9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zastupkyna12
Kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň. Uchádzačka o pracovnú pozíciu vychovávateľka v ŠKD študuje rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky. Bude po jeho skončení kvalifikovaná ako vychovávateľka v školskom klube alebo bude musieť ešte absolvovať ďalšie doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ ? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň,
napíšte mi celé vzdelanie Vašej uchádzačky, aby som mohla odpovedať.

Zastupkyna12
Kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň, pani Pavlíková.
Uchádzačka má doteraz ukončené nasledovné vzdelanie:
Obchodná akadémia - ukončené v r. 2008
Trenčianska univerzita A. Dubčeka - personálny manažment - ukončené v r. 2016
DPŠ - ukončené v r. 2020
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň,
v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č, 1/2020 Z. z., príloha č. 3 bod 6 písm. b) Vaša uchádzačka bude po skončení rozširujúceho štúdia kvalifikovanou učiteľkou pre prvý stupeň základnej školy, ale bude povinná absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ.

Zastupkyna12
Kvalifikačné predpoklady

Ďakujem za odpoveď.

JanaMatejova
Kvalifikácia na učiteľa špeciálnej pedagogiky v ZŠ

Dobrý deň prajem, potrebujem si overiť, či budem mať možnosť kvalifikácie na učiteľa ZŠ so zameraním na špeciálnu pedagogiku ak by som si zvolila uvedené štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Mám ukončené vysokoškolské štúdium 2 stupňa v odbore Sociálna práca, štúdium som ukončila v roku 2012. 2- ročné kvalifikačné vzdelávanie pedagogických asistentov v MPC Prešov, ukončené v roku 2013. Chcela by som vedieť aké mám možnosti ďalšieho štúdia, ak by som chcela učiť na základnej škole v špeciálnej triede. Ak by som si urobila doplňujúce pedagogické štúdium základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia, následne rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia - učiteľ a 2 - ročné rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Bola by som kvalifikovaná ako učiteľ špeciálnej pedagogiky na základnej škole? Ďakujem.
https://www.ccvpfku.sk/ponuka-ccv-pf-ku/doplnujuce-pedagogicke-studium-2...
https://www.ccvpfku.sk/ponuka-ccv-pf-ku/rozsirujuce-studium-2/charakteri...

Maria Pavlikova
Kvalifikácia na učiteľa špeciálnej pedagogiky v ZŠ

Dobrý deň,
učiteľ špeciálnej pedagogiky v ZŠ nejestvuje. Ani v špeciálnej škole ani v špeciálnej triede bežnej školy. Sú tam učitelia so špeciálno-pedagogickou spôsobilosťou. Musia byť v prvom rade kvalifikovaní na nejaký konkrétny predmet. Vy uvažujete nad doplňujúcim pedagogickým štúdiom, následne rozširujúcim štúdiom nejakého predmetu a následne rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky. Je možný aj takýto postup, ale vhodnejšie by bolo ucelené štúdium, ktoré by bolo kvalifikačným predpokladom pre učiteľov špeciálnych škôl, ktoré je uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1, 2. diel, II. časť a III. časť.

Zuzka Babičová
Možnosť učiť na SŠ alebo GYM

Dobrý deň,
chcem sa opýtať na možnosť učenia na strednej škole a osemročnom gymnáziu.

Ukončené mám vysokoškolské štúdium 2. stupňa v roku 2007 v odbore:
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň ZŠ v kombinácii predmetov slovenský jazyk a literatúra - hudobná výchova.

Pozerali sme vyhlášku 1/2020 Z. z. - prílohu č. 1 , konkrétne časť IV - učiteľ strednej školy, č. 122 .

Za odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Možnosť učiť na SŠ alebo GYM

Dobrý deň,
ak na vysvedčení máte vyslovene napísané učiteľstvo pre druhý stupeň ZŠ, tak by toto vzdelanie nemalo byť kvalifikačným predpokladom aj pre strední školy. V bode 122, ktorý uvádzate, nie je napísané pre druhý stupeň ZŠ, tak si to nemôžete doplniť. Pozrite aj profil absolventa.