4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
náhrada I. kvalifikačnej skúšky

Dobrý deň, chcela som Vás požiadať o radu. Súbežne som študovala 2 odbory na VŠ. Štvorročný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň a päťročný odbor školská logopédia. Oba odbory som ukončila štátnymi skúškami a v oboch odboroch mi bol priznaný titul Mgr. (2 dipl. práce, 2 diplomy). Mám 9 rokov praxe. Má mi byť priznaná náhrada I. kvalifikačnej skúšky? Ďakujem.

raabe
odpoveď

Náhradu I.kvalifikačnej skúšky riešilo ustanovenie § 9 z už neplatnej vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov. Toto ustanovenie v odseku 1 hovorilo, že po piatich rokoch pedagogickej praxe sa ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky uznáva
a) získanie titulu po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky alebo bez vykonania štátnej rigoróznej skúšky absolventom, ktorí počas celého štúdia na vysokej škole dosahovali výborné študijné výsledky, vykonali štátnu záverečnú skúšku s výborným prospechom a absolvovali štúdium s vyznamenaním, alebo získanie titulu na vysokých školách a fakultách podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,
b) absolvovanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa neučiteľského študijného odboru a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na získaný študijný odbor,
c) absolvovanie postgraduálneho štúdia zakončeného záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,
d) absolvovanie rozširujúceho štúdia pre získanie spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo študijného odboru alebo absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na pedagogickej fakulte alebo filozofickej fakulte,
e) absolvovanie dvojročného špecializačného inovačného štúdia alebo dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia schváleného ministerstvom,
f) umiestnenie sa na prvom až treťom mieste celoštátneho kola tvorby svojpomocne zhotovených, akreditovaných a patentovaných učebných pomôcok, ktoré boli odovzdané do výroby,
g) autorstvo učebníc a učebných osnov, ktoré boli schválené ministerstvom a vydané,
h) absolvovanie rigoróznej skúšky,
i) umiestnenie na prvom až treťom mieste v celoštátnom kole pedagogického čítania.

Bohužiaľ z uvedeného vyplýva, že Vám nemohla byť uznaná náhrada I. kvalifikačnej skúšky.

Odpovedal: Mgr. Zdenko Krajčír

norikavargova
Náhrada 1.kvalifikačnej skúšky

Dobrý deň
Chcela by som sa spýtať, či za náhradu 1.kvalifikačnej skúšky sa počíta , ak som v roku 2010 ukončila rozširujúce študiu anglického jazyka na pedagogickej fakulte v Nitre. Mala som skončené učitelstvo pre I.stupeň. Neviem ako je to s praxou pretože učim od septembra 2004 - februara 2009 a momentálne som este na materskej dovolenke. Dakujem za odpoveď

millie
náhrada I. kvalifikačnej skúšky

V roku 2003 som ukončila Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. V roku 2008 som na 1. štátnej jazykovej škole vykonala všeobecnú štátnu skúšku z anglického jazyka. Mám 8 rokov praxe.

Považuje sa daná štátna skúška z jazyka ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky?

Ďakujem za odpoveď.