6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
personal.lucia1
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň pani Pavlíková.
Prosím Vás do ktorej tarify zaradím ped.zamestnanca na pozíciu vychovávateľ na školskom internáte strednej školy.
Zamestnanec má nasledujúce vzdelanie:
V roku 2001 ukončené Diaľkové pomaturitné štúdium odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
v roku 2005 ukončené VŠ II. stupeň pre inú kategóriu ako je u nás zaradený zamestn., nie pedagogický smer!!!!(študijný odbor enviromentálna ekológia, špecializácia krajinná ekológia )
V roku 2015 Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania s názvom: Zvládanie záťaží v školskom prostredí, určené pre kategérie ......., je spomenuté aj vychovávateľ
V roku 2015 osvedčenie o I.atestácii kategória učiteľ/učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
V roku 2018 osvedčenie o ukončení funkčného vzdelávania s názvom: Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagog.zamestnancov a odborných zamestnancov, určené pre kategóriu vedúci pedagogický zamestnanec
V 07/2019 Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania s Názvom Rozvíjanie fonologického uvedomovania ako prípravy na konvenčné čítanie s porozumením u detí predškolského veku a žiakov 1.ročníka ZŠ, určené pre kategórie: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, vychovávateľ
V 07/2019 Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania s názvom: Detské folklórne žánre a zvyklosti detí predškolského a mladšieho veku, určené pre kartegórie: učiteľ pre predprimárne vzdel., vychovávateľ.
Ped.prax: Spomínaný zamestnanec pracuje od roku 1996 ako učiteľka v materskej škole a od roku 2005 ako riaditeľka v materskej škole.

Zaradím zamestnanca do 6. ako ÚSO s 1.atestáciou (neviem či vôbec môžeme uznať túto atestáciu) a uznáme mu len to stredoškolské vzdelanie - diaľkové pomaturitné štúdium odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
alebo zaradím do 7. a berieme do úvahy vzdelanie VŠ II.stupeň - pozor nie ped.smer a musí si dorobiť DPŠ? Ale Je vôbec potrebné dorobiť DPŠ, keď zamestnanec má diaľkové pomaturitné štúdium odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, nenahrádza to DPŠ?
Som z tejto kombinácii zmätená a neviem ako zaradiť tohto zamestnanca.
Vopred´ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Aj ja som trochu zmätená - koľkých zamestnancov sa týka Vaša otázka ?
Prosím Vás do ktorej tarify zaradím ped.zamestnanca na pozíciu vychovávateľ na školskom internáte strednej školy.
Ped.prax: Spomínaný zamestnanec pracuje od roku 1996 ako učiteľka v materskej škole a od roku 2005 ako riaditeľka v materskej škole.

personal.lucia1
Zaradenuie ped.zamestnanca

Týka sa jedného zamestnanca.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Učiteľka - riaditeľka materskej školy ide pracovať ako vychovávateľka školského internátu. Vzdelanie z roku 2001 je plnením kvalifikačného predpokladu pre túto činnosť a bola by zaradená do 5. platovej triedy. Všetky ostatné osvedčenia to neovplyvnia, ani atestácia. Ak zoberiete do úvahy vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa nepedagogické, bez DPŠ do 6. platovej triedy. Až po úspešnom ukončení doplňujúceho pedagogického štúdia na vysokej škole sa dá uvažovať do zaradení do 7. platovej triedy. Diaľkové pomaturitné štúdium odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, nenahrádza DPŠ v žiadnom prípade.

personal.lucia1
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Berieme do úvahy VŠ II.stupeň neped. zamerania, zaradíme ju teda do 6. triedy bude ako začínajúci ped.zamestnanec, alebo ako nekvalifikovaný ped.zamestnanec? Čiže bude potrebné aby absolvovala adaptačné vzdelávanie?

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Budem rada, keď si moje odpovede aj prečítate. A možno aj odpovede na iné otázky. Ako môže byť pedagogický zamestnanec po 20 rokov pedagogickej činnosti začínajúci a zaradený do adaptačného vzdelávania. Ja Vám to nedokážem inak vysvetliť, všetko som Vám už napísala. Ak zoberiete do úvahy vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa nepedagogické, bez DPŠ, zaradíte ju do 6. platovej triedy. Až po úspešnom ukončení doplňujúceho pedagogického štúdia na vysokej škole sa dá uvažovať o zaradení do 7. platovej triedy.