4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ŠŠ2
MOV - zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, pani Ing. Pavlíková, poprosíme o poradenie.
Minulý týždeň nám „priniesla“ zamestnankyňa – majsterka odbornej výchovy diplom (Katolícka univerzita v Ružomberku, PF, Inštitút Juraja Páleša v Levoči): Mgr. – magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých v študijnom odbore 38. učiteľstvo a pedagogické vedy a vysvedčenie o štátnej skúške s predmetmi: pedagogika mentálne postihnutých pre učiteľov, špeciálne metodiky predmetov špeciálnej základnej školy, špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika a obhájila diplomovú prácu na tému Rozvoj psychických procesov žiakov s mentálnym postihnutím prostredníctvom telovýchovného procesu.
Uvedené štúdium nebolo prerokované v rámci ďalšieho vzdelávania, prof. rozvoja ani uzavretá dohoda o ďalšom vzdelávaní. Zamestnankyňa je doposiaľ zaradená v 6. platovej triede ako samostatný pedagogický zamestnanec bez I. atestácie, má ukončené VŠ vzdelanie 1. stupňa na hore uvedenej univerzite – špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v študijnom odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika. Vyučuje odborný výcvik. V niektorých šk. rokoch si v súlade s platnou legislatívnou dopĺňa úväzok učením max. do 6 vyuč. hodín. Domnievame sa, že jej ako majsterke odbornej výchovy neprináleží zaradenie do vyššej platovej triedy vzhľadom na súčasné zaradenie – majsterka odbornej výchovy v odbornom učilišti.
Pýtame sa: Musíme prihliadnuť na „prinesený diplom“ a majsterku odbornej výchovy zaradiť do vyššej platovej triedy, t. j. do 7. platovej triedy?
Za odpoveď ďakujeme.

Maria Pavlikova
MOV - zaradenie do platovej triedy

Pedagogickí zamestnanci v odbornom učilišti musia plniť kvalifikačnú požiadavku, a to špeciálno-pedagogickú spôsobilosť. Okrem toho musia mať aj odbornú spôsobilosť. Musí mať vzdelanie, ktoré sa vyžaduje u majstrov odbornej výchovy v stredných školách. Nepíšete v akom odbore vykonáva činnosť majsterky odbornej výchovy. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na špeciálnu pedagogiku jej nezvyšuje odbornú spôsobilosť. Musí byť vyučená v nejakom odbore. V pláne profesijného rozvoja uvedené štúdium malo byť zaradené, ale dohoda o zvyšovaní kvalifikácie neprichádza do úvahy.

ŠŠ2
MOV- zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, pani Pavlíková, pre správne zaradenie do platovej triedy doplňujeme údaje.
Naša zamestnankyňa – majsterka odbornej výchovy ukončila stredné odborné učilište v odbore pekárka a strednú odbornú školu v študijnom odbore potravinárska výroba, pekárska a cukrárska výroba. Následne na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyštudovala DPŠ a špeciálnu pedagogiku súbežne s ukončením VŠ 1. stupňa – Bc. V súčasnej dobe predložila organizácii diplom s Mgr.(o štátnych skúškach a texte v diplome sme informovali v predchádzajúcej správe).
Vyučuje ako majsterka odbornej výchovy v odbornom učilišti v učebnom odbore cukrárska výroba. Je zaradená v 6. platovej triede. Naša otázka: Je organizácia povinná po predložení diplomu a vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške na Katolíckej univerzite v Ružomberku (pracovisko Levoča) zaradiť zamestnankyňu do 7. platovej triedy?
Za odpoveď ďakujeme.

Maria Pavlikova
MOV- zaradenie do platovej triedy

Predpokladala som to takto, ale chcela som vedieť, či je kvalifikovaná MOV. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa nezvyšuje jej kvalifikáciu ako MOV a ostane zaradená v 6. platovej triede.