2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Elen121.
Základná škola

Dobrý deň,

veľmi pekne by som chcela poprosiť o Vaše stanovisko .

Rodičia prihlásili svoje dieťa na povinnú školskú dochádzku do I.ročníka ZŠ počas riadneho zápisu na inú ako spádovú školu (nie na školu vo svojom školskom obvode) (ďalej ZŠ 1) . Na túto školu ale riaditeľka ZŠ 1 ich dieťa neprijala z kapacitných dôvodov.

Rodič tvrdí, že mal byť, ako účastník konania, pozvaný riaditeľkou školy ZŠ 1 na školu aj riaditeľ spádovej školy (ZŠ 2), do ktorej dieťa podľa obvodu patrí.

Rodič svoje dieťa ale vôbec neprihlásil na školu ZŠ 2, ktorá je jeho spádovou školou a tvrdí, že stačí, aby jeho dieťa bolo prihlásené na jednej škole ( v tomto prípade nespádovej ZŠ 1) a ak nie je prijaté na nespádovej škole ZŠ 1,automaticky musí byť prijaté na spádovú školu ZŠ 2 ,aj keď si tam žiadosť vôbec nedal.

Prosím Vás, sú tieto tvrdenia rodiča správne? My sa s jeho názorom nestotožňujeme.

Otázka:

1. Mal byť riaditeľ školy ZŠ 2 pozvaný na školu ZŠ 1 ako účastník konania?

2. Malo byť dieťa automaticky prijaté na školu ZŠ 2 aj keď tam žiadosť rodičia nedali?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Elen121
základná škola

1. Mal byť riaditeľ školy ZŠ 2 pozvaný na školu ZŠ 1 ako účastník konania?
odpoveď iba záver: riaditeľ spádovej školy nie je účastníkom konania v ktorom rozhoduje riaditeľ „nespádovej“ školy.

2. Malo byť dieťa automaticky prijaté na školu ZŠ 2 aj keď tam žiadosť rodičia nedali?
- Vo vzťahu k možnosti riaditeľa vydať rozhodnutie o neprijatí detí s trvalým pobytom v školskom obvode spádovej školy je relevantná prvá veta § 20 ods. 6 zákona č. 245/2008
Z. z., podľa ktorej „Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu,23) ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.“.

Citované ustanovenie je potrebné vnímať ako „prednostné“ prijímanie spomedzi tých detí, o ktorých má základná škola vedomosť na základe zápisu a teda toto ustanovenie neukladá riaditeľovi povinnosť prijať (do naplnenia kapacity) všetky deti s príslušným miestom trvalého pobytu.

Citované ustanovenie garantuje prijatie dieťaťa do spádovej školy, ale vzťahuje sa na prípady, ak sa zákonný zástupca pre spádovú školu rozhodne, t.j. zúčastní sa zápisu v spádovej škole. Táto situácia však nenastala.