10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Gejza Varga
Zaradenie do PT

Dobrý podvečer, chcem Vás požiadať o radu ohľadom správneho zaradenia PZ do PT.
1.Vzdelanie - PdF Prešov, učiteľstvo 1.-5.ročník (1977)
2.I.atestácia
3.Úväzok stanovený na školský rok 2017/2018:
Inormatika - bežné triedy , 6 hod.,mám certifikát o absolvovaní interaktívnych a infor.technol.-interaktívna
škola, (môj názor : 11/01)
Hudobná výchova - bežné triedy ( 11/01)
Telesná a športová výchova - bežné triedy (11/01)
Výchova umením - bežná trieda 9 r. (11/01)
Výtvarná výchova - bežné triedy (11/01)
Informatika - špeciálne triedy (10/02)
Telesná výchova - špeciálne triedy (10/02)
Celkový úväzok : 96% (22 hod.), v súčasnosti som zaradený do PT: 10, PrTr: 01
Chcem podotknúť, že som bývalý riaditeľ tejto školy, ostal som ešte pracovať, aj keď som už v dôchodkovom veku....
Je to správne zaradenie ?
Ďakujem, s pozdravom g.varga

Maria Pavlikova
Zaradenie do PT

Ako učiteľ s prvou atestáciou ste kvalifikovaný na výchovno-vzdelávaciu činnosť na prvom stupni základnej školy a na druhom stupni ste kvalifikovaný na vyučovanie tzv. výchov. Musíte splniť kvalifikačnú požiadavku podľa § 7 ods. 3, zákona č. 317/2009 Z. z., t. j. tieto predmety musíte učiť v rozsahu jednej polovice výchovno-vzdelávacej činnosti zníženej o jednu hodinu. V tom prípade budete zaradený do 11. platovej triedy, pracovná trieda jeden. Z Vašej otázky nie je zrejmý rozsah hodín, ktoré učíte kvalifikovane. Na vyučovanie informatiky pravdepodobne nie ste kvalifikovaný.

Gejza Varga
Doplnenie - rozsah hodín

Dakujem, doplnenie info: kvalifikovane. VYV-2, TSV-4,HUV-2,VUM-2 = 10 hod.z úväzku 22 hod., to by malo splniť podmienku § 7,ods 3 z.317.
INF - 6 h. bežné triedy, INF - 4 h. špeciálne triedy, TEV - 2 h.špec.tr.
Zatiaľ som nedostal ofiiciálne zaradenie od RŠ, to je daný úväzok v šk.roku. V minulosti som sa stretol s členením platu za bežné triedy (% úväzku) a špeciálne triedy (% úväzku) - stanovisko MŠ SR.
S pozdravom g.varga

Maria Pavlikova
Doplnenie - rozsah hodín

Ja nie som učiteľka, do školy som chodila, ale nie všetky skratky predmetov si viem doplniť. Pravdepodobne plníte kvalifikačnú požiadavku podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. Ak učiteľ na bežnej škole učí aj v bežnej aj v špeciálnej triede, zákon č. 553/2003 Z. z. takúto situáciu nerieši. Jeho platové náležitosti sú v kompetencii riaditeľa školy. Vystaviť dve oznámenia o výške a zložení funkčného platu jedno na časť platu v pracovnej triede jeden a druhé v pracovnej triede dva podľa rozsahu úväzku je aj môj názor, ale myslím, že nie je také aj stanovisko MŠVVaŠ SR. Možno existuje, ale ja nemám o tom vedomosť.

kisgeczi.renata...
Platové zaradenie

Dobrý večer,chcela by som Vás požiadať o radu ohľadom správneho zaradenia do PT .Som zamestnaná ako hlavná kuchárka na SJ pri MS a ZS vo Svätušiach.Teraz som zaradená do 2.platovej triedy ako upratovačka.Mám úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou /Gymnázium /. Mám od roku 2007 osvedčenie o odbornej spôsobilosti,som odborne spôsobila pre prácu v potravinárstve. V roku 2008 som získala výučny list na Strednom odbornom učilišti vo Viničkách,vyučila som sa v učebnom odbore kuchár. Pracujem od roku 1997.Od roku 2006 pracujem ako hlavná kuchárka.Za informaciu dakujem. S pozdravom,Renáta.

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce v oblasti stravovania sa zaraďujú do 2. až 6. platovej triedy v závislosti od náročnosti nimi vykonávanej pracovnej činnosti. Zamestnanci vykonávajúci výrobu diétnych jedál sa zaraďujú do 5 platovej triedy.
Kuchárky školských jedální, pomocné kuchárky a hlavné kuchárky sa zaraďujú do 1. až 4. platovej triedy podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej prác, pracovné činnosti z okruhu stravovania, ustanoveným nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z.

kuckovak
zaradenie do platovej triedy

Prosím o posúdenie správnosti zaradenia hospodárky školy, ktorá má ukončenú Strednú ekonomickú školu-odbor všeobecná ekonomika a "Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou" = vzdelanie pre oblasť riadenia verejných financií v systéme štátnej pokladnice, modul: Účtovníctvo štátu a samosprávy podľa princípov Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor, 3 dňové školenie.
Podľa katalógu pracovných činností, zákon č. 341/2004 Z.z. vykonáva:
01.08.02 Komplexné zabezpečovanie účtovných agend
01.09.02 Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania.
Má byť zaradená do 8.alebo 9. PT? Udelenú výnimku z vysokoškolského vzdelania pred 1.04.2002 a podľa predpisov platných do 31.03.2002 nemá. Veľmi Vás prosím poraďte. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Podľa mojich znalostí danej problematiky súhlasím s Vami, že Vaša hospodárka vykonáva činnosti zaradené podľa katalógu pracovných činností do 8. platovej triedy. 01.08.02 Komplexné zabezpečovanie účtovných agend. Činnosť 01.09.02 Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania nie je celkom v jej kompetencii, pretože v konečnom dôsledku za rozpočet a financovanie zodpovedá riaditeľ školy.

kuckovak
zaradenie do platovej triedy

Tak podľa Vás má byť zaradená do 8 PT?

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Áno, napísala som to v predchádzajúcej odpovedi. Naviac na činnosti uvedené v 9. platovej triede sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.