3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Simnova
Posúdenie kvalifikačných predpokladov PZ

Dobrý deň p. Pavlíková,

poraďte nám, prosím, pri posúdení kvalifikačných predpokladov pedagogického zamestnanca.

Zamestnanec má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ukončené v roku 2019 v študijnom programe špeciálna pedagogika v študijnom odbore špeciálna pedagogika na pedagogickej fakulte.

Štátnu záverečnú skúšku robil
- z pedagogiky sluchovo postihnutých a edukácie sluchovo postihnutých,
- zo špeciálnopedagogického poradenstva,
- z inkluzívneho vzdelávania sluchovo postihnutých a edukácie sluchovo postihnutých,
- zo školskej logopédie a individuálnej logopedickej intervencie v špeciálnych školách,
- zo špeciálnej pedagogiky a výchovnej rehabilitácie postihnutých,
- zo špeciálnopedagogickej diagnostiky a prognostiky.

Podľa výpisu výsledkov štúdia absolvoval okrem iných tieto predmety:

primárna pedagogika a edukácia,
všeobecná didaktika,
teória edukácie sluchovo postihnutých,
špeciálnopedagogické intervencie pre mentálne postihnutých,
inkluzívna pedagogika a edukácia postihnutých,
špeciálnopedagogické intervencie pre nadaných a talentovaných,
didaktika a primárna edukácia sluchovo postihnutých,
špeciálna metodika vyučovania SJ a literatúry,
špeciálna metodika vyučovania čítania.

Jeden rok pracoval v špeciálnej materskej škole ako učiteľ. V súčasnosti pracuje ako asistent učiteľa a zároveň ako školský špeciálny pedagóg v tej istej škole a robí adaptačné vzdelávanie.

Je tento pedagogický zamestnanec kvalifikovaný na výkon práce učiteľa v špeciálnej základnej škole v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s prihliadnutím na § 5 uvedeného zákona?

Ďakujeme za za odpoveď.

marita6
kvalifikačný predpoklad -Bc. učiteľ

Dobrý deň
Mám ukončené bakalárske štúdium odbor anglický jazyk a občianska výchova. Môžem učiť žiakov na základnej škole, nakoľko by som chcela II. stupeň študovať popri zamestnaní.
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikačný predpoklad - Bc. učiteľ

Vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy je v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Tento stupeň vzdelania nespĺňate a na činnosť učiteľky základnej školy Vás nepríjmu.