4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
jane.syraka
Náhrada 1.atestácie

Môže byť považovaná vykonaná rigorózna skúška z roku 2000 ako náhrada 1. atestácie. Som kvalifikovaná učiteľka pre 1.stupeň ZŠ a aj rigorózna práca a skúšky boli zamerané na môj odbor, t,j, 1. stupeň ZŠ. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Náhrada 1. atestácie

Podľa § 9 nariadenia vlády SR č. 41/1996 Z. z. po piatich rokoch pedagogickej praxe možno pedagogickému zamestnancovi priznať náhradu 1. kvalifikačnej skúšky za vykonanie rigoróznej skúšky. Toto nariadenie vlády bolo zrušené zákonom č. 317/2009 Z. z. od 1. 11. 2009.

jane.syraka
Náhrada 1. atestácie

Ďakujem za odpoveď.
Takže z toho vyplýva, že podľa § 90 ods.1 pís. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov platia výnimky, ktoré boli chválené podľa predpisov účinných do 31. októbra 2009 (tzn. aj § 9 ods. a) nariadenia vlády SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov, ktoré bolo účinné od 20.04.2002).

Maria Pavlikova
Náhrada 1. atestácie

Nejedná sa o výnimku. Ak Vám bola uznaná náhrada 1. kvalifikačnej skúšky podľa § 9 nariadenia vlády SR č. 41/1996 Z. z., tak táto Vám bola uznaná ako prvá atestácia podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. a rovnako aj podľa § 90 ods. 1 písm. a) 3. bod zákona č. 138/2019 Z. z.