Nadané dieťa v materskej škole

28.03.2021
Vzdelávanie a výchova

Viete ako správne identifikovať nadanie u detí predškolského veku?  Prečítajte si náš nový článok.

Rozpoznať nadanie už v detstve je dôležité preto, aby sme mohli jednotlivé talenty u detí rozvíjať ďalej. Včasná identifikácia nadania je dôležitá a potom by mali nasledovať vedenie, podpora a motivácia.

Osobnostné rysy detí s nadaním sú rôznorodé, pre potrebu identifikácie a následného individualizovaného prístupu v edukácii detí s nadaním je dôležité rozpoznávať špecifické znaky. Tie sú pre deti s nadaním typické vzhľadom na konkrétny vek. Nadanie predstavuje komplex znakov, charakteristík, prejavov a čŕt (pričom každá osobnosť sa prejavuje osobitým, svojským spôsobom). To môže pri rozpoznávaní nadania predstavovať určitý problém. Súčasný vzdelávací systém zdôrazňuje potrebu identifikácie detí s nadaním.

Listina práv nadaných detí

Identifikácia podľa Laznibatovej (2001, s. 157) znamená vyhľadávanie, objavovanie, rozpoznávanie, ale predovšetkým diagnostikovanie nadania nadaných jedincov. Ako autorka (ibidem) uvádza, je dôležité vyhľadávať nadaných už od útleho veku a venovať im náležitú pozornosť.

Odvoláva sa na Listinu práv nadaných detí, ktorá deklaruje, že nadané dieťa má právo na to, aby:

 • bolo identifikované ako nadané v čo najnižšom možnom veku,
 • malo možnosť diferencovanej výchovy a vzdelávania,
 • mohlo prejaviť svoju vlastnú individualitu.

Podľa stupňa aktualizácie možno rozlišovať latentné a manifestované nadanie. Identifikácia nadania by mala byť zameraná na objavovanie latentných talentov s cieľom odhaliť nevyužitý potenciál u detí predškolského veku s nadaním. Latentné nadanie môže byť psychologickým vyšetrením identifikované ako možný potenciál, ktorý sa u detí predškolského ( čiastočne aj mladšieho školského) veku ešte neprejavil. Ide o určitý predpoklad, ktorý umožňuje podávať mimoriadne výkony v budúcnosti. Ak dieťa dosahuje mimoriadne výkony v porovnaní so svojimi rovesníkmi, prejavilo sa už manifestované nadanie v jeho výkonoch (Renzulli, 2005; Amabile, 1997; Hříbková, 2009).

Vyhľadávanie nadaných detí

Pfeiffer (2015) uvádza sekvenčný strategický model vyhľadávania nadaných detí v 4 krokoch (pri vstupnej populácii 100 % detí):

 1. screening, nominácia učiteľom pomocou škál (10 — 20 %),
 2. identifi kácia, použitie testu špecifických schopností (5 %),
 3. individuálne interview (2 — 5 %),
 4. zaradenie do programu pre nadaných.

V screeningovej etape sa možno inšpirovať metódou NOMI, ktorá je určená pre učiteľov materských škôl. Prostredníctvom tejto metódy učiteľ u detí predškolského veku môže vyhodnotiť schopnosť riešenia úloh v oblasti nadania, napr. matematiky, originality a kreativity, analogického myslenia, kresbové schopnosti, schopnosť sebahodnotenia.

V období predškolského veku môžu identifikovať nadanie detí vzhľadom na rozsah času stráveného s dieťaťom v zásade dve skupiny ľudí, a to učitelia materských škôl a rodičia detí. Výskumy rôznych domácich aj zahraničných autorov vysoko vyzdvihujú práve rodičov ako najpresnejších odhadcov nadania. Pre rodičov sú dostupné rôzne dotazníky a posudzovacie škály, ktoré umožnia odhaliť u dieťaťa potenciálne nadanie. Tieto metódy sa opierajú o porovnávanie prejavov detí s istými kritériami, ktoré signalizujú prítomnosť nadpriemerných schopností. Umožňujú vyhľadávať a rozpoznávať pravdepodobnosť nadania u detí. Presnú úroveň sledovaných schopností je kompetentný určiť len odborník z oblasti psychológie, a to pomocou štandardizovaných psychodiagnostických metód.

