Projekt Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrany na webe je ukončený

17.03.2024
Vzdelávanie a výchova

Od novembra 2022 až do februára 2024 realizovalo občianske združenie European Pedagogical Club projekt, ktorý si dával za cieľ zlepšiť na Slovensku informovanosť verejnosti v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy na Slovensku. Nakoľko sa podarilo partnerom naplniť vopred stanovené ciele?

Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitým prvkom moderného vzdelávania. Faktom je, že mladí ľudia, a dokonca už aj deti, sú dnes obklopení množstvom informácií o sexualite a sexuálnom správaní z rôznych zdrojov; nie však vždy vedia správne vyhodnotiť ich obsah. 

Aj preto European Pedagogical Club (EPC) spoločne so spolupracujúcimi subjektami pripravilo projekt zameraný na vzťahovú a sexuálnu výchovu detí a mladých v základných a stredných školách. „Veríme, že sociálna, osobná a zdravotná výchova je pre deti a mladých ľudí rovnako dôležitá ako ktorákoľvek iná oblasť školského vzdelávania.  Sme presvedčení, že len spolupráca školy s rodinou môže poskytnúť mladým dostatočne bezpečný priestor. Zatiaľ čo rodičia sú primárnymi pedagógmi v tejto oblasti, školy zohrávajú kľúčovú úlohu. V ideálnom prípade budú rodičia a školy spolupracovať na poskytovaní komplexných informácií v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy pre mladých ľudí,“ povedala pri začiatkoch projektu Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka EPC.  

Pre úplnosť dodajme, že na projekte okrem OZ EPC spolupracovali Spoločnosť pre plánované rodičovstvo (inTYMYta), odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA.

 

Fakty, z ktorých projekt vychádzal

Neustále dochádza k znižovaniu hranice veku, kedy majú deti prvé sexuálne skúsenosti, čo súvisí so skorším fyziologickým dospievaním,

priemerný vek, kedy mladí ľudia prvýkrát prídu do styku s pornografiou, je 11 rokov,

existencia stránok prístupných od 18 rokov bez väčšieho, dieťa sa poľahky dostane k nevhodným obsahom z hľadiska jeho veku,

mnohé deti porno vyhľadávajú ako zdroj informácií o sexe a sexualite,

sledovanie porna vytvára skreslenú realitu o vzťahoch medzi partnermi a o intímnom živote, čo môže mať veľmi negatívny až patologický vplyv na vývin detí, aj z hľadiska častého výskytu prvkov násilia a môže sa vytvoriť aj závislosť na porne,

hrozbou je aj existencia hier s erotickou a sexuálnou tematikou, častokrát násilnou, hranie týchto hier tiež vyvoláva u mladých ľudí veľmi skreslenú predstavu o reálnych vzťahoch a sexuálnych praktikách,

porno sa však nespája len s jeho sledovaním, súvisí aj so sextingom, ktoré neskôr môže vyústiť do kyber-stalkingu až sexuálneho obťažovania, a detskou pornografiou.

 

Cieľová skupina

Každý rodič chce, aby bolo jeho dieťa v bezpečí. Hrozbám sa aktívne môže vyvarovať aj samotné dieťa, pokiaľ má dostatok kvalifikovaných informácií a pozná možné dôsledky nezodpovedného správania sa. Primárnym zdrojom informácií by mali byť rodičia a škola, nie internet. V istom veku sú však deti prístupnejšie tretej osobe, ktorá im poskytne informácie z oblasti, o ktorej sa nechcú rozprávať s rodičmi. Preto na scénu nastupuje škola. V rámci vzdelávania musia byť v prvom rade vzdelávaní učitelia, aby mohli následne sprostredkúvať informácie žiakom a vzdelávať ich aj v oblasti rozoznávania vhodných zdrojov informácii v tejto oblasti.

 

Ciele projektu – nakoľko bol projekt úspešný?

1. Prelomenie tabu v téme (u žiakov, učiteľov, rodičov, širokej verejnosti).

Stav: Čiastočne splnený

Faktom je, že v čase realizácie projektu sa podarilo vzbudiť pozornosť u škôl, pedagógov i rodičov, ktorí sa o túto tému aktívne zaujímali a hľadali cesty, ako so žiakmi a deťmi na citlivé témy vzťahovej a sexuálnej výchovy diskutovať. Najlepším dôkazom je záujem o online webináre na túto tému, či počet vzhliadnutí videí, ktoré vznikli v rámci projektu. Takisto v čase realizácie projektu (najmä rok 2023) mohla aj široká verejnosť zaznamenať na tému vzťahovej a sexuálnej výchovy  množstvo mediálnych výstupov aj v rámci hlavných spravodajských či publicistických relácií (RTVS, TV Markíza, Slovenský rozhlas a pod.), ktoré tému vzťahovej a sexuálnej výchovy priniesli do obývačiek mnohých domácností možno aj po prvýkrát vôbec.

