Záznamy z hospitácií

30.01.2013
Prevádzka školy

Jedným z nástrojov vnútornej školskej kontroly a jedinou priamou metódou pozorovania pedagogického procesu, teda i nenahraditeľným nástrojom pedagogického riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu školy, je hospitácia. Cieľom hospitácie je zistiť stav a úroveň predprimárneho vzdelávania.

Dôležitou súčasťou hospitačnej činnosti je aj vyhotovenie písomného záznamu z hospitácie. Na dôsledné spracovanie hospitačných zistení, ich analýzu, interpretáciu a vyhodnotenie potrebuje mať riaditeľka školy, príp. zástupkyňa riaditeľky, dostatok teoretických vedomostí, ale aj zručnosť vedieť tieto vedomosti aplikovať a využiť v praxi.

Stretávame sa s rôznymi druhmi záznamov. Záleží od rozhodnutia každej riaditeľky, či použije niektorý z už hotových, alebo si vypracuje svoj vlastný. Neexistuje žiadna predpísaná forma, ako by záznam z hospitácie mal vyzerať a čo všetko by mal obsahovať.

Aby mal dostatočnú výpovednú hodnotu, musí byť:
• úplný – má zachytávať podstatu pozorovaného javu, procesu (s ohľadom na cieľ hospitácie),
• formálne správny – má obsahovať určité identifikačné údaje (dátum konania hospitácie, meno učiteľky, meno hospitujúceho, cieľ a predmet pozorovania, podpisy hospitujúcej a hospitovanej),
• čitateľný a bez gramatických chýb,
• preukázateľný – má zachytávať len preukázateľné javy a skutočnosti,
• objektívny – nemá obsahovať subjektívne vyjadrenia hodnotiteľa,
• vypovedajúci – má poskytnúť obraz o pozorovanej výchovno-vzdelávacej činnosti aj nezainteresovanému čitateľovi minimálne v popisnej, hlavne však v procesnej rovine,
• jednoznačný – má byť korektný a nemá obsahovať informácie, ktoré by sa dali interpretovať rôznym spôsobom.

Každý záznam má obsahovať jasné a jednoznačné závery reflektujúce cieľ hospitácie. Je vhodné, ak záznam obsahuje klady aj nedostatky, silné stránky a oblasti vyžadujúce zlepšenie (tak vo vzťahu k osobnostnému rozvoju detí, ako aj k výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľky). V prípade zistenia nedostatkov má hospitujúca hospitovanej uložiť splniteľné, merateľné a kontrolovateľné odporúčania alebo opatrenia. V hospitačnom zázname uvedené uložené opatrenia treba kontrolovať a zovšeobecnenia prezentovať celému pedagogickému kolektívu na pedagogickej rade.

So záznamom sa musí učiteľka preukázateľne oboznámiť a vopred má byť poučená o tom, že sa k nemu môže písomne vyjadriť. Ak vyučujúca učiteľka odmietne záznam podpísať, má sa táto skutočnosť v prítomnosti ďalšej osoby uviesť do záznamu.

STIAHNITE si ukážku hospitačného záznamu >>

 

Viac ukážok z hospitácií, ako aj ďalšie záznamy v pedagogickej a ďalšej dokumentácii, nájdete v publikácii Materská škola a jej riadenie.
 

 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte

Po kliknutí na odkaz ponúkajúci stiahnutie vzorového hospitačného záznamu sa otvorí článok o mladých talentoch, nie ponúkané tlačivo.