Metódy identifikácie nadania

Metódy identifikácie nadania u detí predškolského veku predstavujú dve odlišne zamerané metódy, a to kriteriálne a normatívne (Porterová, 1999, sprac. podľa Jurášková, 2003).

Najčastejšie používanými metódami pri identifikácii nadania sú:

 • pozorovanie rodičmi, učiteľmi alebo osobami, ktoré sú v dlhodobom kontakte s dieťaťom,
 • inventáre, ktoré nadväzujú na pozorovania uskutočnené blízkym okolím dieťaťa (otázky sa zameriavajú na výskyt istého typu správania v podobe súhlasných, nesúhlasných odpovedí),
 • portfóliá ako systematický súhrn materiálov deklarujúcich progres dieťaťa najmä v komplexe mentálnych zručností (poznámky z pozorovaných prejavov, fotodokumentácia výsledkov činností dieťaťa, doplnené pozorovania zo strany rodičov),
 • štandardizované testy (inteligenčné testy, testy na zisťovanie kreativity, špecifického nadania, výkonové testy),
 • posúdenie výsledkov prác odborníkmi — umelecké nadanie (porov. Jurášková, 2003).

Použitie tej-ktorej metódy je rozdielne v závislosti od veku testovaného dieťaťa. Pri deťoch predškolského veku sa odporúča použiť čo najširšiu škálu metód, aby sa o dieťati získal najpresnejší a najkomplexnejší obraz.

Spracované podľa odbornej publikácieEVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Viac informácií o publikácii: EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Publikácia s podtitulom Sprievodca evaluačnými procesmi predškolského vzdelávania prináša odpovede na tieto základné otázky:

 • Čo všetko treba zohľadňovať pri hodnotení od 1. 9. 2016.
 • Ako treba hodnotiť deti v jednotlivých vzdelávacích oblastiach.
 • Ako budú výsledky práce v materských školách hodnotiť štátne inštitúcie.
 • Ako správne komunikovať výsledky detí ich rodičom.

Publikácia obsahuje:

 • Komplexné informácie, ktoré pokryjú všetky formy evaluácie v predprimárnom vzdelávaní: evaluáciu vzdelávacieho procesu, internú evaluáciu prostredia materskej školy, externú evaluáciu (ŠŠI).
 • Návody a odporúčania ako jednoducho a efektívne pracovať s novým prvkom podľa iŠVP pre MŠ, t.j. s EVALUAČNÝMI OTÁZKAMI.
 • Popis jednotlivých vzdelávacích oblastí iŠVP z hľadiska evaluácie, spolu s praktickými ukážkami evaluačných listov pre každú vzdelávaciu oblasť.
 • Rozpracovaná problematika spolupráce s rodinou.

ODBORNÁ GARANCIA

ZOSTAVOVATELIA a ODBORNÍ LEKTORI publikácie = tvorcovia a garanti iŠVP pre MŠ:

 • prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity a SAV v Bratislave, vedúci autorského tímu inovovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ

 • doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita

Zaujímate sa o predprimárne vzdelávanie? Neprehliadnite novinku: POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: Mgr. Michaela Vargová, PhD.

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho implementácia si vyžaduje zvýšenú pozornosť, pomoc a metodickú podporu.

Kniha ponúka prehľadnú orientáciu v legislatíve, jej zrozumiteľný výklad a vysvetlenie postupov ich aplikácie v praxi. Zorientuje vás v problematike financovania povinného predprimárneho vzdelávania, prijímania detí, ukončovania povinného predprimárneho vzdelávania, v možnostiach individuálneho vzdelávania, v aplikácii správneho poriadku v praxi, v ospravedlňovaní neprítomnosti dieťaťa, v pokračovaní plnenia alebo naopak vo výnimkách z plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Dozviete sa, ako konať v prípade nedbania povinnosti plnenia povinného predprimárneho vzdelávania aj o zmenách v kompetenciách riaditeľov materských a základných škôl.

 

Zdroj: Školský portál

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte