Voľno poskytnuté riaditeľom školy

18.05.2012
Prevádzka školy

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia môže v období školského vyučovania poskytnúť žiakom najviac 5 dní voľna. Dôvodom sú závažné, najmä organizačné a prevádzkové prípady.

Ak ide o cirkevnú školu, za závažný dôvod sa považuje aj významný cirkevný sviatok.

Organizačné dôvody:
- Testovanie 9.
- Prijímacie skúšky.
- Maturitné skúšky.
- Spoločenské podujatia organizované školou (slávnostná akadémia, Deň učiteľov...).
- Vzdelávacie aktivity organizované školou pre zamestnancov.

Prevádzkové dôvody:
- Rôzne opravy v budove školy, ktoré môžu z hygienických dôvodov narušiť výchovno-vzdelávací proces.
- Začiatok rozsiahlejšej rekonštrukcie školy (napr. pred letnými prázdninami).
- Havárie.

Rozhodnutie riaditeľa nemá charakter rozhodnutia podľa zákona o správnom konaní. V podstate je to iba oznámenie o rozhodnutí, ktoré riaditeľ urobil na základe určitých okolností. Riaditeľ môže v čase poskytnutia voľna v spolupráci so zriaďovateľom podľa druhu školy a miestnych podmienok zabezpečiť prevádzku školského výchovnovzdelávacieho zariadenia (napr. školského klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti), vrátane pedagogického dozoru. Taktiež môže, ak to podmienky dovoľujú, zabezpečiť prevádzku školskej jedálne. Takéto služby sa neposkytujú, ak ide o dni voľna z dôvodu epidémie a pandémie. Poskytnutie riaditeľského voľna sa nevzťahuje na materské školy.

Povinnosť riaditeľa informovať o poskytnutí voľna
O poskytnutí voľna je riaditeľ povinný informovať zriaďovateľa a príslušný orgán verejnej správy. Od 1. 1. 2011 už na to nie je potrebný súhlas príslušného orgánu miestnej štátnej správy, teda krajského školského úradu. Spôsob, akým sa bude táto povinnosť plniť, si riaditeľ zvolí sám, môže ju tiež určiť zriaďovateľ alebo príslušný krajský školský úrad. Môže to byť telefonicky, mailom alebo poštou, príp. kombinovane.

Aj keď to zákon striktne pri poskytnutí riaditeľského voľna neuvádza, o jeho poskytnutí je riaditeľ povinný informovať aj zákonných zástupcov žiakov, žiakov a študentov školy a zamestnancov školy. Ak to situácia dovoľuje, robí to v dostatočnom časovom predstihu a verejne dostupným spôsobom (na webovom sídle školy, na vývesnej tabuli). Zriaďovateľ by si mal o dňoch voľna poskytnutých riaditeľmi škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti viesť vlastnú evidenciu.

Počet dní voľna poskytnutých riaditeľom
Celkový počet dní voľna, ktoré môže riaditeľ poskytnúť, je najviac päť. Tieto dni voľna môže poskytnúť v období školského vyučovania, ktoré sa podľa zákona začína 2. septembra a končí 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

Dni voľna a zamestnanci školy alebo školského zariadenia
Počas dní voľna poskytnutých riaditeľom môže riaditeľ umožniť zamestnancom čerpať náhradné voľno, dovolenku alebo v závislosti od podmienok určených v pracovnom poriadku školy môže umožniť vykonávanie práce mimo pracoviska. Práca v domácom prostredí, vo verejných knižniciach, vo vzdelávacích inštitúciách by mala súvisieť s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním. Podmienky takto vykonávaných činností musia byť vopred stanovené v pracovnom poriadku školy alebo školského zariadenia.

Za činnosti, ktoré môžu byť vykonávané mimo pracoviska, možno považovať prípravu na vyučovanie a výchovnú činnosť, prípravu pomôcok, starostlivosť o ne, vypracovanie a vedenie predpísanej pedagogickej a ostatnej dokumentácie, tvorbu školského vzdelávacieho a výchovného programu, sebavzdelávanie, opravu písomných prác atď. Sú presne definované vo vzorovom pracovnom poriadku, ktorý vydáva ministerstvo školstva.

Práca mimo pracoviska sa povoľuje pedagogickým zamestnancom. Ostatní zamestnanci sú na pracovisku, čerpajú dovolenku alebo náhradné voľno. Ak to podmienky dovoľujú, vykonávajú činnosti súvisiace s ich pracovným zaradením a náplňou práce.

Vybraté z publikácie Poradca riaditeľa školy.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte