5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Marti.ka
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň, Od septembra je u nás zamestnananá zamestnankyňa ako pedagogický asistent. Má ukončené adaptačné vzdelávanie a vyštudovanú VŠ 2. stupňa v odbore filozofia-politológia, má vykonanú rigoróznu skúšku v odbore politológia a štátnu skúšku a obhájenú dizertačnú prácu v odbore sociálna práca. Pre výkon pedagogického asistenta na ZŠ si potrebuje doplniť pedagogickú spôsobilosť, na ktorú jej plynie lehota v zmysle §83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. V tomto období sa považuje za pedagogického zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačný predpoklad a bude zaradená v platovej triede 6. Od decembra zastupuje učiteľa biológie a ANJ , ktorý je na PN (pravdepodobne jeden mesiac). Do akej triedy ju zaradím ako učiteľa ZŠ, keď od 01.09.2019 sa pedagogický zamestnanec, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti a nespĺňa lehotu podľa §83 ods. 1 až 3 zákona č. 138/2019 Z.z. nezaraďuje do kariérových stupňov? Ona kvalifikačný predpoklad nespĺňa, ale plynie jej lehota podľa §83 ods. 1 až 3. Existuje pomôcka na zaraďovanie PZ a OZ do platových tried od 01.01.2019, kde sa uvádzajú aj nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. Nie je náhodou vydaná nová, ktorá by nám pomohla so zaradzovaním od 01.09.2019?
Prípad č. 2. Vychovávateľka v ŠKD má ukončenú VŠ 2. stupňa v inom ako požadovanom odbore (sociálna práca) a doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti na výchovnovzdelávaciu činnosť na školách a školských zariadeniach - pedagogická spôsobilosť na vychovávateľstvo vo výchovných zariadeniach. Je kvalifikovaná na úrovni stredoškolského vzdelania, má ukončené adaptačné vzdelávanie. Podľa zákona č. 317/2009 Z.z. by bola po ukončení adaptačného vzdelávania zaradená ako pedagogický zamestnanec s VŠ 2. stupňa iným ako požadovaným do platovej triedy 6. Do akej platovej triedy ju zaradím, keď 29.11.2019 ukončila adaptačné vzdelávanie. Ďakujem.

Marti.ka
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Ešte doplním, že vychovávateľka v ŠKD je u nás zamestnaná od 01.02.2019.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Aj keď § 83 ods. 5 zákon č. 138/2018 Z. z. uvádza, že nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci sa nezaraďujú do kariérových stupňov, v praxi sa nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec bude používať aj naďalej. Zaraďujú sa rovnakých tried ako do 31. 8. 2019, tak aj po 1. 9. 2019 a aj po 1. 1. 2020. Raz uvádzate, že Váš zamestnanec "je v lehote" podľa § 83 ods. 1, príp. ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. a druhý raz, že nie je v lehote. Treba si to ujasniť. Podľa môjho názoru je v lehote, bez ohľadu, ktoré pracovné miesto zastáva a môžete ho zaradiť podľa § 83 ods. 4 uvedeného zákona, teda po ukončení adaptačného vzdelávania bude samostatný. Rovnako postupujete aj pri vychovávateľke. Je samostatná, pretože je kvalifikovaná na úrovni ÚSO, ale VŠ druhého stupňa je iné ako požadované, tak preto je v 6. platovej triede. Ak ste jej dali podmienku doplniť si VŠ vzdelanie požadované, tak by bola v 7. platovej triede. Nie je vhodné veľa komplikovaných prípadov spájať do jednej otázky, pretože aj pre mňa je to veľmi neprehľadné a strácam kontinuitu.

Marti.ka
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň. Ďakujem za skorú odpoveď a ospravedlňujem sa za niektoré zmätočné informácie. Môžem teda pedagogického asistenta, ktorý ukončil adaptačné vzdelávanie, má VŠ 2. stupňa nepedagogického smeru a je dočasne preradený na učiteľa ZŠ, zaradiť do 7. platovej triedy ako samostatného v zmysle §83 ods. 4, aj s ohľadom na §13 ods. 1, keďže mu stále plynie lehota v zmysle §83 ods. 1 a 2? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Je potrebné, aby som Vám skopírovala predchádzajúcu odpoveď alebo si ju prečítate ? Mne zas nie je jasné ako s filozofiou a politológiou bude učiť biológiu.