11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Lenkar
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,

Od 01.09.2019 pracovala u nás zamestnankyňa na pozícií pedagogický asistent do 31.08.2021. Od 01.09.2021 sa zmenil dohodnutý druh práce na učiteľ druhého stupňa základnej školy - vyučuje matematiku (počas MD zamestnankyne)
Má ukončené nasledovné vzdelanie: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, študijný odbor manažment v špecializácii manažment verejnej správy a regiónov, 2004; Žilinská univerzita v Žiline, DPŠ zamerané na učiteľstvo odborných predmetov ekonomických,2006; Vysoká škola DTI, rigorózna skúška v študijnom odbore Ekonómia a manažment v Dubnici nad Váhom 2020; Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, kvalifikačné vzdelávanie - rozširujúce štúdium pre podkategóriu učiteľ prvého stupňa základnej školy, 2020; dňa 15.01.2020 ukončila adaptačné vzdelávanie.

Aktuálne vyučuje matematiku na druhom stupni základnej školy, t. j. nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Podľa § 83 ods. 2 zákona č. 138/2019 pedagogický zamestnanec je povinný po preradení do inej kategórie splniť kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu najneskôr do dvoch rokov odo dňa preradenia. V tomto období sa podľa § 83 ods. 4 sa pedagogický zamestnanec považuje za pedagogického zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačný predpoklad, ak spĺňa podmienku získania stupňa vzdelania vyžadovaného pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca alebo pre príslušnú kategóriu odborného zamestnanca. Na základe uvedeného bola zamestnankyňa zaradená do 7. platovej triedy pracovnej triedy 1.

Otázka:
Môže jej byť priznaný príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 %, ak si o to požiada?
V prípade, že do dvoch rokov nesplní kvalifikačný predpoklad, bude preradená do nižšej triedy a prerušené poskytovanie profesijného príplatku alebo už ani nemôže vyučovať matematiku na 2. stupni?
V prípade, že sa vráti p. učiteľka z MD – matematikárka, a tejto zamestnankyni sa opäť zmení dohodnutý druh práce na pedagogický asistent má nárok na profesijný príplatok?

Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Otázku ste napísali podrobne, ale aj tak si potrebujem niektoré záležitosti objasniť. Vaša pani učiteľka je nekvalifikovaná na vyučovanie predmetu matematika. § 83 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. chcete uplatniť od 1. 9. 2021, pretože došlo k zmene kategórie z pedagogického asistenta na učiteľa. Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. sa môže priznať po dobu, kedy bude zaradená ako samostatná učiteľka, prípadne samostatný pedagogický asistent. V prípade, že bude nekvalifikovaná, príplatok zastavíte. Zákon nerieši prerušenie vyplácania príplatku nekvalifikovanému pedagogickému zamestnancovi, ale teoreticky s tým počítajte. Vyučovať matematiku môže aj následne, ale nekvalifikovane. Najlepšie by bolo, keby učila na prvom stupni základnej školy.

adaada
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň, rada by som získala informáciu. V súčasnosti sa mi vypláca kreditový prípltok vo výske 12%. Ak si teraz urobím inovačné vzdelávanie 50 hodín, možem požiadať o vyplácanie 3% od 1.9.2026. Ako dlho mi bude tento príplatok vyplácaný? Na ďalších 7 rokov od 1.9.2026, alebo len 7 rokov od jeho ukončenia (napr. 7 rokov od r. 2023) ?

Maria Pavlikova
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Príplatok za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie podľa § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 553/2003 Z. z. sa Vám bude vyplácať vo výške 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej budete zaradená v čase jeho priznania, pravdepodobne od 1. 9. 2026 a bude sa Vám vyplácať po dobu siedmich rokov od jeho priznania v súlade s § 14e ods. 2 a ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z.

Silvia Marcinová
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
naša zamestnankyňa zaradená ako učiteľka 2. stupňa a zároveň koordinátor podporného tímu absolvovala vzdelávanie vo vzdelávacom programe akreditovanom v zmysle zákona č.568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní v rozsahu 250 hodín. Priniesla potvrdenie o absolvovaní a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa § 14 ods.9 zákona č. 568/2009.
Má nárok na získanie 12% príplatku za profesijný rozvoj?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. sa priznáva za konkrétne druhy vzdelávania. Z Vašej otázky nie je jasné o aké vzdelávanie v zmysle uvedeného § 14e sa jedná.

Silvia Marcinová
Príplatok za profesijný rozvoj

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Veď práve v tom je ten problém, že vzdelávanie nebolo špecifikované. Osvedčenie bolo vydané ako absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, tak ako som Vám to napísala v otázke. Viac k tomu nie je uvedené.
Ďakujem za Váš čas.

Zuzana Butorova
1. atestácia

Dobrý deň, prosím Vás o radu.
Som učiteľ 2. stupňa - SJL + PDA. Učím na 1.stupni predmety, ktoré som vyštudovala - slovenský jazyk a prírodovedu/prvouku, teda kvalifikovane učím na 1.stupni. Chcem absolvovať 1. atestáciu, no narážam na problém, pretože môžem absolvovať len atestáciu pre 2. stupeň (to, čo mám v diplome), ale materiál, ktorý môžem použiť je pre 1. stupeň. Mám 6 rokov pedagogickej praxe, učila som 4 roky na 2. stupni, ale pred takmer piatimi rokmi (3 roky som bola na MD), takže materiál z druhého stupňa, ktorý by som mohla použiť je už neaktuálny (podmienka je max. 4 roky starý može byť).
Prosím Vás, je niaka cesta, ktorou by som sa vedela kvalifikovať na úroveň platovej triedy ako učiteľ s prvou atestáciou? Rozširujúcim štúdiom napríklad?

Maria Pavlikova
Prvá atestácia

Pri posúdení Vašej otázky je dôležité, kto Vám dal tie informácie, ktoré uvádzate. V § 60 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. je uvedené, že atestácia sa vykonáva pre príslušnú kategóriu, príslušnú podkategóriu, príslušný stupeň vzdelania a príslušný odbor vzdelania pedagogického zamestnanca. V § 60 ods. 4 platí, že vykonaná atestácia platí pre príslušnú kategóriu a príslušný stupeň vzdelania pedagogického zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal. Vy vykonáte atestáciu pre kategóriu učiteľ a bude Vám platiť pre kategóriu učiteľ. Ja v tom nevidím problém. Podľa § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. sa dá aj rigorózna skúška uznať ako prvá atestácia, ale musí byť vykonaná v študijnom odbore, ktorý súvisí s obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa, teda SJL + PDA.

S.T.
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
v prípade, že mám priznaný príplatok 9 % za absolvované tri inovačné vzdelávania (každé v rozsahu 50 hodín), zvyšné tri percentá môžem v súčasnosti dosiahnuť ďalším inovačným vzdelávaním v rozsahu 50 hodín, alebo môžem tie tri percentá získať aj aktualizačným vzdelávaním realizovaným našou školou? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. sa za aktualizačné vzdelávanie neposkytuje. Môžete absolvovať ďalšie inovačné vzdelávanie, prípadne špecializačné vzdelávanie, ak vykonávate špecializované činnosti podľa § 36 zákona č. 138/2019 Z. z.