3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anna V
Absolvent Fakulty práva a DPŠ
Anna V
DPŠ inštitúcie

Ako absolvent Fakulty práva, magisterskeho stupňa, štátnicove predmety Občianske,Trestné a Európske právo by som rada učila na ZŠ II.stupeň, srednej odbornej škole, gymnázii predmet občianska výchova, náuka o spoločnosti, zaklady práva.
Ad1: aké ďalšie doplňujúce vzdelanie potrebujem a u ktorej inštitúcii.
Ad2: s akým ďalším doplňujúcim vzdelaním môžem na vyššie uvedených školách učiť cudzí jazyk?Ďakujem

Maria Pavlikova
DPŠ inštitúcie

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé druhy a typy škôl a pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z ., príloha č. 1. Na základe Vášho vzdelania môžem konštatovať, že vzdelanie, ktoré uvádzate nie je plnením kvalifikačného predpokladu pre žiadny predmet na základnej škole a na strednej škole jedine pre predmet zameraný na právo, napr. základy práva. Na predmet občianska výchova a občianska náuka nie ste kvalifikovaná. Nesledujem akreditácie vysokých škôl, ale podľa mojich vedomostí právnické fakulty neposkytujú doplňujúce pedagogické štúdium a vykonať doplňujúce pedagogické štúdium napr. na technickej univerzite a pod. nie je v súlade s § 8b zákona č. 317/2009 Z. z. a škola by Vám ho neuznala. Treba si však uvedomiť počet hodín práva, ktoré sa na strednej škole vyučujú. Právnické fakulty nepripravujú budúcich pedagogických zamestnancov. Aby ste boli kvalifikovanou učiteľkou cudzieho jazyka je potrebné vykonať štátnu skúšku na štátnej jazykovej škole, a to pre základné školy základnú úroveň a pre stredné školy všeobecnú úroveň. Rozširujúce štúdium nejakého predmetu, ktorý sa na základnej alebo strednej škole vyučuje nemôžete absolvovať, pretože nemáte pedagogické vzdelania.