"Na druhej strane však musíme konštatovať, že nám nemilo prekvapili veľmi vášnivé a žiaľ miestami až nenávistné vyjadrenia na túto tému. Aj preto sme presvedčení, že na úplnú zmenu je nutné kontinuálne vzdelávanie učiteľov, aj celej verejnosti, podporené väčšou zmenou vo vzdelávacom systéme, ktorý musí vychádzať z pozície štátu – ministerstva školstva napríklad, či iných rezortných organizácií. Pozitívom je, že táto téma – Vzťahová a sexuálna výchova je už zaradená do jednotlivých vzdelávacích oblastí kurikulárnej reformy, ktorá bude platná od 2026. Otázne však je, nakoľko sa ju podarí v školách do osnov aj implementovať, keďže stále je tu obava aj samotných učiteľov, ako tieto citlivé témy v prostredí tried a škôl uchopiť," konštatuje Mira Biancho Schrimpelová.

 

2. Zabezpečenie vzdelávacích obsahov vrátane metodickej podpory v danej oblasti určených pre učiteľov, rodičov a následne žiakov základných a stredných škôl.

Stav: Splnený

Vzdelávacie obsahy vo forme siedmich online webinárov (resp. záznamov z nich), zostanú prístupné všetkým, ktorí majú o tému Vzťahovej a sexuálnej výchovy záujem. Taktiež štyri edukačné videá na vybrané témy aj s metodickými pokynmi pre učiteľov, ako s nimi na vyučovacích hodinách pracovať, zostávajú voľne prístupné širokej verejnosti aj po ukončení projektu, rovnako ako aj  všetky vypublikované články (14 článkov).

 

3. Prevencia sociálno-patologických javov v oblasti sexuálneho správania.

Stav: Splnený

 

V priebehu edukačných aktivít sa ich obsahom a zameraním podarilo zabezpečovať prevenciu pred sociálno-patologických javov. "Myslíme, že sprostredkovane cez pedagógov a aj rodičov sa dostali dôležité informácie k deťom a mládeži. Nevylučujeme, že aj samotné dieťa (bez dohľadu rodiča , či učiteľa siahne po vzdelávacom materiáli ako sú napríklad edukačná videá zverejnené na YoutTube kanáli. Rovnako tak, webináre a záznamy z nich zostávajú cenným podkladom a pomôckou pre učiteľov, aby mohli tému v škole otvoriť a výchovne pôsobiť na žiakov," povedala Mira Bianchi Schrimpelová.

 

 

Výstupy projektu

 

Ako už bolo povedané, súčasťou projektu bolo aj vytvorenie štyroch edukačných videí, ktoré dopĺňali aj o metodické pokyny pre učiteľov. Partneri projektu tak dali pedagógom k dispozícii komplexný materiál, ktorý budú môcť používať na rôznych vyučovacích hodinách, či triednickych hodinách. Metodické pokyny pre učiteľov prinášajú pedagógom akési rámcovanie – a to v podobe námetov na diskusné otázky, ktoré lektori odporúčajú so žiakmi otvoriť.

Zo všetkých tzv. učiteľských videí však boli v rámci projektu vytvorili aj verzie pre rodičov, keďže aj rodičia potrebujú informácie k tejto téme, a hlavne nájsť spôsob ako so svojimi deťmi veku primerane komunikovať. "Tu predpokladáme, že mnohí rodičia si video pozrú priamo so svojím dieťaťom a ďalej sa budú o téme s ním vedieť rozprávať. Toto považujeme za kľúčové, keďže deti sú v súčasnosti obklopené množstvom nepravdivých informácií v kyberpriestore a témy so sexuálnym obsahom väčšinou nevhodným k ich veku. Aj na počte vzhliadnutí videí je vidieť, že záujem o tieto témy rastie – vyžaduje si to však kvalitné informácie, a to obsahovo aj vizuálne veku primerane a samozrejme s dôrazom na bezpečnosť, budovanie sebaúcty, získavanie informácií z pravdivých a kvalitných zdrojov," podotýka Mira Bianchi Schrimpelová.

 

Takisto PR články vypublikované v priebehu projektu sú veľmi dobrým zdrojom informácií pre širokú verejnosť a dávajú ucelený obraz o problematike celej vzťahovej a sexuálnej výchovy. V priebehu online webinárov lektorky prevádzali (citlivo, ale otvorene) postupne, či už odbornú pedagogickú verejnosť, ale aj rodičov problematikou, ktorá by sa mala riešiť v školách, ale aj v rodinách. Priblížili najmodernejšie poznatky, prieskumy a motivovali k práci s deťmi a mládežou, detabuizovali tému. Tak vznikol ucelený materiál vo forme siedmich záznamov z webinárov, ktorý zostáva prístupný aj po skončení projektu a prinesie učiteľom ďalšiu metodickú podporu. Pani lektorky tiež školili učiteľov osobne na piatich seminároch vo vybraných mestách Slovenska, odpovedali účastní kom školení na otázky ako postupovať v konkrétnych situáciách a streli sa aj s opísanými problémami v školách, s ktorými sa dennodenne stretávajú. Z osobných stretnutí s učiteľmi jednoznačne vyplynulo, že je nevyhnutné na školách už naozaj začať pracovať s deťmi už od mladšieho predškolského veku s apelom na prevenciu rôzneho patologického správania , ale aj správneho vývinu detí a ich prípravy do dospelého života.

 

Všetky výstupy z projektu si voľne dostupné na stránke TU

 

 Projekt finančne podporil Fond SK-NIC.

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte