15 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
holá
školský logopéd

Dobrý den, prosím o informáciu či s mojim vzdelaním môžem pracovať v špeciálno-pedagogickej poradni ako samostatný odborný zamestnanec / po ukončení adaptačného vzdelania/ v zaradení: školský logopéd s nadobudnutým vzdelaním:

Presovská univerzita, študijný odbor: učiteľstvo 1.stupeň ZŠ a školská logopédia. Štátnice z: pedagogika, učiteľská psychológia, slovenský jazyk, matematika s didaktikou, logopedická diagnostika , logopedická intervencia a teórie logopédie.
Ďalej som si rozšírila pedagogickú spôsobilosť o učiteľstvo pre špeciálne školy - pedagogika mentálne postihnutých z predmetov- štátnicové skúšky: špec.pedagogika, pedag. mentálne postihnutých a špeciálna didaktika hudobnej výchovy.
Ďakujem

317_2009
#odpoved - školský logopéd

Dobrý deň, v zmysle Vyhláška č. 437/2009 Z. z. [MŠVVaŠ SR], ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, podľa v II. diely ň - časti III. (školský logopéd) sú uvedené tieto Kvalifikačné predpoklady:
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom odbore logopédia
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť pre mládež s chybami reči.

Keďže uvádzate len všeobecné informácie o svojom najvyššom nadobudnutom vzdelaní, nie je jasné, v ktorom roku ste ukončili Mgr. štúdium (2. stupeň VŠ) - predpokladám však, že to bolo do roku 2004, kedy Vami uvádzaný študijný odbor: učiteľstvo 1.stupeň ZŠ a školská logopédia na Prešovskej univerzite zanikol a nahradil ho iný odbor - viď: http://ksp.pf.unipo.sk/sk/studijne-programy/5

Ak ste teda absolvovali študijný odbor: učiteľstvo 1.stupeň ZŠ a školská logopédia, do roku 2004 v zmysle Vyhlášky č. 437/2009 Z. z. , 2. dielu a 3. časti spĺňate kritérium bodu 2. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť pre mládež s chybami reči. A teda môžete byť zaradená ako začínajúci OZ v CŠPP.
Otázka Vášho zamestnania je otázkou na Vášho zamestnávateľa (CŠPP), ktorý v rámci výberového konania na pozíciu OZ by mal zohľadniť a posudzovať aj dĺžku Vašej odbornej praxe školského logopéda (keďže ju nikde neuvádzate).

317_2009
dodatok

ešte dodám, že k činnosti školského logopéda sa vzťahuje a jeho činnosť upravuje aj Usmernenie MŠVVaŠ SR zo dňa 23.6.2011 - Pôsobnosť, zameranie a vykonávanie odborných činností školského logopéda.

dostupné je k stiahnutiu tu:
http://www.minedu.sk/data/files/4070_usmernenie.pdf

holá
komentár -školský logopéd

dobrý deň, prosím kto komentoval môj príspevok? Je správny?

holá
školský logopéd

Ďakujem p.Pavlíková za skorú odpoveď, ešte k Vašej otázke doplním, že mám 16 roč. prax. Čo sa týka VŠ /Mgr.šútidia/ ukončila som ho do r.2004- čo ste písali správne, no zaujíma ma, či po ukončení adaptačného vzdelávania u svojho zamestnávateľa môžem samostatne realizovať logopedickú diagnostiku. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
školský logopéd

Predchádzajúca odpoveď nebola moja.

holá
š

p.Pavlíkova, nevšimla som si to, ani neviem kto sa vyjadroval resp. napísal svoj názor. Chcela by som Vás poprosiť mohla by ste sa vyjadriť k tomu Vy? Ďakujem

holá
školský logopéd

p.Pavlíkova, nevšimla som si to, ani neviem kto sa vyjadroval resp. napísal svoj názor. Chcela by som Vás poprosiť mohla by ste sa vyjadriť k tomu Vy? Ďakujem

317_2009
odpoveď #školský logopéd + správnosť príspevku.

Dobrý deň pani Holá,
príspevok nekomentovala pani Ing. Pavlíková, ale jeho správnosť si môžete overiť sama:
v zákone 317/2009 Z. z. [v § 21; v § 27 až § 29; v § 36; v § 33 ods 10) až ods. 12)];
v zákone 245/2008 Z. z. (školský zákon) [v § 130; § 131; § 133];
vo Vyhláške č. 437/2009 Z. z [II. diel- časť III. (školský logopéd)];
vo Vyhláške č. 445/2009 Z. z [v § 5].

* k činnosti logopéda: Usmernenie MŠVVaŠ SR zo dňa 23.6.2011 - Pôsobnosť, zameranie a vykonávanie odborných činností školského logopéda - http://www.minedu.sk/data/files/4070_usmernenie.pdf

* k adaptačnému vzdelávaniu bližšie tu: http://bit.ly/2ifommt

A teraz k reálnej situácii z CŠPP (školského zariadenia a odbornému zamestnancovi):
Uvádzate, že máte 16 rokov praxe? Akej??? Po 16 rokoch praxe idete robiť adaptačné vzdelávanie? Niečo ste teda opomenuli Vy alebo opomenul zamestnávateľ. Ak máte 16 rokov praxe ako odborný zamestnanec - školský logopéd, už dávno by ste mali byť samostatný odborný zamestnanec (resp. OZ s 1. alebo 2. atestáciou) - vzťahujem to aj v zmysle ukončenia Vášho VŠ vzdelania do roku 2004. A nemali by ste byť vedená ako začínajúci OZ. Ak Vašu prax opomenul zamestnávateľ je to na Vašej komunikácii s ním a náprave stavu. Do úvahy však prichádza možnosť, že Vaša 16 ročná prax nie je praxou logopéda, ale pedagóga. V tom prípade musíte absolvovať adaptačné vzdelávanie (prestupujete do kategórie OZ z kategórie PZ) a ste povinná absolvovať adaptačné vzd. Vo Vašom prípade uvádzajúcim OZ musí byť odborný zamestnanec s minimálne 1. atestáciou (od 1.1.2017, do 31.12.2016 to mohol byť aj samostatný OZ avšak s 5 rokmi odbornej praxe). Zamestnávateľ (školské zariadenie) by malo prihliadnuť na kategóriu OZ pri Vašom uvádzajúcom OZ - keďže príklady dobrej praxe a všeobecného úzusu medzi odborníkmi hovoria, že by to mal vo Vašom prípade byť školský logopéd (uvedie Vám do praxe a ukáže krásy povolania školského logopéda). Nemal by to byť teda sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg alebo psychológ. Keďže ich odborná činnosť je v obsahu a predmete iná. Ale niekedy sa stáva (žiaľ), že adaptačné vzd. pri nedostatku kategórií OZ v školskom zariadení realizuje OZ, ktorý spĺňa podmienky podľa zákona (napr. nie logopéd).
Je potom otázkou pre adresáta (dieťa, žiaka, rodiča) logopedickej prevencie a diagnostiky, ako je potom školský logopéd pripravený (je to aj otázkou zamestnávateľa, ktorý by mal dbať na kvalitu a rozvoj). Po úspešnom ukončení adaptačného vzdel. budete samostatným odborným zamestnancom - školským logopédom a v zmysle platnej legislatívy budete môcť realizovať aj samostatne logopedickú diagnostiku.
Odporúčania do budúcej praxe - venujte úvodu zaškolenia, vhľadu do odbornej praxe naozaj zvýšenú pozornosť a snahu, vzdelávajte sa, lebo prijímatelia Vašej odbornej pomoci sú veľmi senzitívni na akúkoľvek odchýlku, resp. deficit pri korekcii reči (hovorím to z pohľadu OZ, supervízora, pedagóga, ale aj hlavne bývalého žiaka a súčasného rodiča).

Ospravedlňujem sa za nezverejnenie svojej identity (world wide web poskytuje možnosť anonymity). Ale verím, že pani Ing. Pavlíková mi dá za pravdu, keďže poskytuje presné a fundované odpovede.

holá
šk.logopéd

V prvom rade sa Vám chcem poďakovať za vyčerpávajúcu odpoveď. Aby som to upresnila prax mám ako učiteľka v ZŠ na I.stupni t.z. že prax ako pedagóg- 16.r. Takže teraz mám adaptačné vzdelávanie , ktoré mi "realizuje" školský logopéd / spľňa zakonom stanovené podmienky, teda 1.atestácia a 5 rokov odbornej praxe/ a po ukončení adaptačného budem ako samostatný OZ s tým, že budem realizovať precvičovanie teda NKS a logopedickú diagnostiku. Takže predpokladám, že bude všetko správne a teda litera zákona dodržaná. pochopila som správne?

317_2009
#odpoved - školský logopéd

Dobrý deň pani Holá,
Pochopili ste správne, po úspešnom absolvovaní ADP VZD. budete preradená do kategórie OZ - školský logopéd (podľa § 21 zákona č. 245/2008 Z. z.) , v kariérovom stupni: samostatný odborný zamestnanec (podľa § 29 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. = školský zákon).
Považujem teda túto tému a thread za vyriešený a tým za uzavretý.

Prajem veľa úspechov vo Vašej práci.

holá
šk.logopéd

Ďakujem za výklad a prajem všetko dobré

kathrine
školský logopéd

dobrý deň,

chcela by som sa zamestnať v Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ako školský logopéd. od MŠ som dostala rozhodnutie :

účastníčka konania spľňa kvalifikačné podmienky, ktoré sa podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, vyžadujú na výkon regulovaného povolania školský logopéd v Slovenskej republike.

mám síce ukončenú vysokú školu v MR ktorá zodpovedá I. stupňa VS vzdelania, ale mám prax 3 roky a práve z tohto dôvodu MŠ vydalo rozhodnutie v ktorom uvádza, že môžem vykonávať povolanie školského logopéda.
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie toto rozhodnutie neuznáva ako II.stupeň vzdelania a moju prihlášku odmietol. Moja otázka znie, keď mám rozhodnutie od MŠ na uznanie môjho vzdelania ako školský logopéd prečo to nestačí pre centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie?
aké osobitné predpisy a podmienky majú a podľa akého zákona? mám už urobenú aj prvú atestáciu ako školský logopéd.

ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Školský logopéd

Na výkon odborného zamestnanca v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie všetky kategórie musia mať minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Je to v súlade s § 7 ods. 2 prvá veta zákona č. 317/2009 Z. z. Ak Vaša ukončené vzdelanie v MR zodpovedá prvému stupňu vysokoškolského vzdelania v Slovenskej republike, nespĺňate kvalifikačné predpoklady a po druhé kvalifikačné predpoklady pre činnosť odborných zamestnancov sú uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Tri roky praxe Vám žiadne vzdelanie nenahradia.

kathrine
školský logopéd

ďakujem za odpoveď.
Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR vydalo rozhodnutie, v ktorom uznáva :
účastníčka konania spľňa kvalifikačné podmienky, ktoré sa podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, vyžadujú na výkon regulovaného povolania školský logopéd v Slovenskej republike.

takže môžem sa zamestnať v SR ako školský logopéd vzdelanie prax nenahradia, ale podľa mňa vzdelanie na to mám podľa Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR, keď vydalo takéto rozhodnutie.

Ďakujem za Vašu odpoveď.