10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Katka Katrin Sp...
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie riaditeľa ZŠ

Kandidát na funkciu riaditeľa základnej školy má ukončené vysokoškolské vzdelanie neučiteľského smeru. /SPU Nitra /. Absolvoval DPŠ, ktoré nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie, kde získal spôsobilosť na vyučovanie odborných poľnohospodársko - lesníckych predmetov na stredných školách. V tom čase vyučoval na SŠ. Má štátnu skúšku z Anglického jazyka stupňa C1-C2 na jazykovej škole. Osvedčenie o II.atestácii. Pedagogickú prax v dĺžke 19 rokov.
Spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie riaditeľa ZŠ?

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie riaditeľa ZŠ

Dobrý deň,
ak Váš kandidát na riaditeľa je najmenej päť rokov zaradený ako samostatný učiteľ, tak so vzdelaním, ktoré uvádzate, spĺňa kvalifikačné predpoklady a môže sa zúčastniť výberového konania na funkciu riaditeľa strednej školy.

Katka Katrin Sp...
Dopl.otázka

Ďakujem za odpoveď. Teda nemôže sa ale zúčastniť výberového konania na funkciu riaditeľa základnej školy?

Maria Pavlikova
Dopl.otázka

Dobrý deň,
prihlásiť sa môže do výberového konania aj na základnú školu. Je na zriaďovateľovi, či ho posunie do výberového konania v prípade úspešného výberového konania, čo a koľko hodín bude učiť. Kvalifikačné predpoklady na anglický jazyk spĺňa, ale treba mať na pamäti vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z.,, prílohu č. 1, 3. diel, a to nadpis 3. dielu, je to vzdelanie na vyučovanie príslušného predmetu (anglický jazyk), ale nie to kvalifikačný predpoklad podľa § 10 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Stretla som sa aj s takým názorom, že kandidát ktorý je v podstate kvalifikovaný učiteľ, a keď nebude učiť svoje predmety v rozsahu podľa § 13 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. bude v 6. platovej triede bez uznania atestácii. Možno mu to vyjde, treba sa s tým "pohrať".

Katka Katrin Sp...
Dopl.otázka II.

ďakujem za odpoveď. Súhlasim s Vami ohľadom vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z.,, prílohu č. 1, 3. diel, a to nadpis 3. dielu pokiaľ sa berie do úvahy štátna skúška z ANJ. V podstate aj vyučuje viac 2/3 anglický jazyk.

Chcem sa ešte opýtať na možnosť vzatia do úvahy DPŠ vo vyhláške 173/2023 --- III. časť - učiteľ druhého stupňa základnej školy - bod 2a: vzdelanie uvedené v
a) bode 1 alebo v bodoch 3 až 87, a následne bod 26 študijný odbor: ktorý nie je zameraný na učiteľstvo - študijný program: obsahovo nadväzujúci na obsah príslušného vyučovacieho predmetu, ďalšie vzdelanie: doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Síce kandidát vyučuje ANJ ale je predmet na ZŠ Zdravé varenie - podľa štatnicových predmetov - /hygiena potravín, potravinová bezpečnosť, výživa ľudí, klinická výživa/ - by mohol spadať do tejto kategórie a mať kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie riaditeľa základnej školy?
ďakujem

Maria Pavlikova
Dopl.otázka II.

Dobrý deň,
ak mu uznáte kvalifikáciu na tie predmety, ktoré uvádzate a bude ich vyučovať v rozsahu podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z., tak by to malo byť v poriadku. Potom si časť úväzku doplní anglickým jazykom.

Sunnna
Zaradenie učiteľa MŠ

Dobrý večer. V roku 2012 som ukončila vysokoškolské štúdium II. stupňa v odbore Učiteľstvo vseobecno-vzdelavacích predmetov SJaL a Výchova k občianstvu. Od 1.9.2019 som začala pracovať v MŠ a podľa nariadení zamestnávateľa som v roku 2022 ukončila rozširujúce pomaturitné štúdium v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Hneď po tom som nastúpila na MD. Kde by som mala byť zaradená po návrate do práce?
A mám nárok na príplatok za profesijný rozvoj?
Ďakujem Vám vopred za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa MŠ

Dobrý deň,
spĺňate kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované podľa vyhlášky MŚVVaš SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť Vás zaradili od 1. 9. 2023 do 6. platovej triedy. Pomaturitné štúdium, ktoré ste absolvovali nie je rozširujúce štúdium, pretože rozširujúce štúdium sa absolvuje na vysokej škole. Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. Vám nepatrí.

Tamija
Zaradenie učiteľky

Dobrý deň, prosím ako je to pokiaľ má učiteľka strednú pedagogickú a vysokú školu - špeciálny pedagóg a ako špeciálny pedagóg absolvovala aj adaptačné a teraz ide učiť do bežnej materskej školy - do akej platovej triedy má byť zaradená? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky

Dobrý deň,
zaraďovanie do kariérových stupňov a platových tried sa určuje presne podľa konkrétneho vzdelania. a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., jednotlivé prílohy. Ak má niekto strednú školu aj vysokú školu, je to chválihodné, ale ja podľa takejto informácie neviem zaradiť pedagogického zamestnanca.