8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Lenka 1973
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím Vás o radu pri zaradení novej zamestnankyne, ktorá ide pracovať ako vychovávateľka ŠKD.

Má vyštudované:

- Pedagogická spôsobilosť - vyučovanie disciplín výtvarnej výchovy (záver. skúška z didaktiky výtvarnej výchovy)
- Vysoká škola výtvarných umení - študijný odbor Voľné umenie - grafika - titul Mgr. art. - rok ukončenia 2005

Má urobené adaptačné vzdelávanie a prax ako učiteľka výtvarného odboru v ZUŠ 2 roky.

Môže byť ako vychovávateľka zaradená v 7. platovej triede?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň,
vôbec mi nie je jasné vzdelanie Vašej vychovávateľky a na základe čoho ju chcete zaradiť ako kvalifikovanú. Neviem si nič potrebné domyslieť. Pozrite si vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3, bez toho sa nedá posúdiť plnenie kvalifikačného predpokladu. Nepíšete odkedy pracuje v školstve, prax 2 roky mohla získať aj v roku 2010.

Lenka 1973
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

ospravedlňujem sa za neúplné informácie. Prax v školstve získala v rokoch 2020-2021. Zaradiť ako kvalifikovanú som ju chcela na základe DPŠ , nakoľko má didaktiku výtvarnej výchovy a teda môže vyučovať výtvarnú výchovu a vlastne každý učiteľ je vlastne aj kvalifikovaný vychovávateľ. Toto je iba môj názor, preto som Vás oslovila a prosím o radu, či rozmýšľam správne, alebo sa mýlim.

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň,
takéto posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov sa v praxi uplatňovalo do vydania vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. Nová vyhláška rozdeľuje kvalifikovaných učiteľov na učiteľov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - učiteľské - títo sú automaticky aj kvalifikovaní vychovávatelia. Druhá skupina kvalifikovaných učiteľov, ktorí majú odbornú spôsobilosť - neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a pedagogickú spôsobilosť nadobudli doplňujúcim pedagogickým štúdiom. Títo si musia doplniť rozširujúci modul DPŠ, ktorým získajú kvalifikačný predpoklad pre pracovnú činnosť v kategórii vychovávateľ. Keď si pozriete prílohu č. 3 uvedenej vyhlášky, rozdelenie je uvedené v bodoch 5 a 6 s odkazom na III. časť.

Karmur
ZUŠ

Dobrý deň, podľa ktorého zákona sa priznáva príplatok za triednictvo v základnej umeleckej škole v prípade riaditeľky, ktorá má vyučovaciu povinnosť 5 hodín, 1 žiak individuálne, 2 triedy hudobnej náuky skupinovo. Zástupkyňa má vyučovaciu povinnosť 10 hodín, 2 žiakov individuálne, 5 tried hudobnej náuky skupinovo. Patrí im príplatok za triednictvo? Ďakujem za odpoveď.

schlangi
vychovávateľ na stredoškolskom internáte

dovolím si požiadať o odpoveď na otázku zaradenia, resp. nutnosti DPŠ či iného vzdelávania
zamestnanec k nám nastúpil na pozíciu vychovávateľa na stredoškolskom internáte...
jeho vzdelanie je nasledovné:
2015 ukončené pomaturitné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
2021 ukončené v št. odbore učiteľstvo a pedagogické vedy , štud. program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
v školstve je zamestnaný cca 10 mesiacov /ako učiteľ I. stupňa ZŠ - viac menej na zastupovanie/ - stále prebieha adaptačné vzdelávanie Pg zamestnanca.
jeho zaradenie dnes - 6. PT ako začínajúci Pg zamestnanec...
po ukončení adaptačného vzdelávania - 7. PT.
je potrebné ďalšie vzdelávanie pre zaradenie "vychovávateľ" do budúcnosti, aby bol splnený kvalifikačný predpoklad pre zaradenie do 7.PT?
ďakujem za odpoveď i Váš čas

Maria Pavlikova
vychovávateľ na stredoškolskom internáte

Dobrý deň,
Váš vychovávateľ je kvalifikovaný podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3, oddiel A bod 5 písm. c) a nevyžaduje sa ďalšie vzdelanie. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ho zaradíte do 7. platovej triedy ako samostatného vychovávateľa školského internátu.

schlangi
vychovávateľ na stredoškolskom internáte

ešte raz ďakujem za Vašu odpoveď i čas.