Slovensko vyrovnáva šance detí

19.02.2021
Vzdelávanie a výchova

Na Slovensku sa po prvýkrát zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho implementácia si vyžaduje zvýšenú pozornosť, pomoc a metodickú podporu. Viete, čo v praxi povinné predprimárne vzdelávanie znamená, pre aký vek detí je určené, a čo znamená pre zákonných zástupcov, učiteľky, riaditeľky i zriaďovateľov?

Odborníci sa zhodujú v tom, že je veľmi dôležité, aby na predchádzajúci pobyt dieťaťa v materskej škole, teda na jeho predchádzajúce predprimárne vzdelávanie, plynule nadväzovalo povinné predprimárne vzdelávanie tak, ako to potrebuje dieťa, a takto prispelo k vyrovnaniu jeho šancí do budúcnosti. To isté platí aj v prípade, že dieťa doteraz nenavštevovalo žiadnu materskú školu či iné zariadenie poskytujúce starostlivosť o malé deti. Zmyslom povinného predprimárneho vzdelávania je aspoň čiastočné vyrovnanie šancí detí v budúcnosti a ďalšie vzdelávanie bez ohľadu na to, z akého sociokultúrneho prostredia pochádzajú, aké majú ekonomické zázemie či aké možnosti na rozvoj im poskytuje ich rodina.

Pre koho je predprimárne vzdelávanie povinné?

Od 1. januára 2021 vstúpil do platnosti zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ten po prvýkrát v histórii slovenského predprimárneho vzdelávania definuje povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré dovŕšia istý vek.

§ 28a školského zákona odsek 1

„Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole,
je predprimárne vzdelávanie povinné.“

Mení sa aj situácia v súvislosti s výnimočným prijatím dieťaťa mladšieho ako šesť rokov na plnenie povinnej školskej dochádzky (tzv. predčasným zaškolením dieťaťa) v základnej škole. Keďže sa s účinnosťou od školského roku 2022/2023 bude podmieňovať výnimočné prijatie dieťaťa mladšieho ako šesť rokov na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole absolvovaním povinného predprimárneho vzdelávania, tento proces „predčasného zaškolenia“ musí začať už výnimočným prijatím na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole.Z praxe vieme, že každý školský rok ostáva v materskej škole niekoľko detí, ktoré ešte nie sú na základnú školu zrelé alebo pripravené. Od 1. januára 2021 však zaniká inštitút odloženia začiatku povinnej školskej dochádzky či dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky. Rozhodnutia v týchto dvoch veciach mohli riaditelia základných škôl vydať len do 31. 12. 2020.Je dôležité si uvedomiť, že povinné predprimárne vzdelávanie sa reálne začína uplatňovať len od 1. septembra 2021 a týka sa teda až detí, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31. augusta 2021. Pred týmto termínom si nemožno zo strany riaditeliek, zákonných zástupcov, zriaďovateľov vynucovať povinnosti, ktoré prináša, s výnimkou procesov prípravy podmienok na jeho zabezpečenie a procesov sprevádzajúcich prijímanie detí v čase od 1. do 31. mája 2021.

V procese plnenia povinného predprimárneho vzdelávania sa takto ocitnú deti:

• ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31. augusta (vrátane), ktorý predchádza 1. septembru školského roka 2021/2022,

• pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (už aj v školskom roku 2021/2022),

• výnimočne prijaté na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania (už aj v školskom roku 2021/2022).

 

Zdroj: Raabe Slovensko

Text pochádza z knihy Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi od autorky Mgr. Michaely Vargovej, PhD., ktorá sa dlhodobo venuje problematike predprimárneho vzdelávania. Je predsedníčkou občianskeho združenia  Rada pre rozvoj materských škôl, ktorého cieľom je spolupodieľať sa na rozvoji materských škôl a predprimárneho vzdelávania v Slovenskej republike. Zároveň je  riaditeľkou materskej školy. Publikovala v spoluautorstve niekoľko metodík i vysokoškolskú učebnicu. Je autorkou mnohých článkov a blogov, ktoré reflektujú aktuálne dianie vo vzťahu k problematike predprimárneho vzdelávania v materských školách. Je lektorkou workshopov a seminárov pre učiteľky v materských školách, aktívne vstupuje do tvorby a pripomienkovania právnych predpisov aj koncepčných dokumentov súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí predškolského veku.

 

Môže prebiehať povinné predprimárne vzdelávanie len v materskej škole?

Ako dlho trvá?

Z akých zdrojov je financované?

Aké nové povinnosti prináša pre riaditeľky materských škôl?

A čo povinnosti rodičov a zriaďovateľov?

Ako bude proces prijímania detí prebiehať?

 

Na všetky otázky vám odpovie brožúra s názvom Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi, ktorá práve vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko.

Kniha ponúka prehľadnú orientáciu v legislatíve, jej zrozumiteľný výklad a vysvetlenie postupov ich aplikácie v praxi. 

Zorientuje vás v problematike financovania povinného predprimárneho vzdelávania, prijímania detí, ukončovania povinného predprimárneho vzdelávania, v možnostiach individuálneho vzdelávania, v aplikácii správneho poriadku v praxi, v ospravedlňovaní neprítomnosti dieťaťa, v pokračovaní plnenia alebo naopak vo výnimkách z plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Dozviete sa, ako konať v prípade nedbania povinnosti plnenia povinného predprimárneho vzdelávania aj o zmenách v kompetenciách riaditeľov materských a základných škôl. 

V každej kapitole a podkapitole sú citované príslušné právne predpisy, z ktorých riaditeľka vychádza a ktoré jej pomôžu riadne a správne riadiť proces povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Sú doplnené komentármi a vysvetleniami na účely lepšieho porozumenia povinnostiam a podrobnostiam, ktoré sú súčasťou riadenia tohto procesu. V poznámkach pod čiarou sú uvedené odkazy na citované materiály, publikácie a právne predpisy, ktoré rozširujú tému kapitoly a z ktorých môže riaditeľka čerpať.

Nájdete v nej okrem iného aj:

• rozhodnutia riaditeľky MŠ podľa správneho konania

• povinnosti zriaďovateľov

• povinnosti riaditeľov ZŠ

• informácie o sledovaní plnenia PPV

• výnimky z PPV

• informácie o očkovaní

• komentáre k zákonom

• vzory dokumentov

• príklady z praxe

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte