určuje, do akej miery získané výsledky v didaktickom teste spoľahlivo odrážajú skutočné vedomosti, prípadne zručnosti žiakov.

Treťou, rovnako dôležitou vlastnosťou didaktického testu je administrabilita, čiže praktickosť. Sleduje uplatňovanie zásady preskúšať čo najväčšiu skupinu žiakov za relatívne krátky čas, a súčasne čo najjednoduchšie vyhodnotenie testov. Spoľahlivý výsledok by mal slúžiť na porovnanie úrovne vedomostí čo najväčšieho počtu žiakov.

Praktickosť je nevyhnutnou požiadavkou ekonomickosti a operatívnosti. Jej cieľom je uľahčiť, zefektívniť prácu učiteľovi i žiakom, nie komplikovať ju.

Ako vytvortiť dobrý test?

- Používajte zatvorené testovacie úlohy s voľbou odpovede, aby boli objektívne skórovateľné.
- Úlohy by mali byť jednoduché s alternatívnym výberom, resp. krátkym doplnením.
- K alternatívnemu výberu ponúknite 4 – 5 distraktorov, teda nesprávnych odpovedí.
- Úlohy môžu mať formu otázky, resp. konštatovania.
- Distraktory by mali byť prijateľné, pravdepodobné.
- Riešenia úloh by mali byť krátke.
- Odpovede by mali byť stručné.
- Zvolené alternatívy odpovedí by sa mali obsahovo prekrývať, resp. inak spolu súvisieť. -
Vyhýbajte sa dlhým a zložitým výrokom, pomocným slovíčkam typu „skoro“, „často“, „vždy“, „nikdy“, „zriedka“ a pod.
- Dajte si pozor, aby oba protichodné výrazy neboli synonymné. Správna odpoveď musí byť jednoznačná.

- Pri tvorbe didaktického testu sa snažte vyhýbať:
- produkčným otvoreným úlohám so širokou odpoveďou,
- dvojstupňovým úlohám zahŕňajúcim viacero údajov,
- dichotomickým úlohám s dvojčlennou väzbou.

- Nepoužívajte úlohy s viacerými správnymi odpoveďami.
- Dodržiavajte zásadu, aby sa nesprávne odpovede obsahovo a štylisticky neprekrývali.
- Usilujte sa formulovať také zadania, aby boli pre žiakov zaujímavé, ale súčasne boli vypracované na základe všetkých overených pravidiel a zásad pre validný, reliabilný i praktický didaktický test.

O tvorbe testov a ďalšom preverovaní vedomostí žiakov sa viac dočítate v našej publikácii Sprievodca triedneho učiteľa.
Príspevok bol spracovaný podľa článku Tvorba testov a ich využitie.

 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte