99 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Smudlinka
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Dobry deň. Chcela by som sa opýtať (keďže sa z toho neviem vysomáriť). Mám ukončenú strednú pedagogickú školu učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo (maturita). V štúdiu som pokračovala na vysokej škole pedagogickej v BB, avšak v odbore učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory. Štúdium som ukončila s titulom Mgr. Počas štúdia na VŠ som absolvovala aj predmety pedagogiky, psychológie a pod. Momentálne som prijatá do MŠ. Keďže nemám prax (začínajúci učiteľ) podľa vzdelania patrím do akej platovej triedy? Ďakujem vopred za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Ako učiteľka materskej školy ste kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa máte učiteľské, avšak nie pre materskú školu. Po nástupe do zamestnania v materskej škole, zaradia Vás do kariérového stupňa začínajúca učiteľka do 6. platovej triedy a do adaptačného vzdelávania. Súčasne Vám do pracovnej zmluvy dajú podmienku v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti učiteľky materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania, a to rozširujúce štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania Vás zaradia do 7. platovej triedy, a to po dobu do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru a v súlade s § 83 ods. 4 Vás zaradia do 7. platovej triedy.

MarcoSarlotka
Doplňujúce vzdelanie pre MŠ

Dobrý deň, chcem sa spýtať aké si potrebujem doplniť vzdelanie keďže končím posledný semester ekonomického zamerania (ing.), ale chcela by som pracovať v materskej škole. Stačí mi dvojročné pomaturitné štúdium a do akej platovej triedy by som spadala? Alebo treba nejaké rozširujúce štúdium? Ďakujem vopred za odpoveď.

Maria Pavlikova
Doplňujúce vzdelanie pre MŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Keďže nemáte pedagogické vzdelanie žiadneho druhu, na rozširujúce štúdium Vás nepríjmu. Ak absolvujete dvojročné pomaturitné štúdium pre učiteľky materských škôl, budete kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.

Marjenka
Prosba o info

Dobrý deň prajem,chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť - mám ukončené pg.vzdelanie učiteľstvo mš a vychovávateľstvo (maturita), taktiež vš vychovavatelstvo (Bc.) - do akej platovej triedy a tarify patrím v prípade začínajúcej vychovavatelky a v prípade začínajúcej učiteľky v mš?
Ďakujem pekne za odpoved

Maria Pavlikova
Prosba o info

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ R č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť a pre vychovávateľky v prílohe č. 3. Ako učiteľka materskej školy ste kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Ako začínajúca budete zaradená v 4. platovej triede a ako samostatná učiteľka v 5. platovej triede. Na činnosť vychovávateľky spĺňate kvalifikačný predpoklad na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa so zaradením do 5. platovej triedy ako začínajúca a do 6. platovej triedy po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania.

Marjenka
Prosba o info

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.prekny deň prajem

Marjenka
Prosba o info

Ešte predsa len,pani Pavlickova prosím Vás,viete mi nejak úplne najjednoduchšie napísať rozdiel medzi pracovnou triedou 1 a 2?
A keď ide o mňa,ako bc zaradená do plat.tarify 5.,po adaptácii do 6.,tak je možnosť ešte posunúť sa vyššie? Či iba rokmi praxe alebo mgr.titulom? Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
Prosba o info

V súlade s § 5a zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ zaradí pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do pracovnej triedy jeden alebo do pracovnej triedy dva. Do pracovnej triedy dva sa zaradí v súlade s ods. 2 pedagogický zamestnanec v špeciálnej škole, ale aj v špeciálnej triede - materskej škole, základnej škole, strednej škole, odbornom učilišti, teda všade tam, kde sa ako povinný kvalifikačný predpoklad vyžaduje aj vzdelanie v oblasti špeciálnej pedagogiky. Do pracovnej triedy dva sa zaradí školský špeciálny pedagóg a aj všetci odborní zamestnanci škôl a CPPPaP. Všetky kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí sa zaraďujú do pracovnej triedy dva sú uvedené v § 5a zákona č. 553/2003 Z. z. Všetci ostatní, ktorí tam uvedení nie sú sa zaradia do pracovnej triedy jeden. Na záver poznámka. Ak pedagogický zamestnanec má absolvovanú aj špeciálnu pedagogiku, ale nevyžaduje sa k výkonu odbornej (pedagogickej) činnosti, tak je zaradený v pracovnej triede jeden. Posunúť vyššie v platovej triede sa môžete jedine na základe vyššieho stupňa vzdelania. Roky praxe zvýšia platovú tarifu o malé percento.

Marjenka
Prosba o info

Dobrý večer pani Pavlíková,v prvom rade Vám ďakujem za ochotu a kompletné info.a zároveň sa Vám ospravedlňujem, v predchádzajúcej správe mi Pc automaticky prepísal Vaše meno,tak bolo zle uvedené,nehnevajte sa.
Ďakujem ešte raz a pekný večer :-)

Marjenka
Prosba o info

Pani Pavlíková, predsa len ešte otázka - pokiaľ by som ako Bc.- vychovavatel pokračovala v Mgr. štúdiu učiteľského zamerania,ale nie vychovavatelstvo, je reálne pracovať ako vychovávatelka zaradená vo vyššej platovej triede? (Či by ma to posunulo v plat.triede aj keď by Mgr.nebolo presne ako Bc.).ďakujem veľmi pekne

Alena Schonvicka
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň poprosím vás o radu. Do akej platovej triedy mam byť zaradená ak prejdem zo školského klubu detí do materskej školy.
Mám ukončené nasledovné vzdelanie
Bc. - vychovávateĺstvo 2002,
Bc. - predškolská a elementárna pedagogika 2008,
Mgr. - sociálna pedagogika 2012.
Som samostatný pedagogický zamestnanec bez I. atestáciu
(čakám na posúdenie atestačného portfólia)

Ďakujem za informáciu

Maria Pavlikova
Prosba o info

Ak ukončíte magisterské štúdium zamerané na učiteľstvo nejakého predmetu, budete kvalifikovaná učiteľka aj vychovávateľka so zaradením v obidvoch prípadoch do kariérového stupňa samostatná a do 7. platovej triedy.

Marjenka
Prosba o info

Ďakujem pekne

Marjenka
Prosba o info

Pani Pavlíková,vyššie som sa pýtala na pokračovaní v štúdiu, takže ak je bc.vychovavatelstvo a mgr.by som pokračovala učiteľstvo ekonomickych predmeov,tak by to bolo v poriadku a vedela by som sa do budúcnosti uplatniť v oboch ako kvalifikovaná a taktiež pri oboch prípadoch by som bola zaradená do plat.triedy 7,áno? Len pre ubezpečenie,či by to pri takejto kombinácii bolo v poriadku.dakujem veľmi pekne za Vás čas a ochotu

Maria Pavlikova
Prosba o info

Ja som Vám odpovedala. Zohľadňuje sa posledné, resp. najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Budete kvalifikovaná v oboch prípadoch. Ale, ak vyštudujete Mgr. učiteľstvo ekonomických predmetov, nehľadajte uplatnenie na základnej škole. Budete kvalifikovaná učiteľka na strednej škole, ale vychovávateľka budete kvalifikovaná aj v školskom klube detí aj na internáte.

Marjenka
Prosba o info

Áno,ďakujem veľmi pekne.chcela by som zostať v ŠKD,len žiaľ,momentálne nemôzem dochádzať niekoľko sto km kvôli štúdiu Mgr vychovavatelstvo,tak hľadám nejaké riešenie,ako si zvýšiť kvalifikáciu.nakolko mám aj SS ekonomickú,videla som túto možnosť ako riešenie,naviac,bolo by to v uč. odbore.
No uvidíme.dakujem a pekný den

Marjenka
Nejasnosť

Dobrý deň pani Pavlíková, pýtala som sa Vás pred časom ohľadom štúdia Mgr.
Mám bc.vychovavatelstvo a chcem nadviazať na to mgr.ucitelstvo ekonomických predmetov.
Vtedy ste mi odpovedali,že budem kvalifikovaná v oboch prípadoch a berie sa do úvahy posledné/najvyššie vzdelanie.
Problém je však v tom,že keď som to riešila v práci,bolo mi povedané,že mgr.ma v mojom prípade nikam neposunie (myslím v tabuľke platov),pretože budem robiť vychovávateľku a zohľadňovat sa mi bude iba vychovavatelstvo.
Preto som teraz zmätená,ako to teda vlastne je.
To,že budem kvalifikovaná v oboch prípadoch,je v poriadku (učiteľstvo ekon.predmetov na strednej škole mi je jasné), ale keďže budem zaradená ako bc vychovávateľka do 6.triedy,posunie ma mgr.ucitelstvo si.predmetov do triedy 7.? Aj ak budem naďalej robiť vychovávateľku?
Ďakujem veľmi pekne za ochotu a odpoved

Maria Pavlikova
Nejasnosť

Prečítala som si Vaše otázky a aj moje odpovede a neviem, či to dokážem nejako inak vysvetliť. Poprosím Vás, nevsúvajte svoju otázku hocikde, kde sú iné otázky a odpovede, vytvorte novú otázku, aby mi bolo jasné čomu nerozumiete Vy, prípadne Výš zamestnávateľ. Aké máte vzdelanie a akú činnosť vykonávate, prípadne čo hodláte ešte študovať alebo kam chcete ísť pracovať.

Klaudia Csiba
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať do akej platovej triedy by som mala byť zaradená. Mám ukončené gymnázium a dvojročnú strednú pedagogickú školu učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo (ped.minumum). V štúdiu som pokračovala na vysokej škole pedagogickej v BA, avšak v odbore špeciálna pedagogika. Štúdium som ukončila s titulom Bc. Momentálne som prijatá do MŠ. Mám 1 ročnú prax, adaptačné vzdelávanie mám ukončené. Podľa vzdelania patrím do akej platovej triedy? Ďakujem vopred za odpoveď

S pozdravom
Klaudia Csiba

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a patrí Vám zaradenie do 5. platovej triedy. Špeciálna pedagogika nie je potrebná pre Vašu činnosť a nezvyšuje Vám platovú triedu.

kamila111
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Dobrý večer chcela by som sa opýtať do akej platovej triedy budem zaradená v MŠ ak mam strednú pedagogickú a sociálnu akadémiu. A vyštudovala som Mgr. primárne vzdelávanie a aj pedagogiku psychosociálne narušených. Zrušilo sa v zákone 41/1996, že ak budem mat strednú pedagogickú fakultu a mgr. primárne vzdelávanie nebudem v 10.platovej triede? Ďakujem za odpoveď

kamila111
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Prepáčte som sa pomýlila do 7.platovej triedy. Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. je od 1. 11. 2009 zrušená. V súčasnosti sa kvalifikačné predpoklady posudzujú podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. Napíšte presne roky ukončenia Vašich vzdelaní a následne posúdim, či môžete byť ako učiteľka materskej školy zaradená do 7. platovej triedy.

kamila111
Zaradenie do platovej triedy MŠ

posielam roky ukončenia
Pedagogická fakulta (Prešovská univerzita), Prešov
2018 - 2021, Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne
narušených
Pedagogická fakulta (Prešovská univerzita), Prešov
2014 - 2017, Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne
narušených
Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov
2010 - 2014, Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Myslela som že sa zrušila ta vyhlaška až v roku 2019. Ďakujem Vam pekne za odpoved.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Bohužiaľ, kombinácia vzdelaní vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a stredná škola pre učiteľky materskej školy sa dá uplatniť ako požadovaný kvalifikačný predpoklad, ak bolo vzdelanie ukončené do 31. 3. 2002. Je to uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť ,18 bod. Patrí Vám zaradenie do 6. platovej triedy.

kamila111
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Ďakujem Vam velmi pekne za odpoveď este by som sa chcela Vas opýtat ak by som chcela v buducnosti byt v 8 a 9 triede musela by som si urobim MGR. predskolske vzdelanie? nedalo by sa nejake doplnkove studium alebo neviem, neviete mi poradit ? dakujem pekne

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Najskôr musíte byť v 7. platovej triede a až po piatich rokoch a po vykonaní prvej atestácie postúpite do 8. platovej triedy a po ďalších piatich rokov a po vykonaní druhej atestácie do 9. platovej triedy. Za 10 rokov budú iné predpisy. Na to, aby Vás zaradili do 7. platovej triedy musíte absolvovať rozširujúce štúdium na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a v podkategórii učiteľ materskej školy, tak ako je to uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť, bod 2, písm. c).

alexisladova
zaradenie do platovej triedy Pedagoogicky asistent

Dobry vecer, nastupujem na polovicny uvazok ako pedagogicky asistent do MS k romskym detom.
zacinat budem o 8:00 a koncit obedom s detmi o 12:30
Zaujimalo by ma moje zaradenie do platovej triedy.

Mam skoncenu VS neuc. odbor, Mgr. - manazment
Strednu ped. skolu : odbor ucitelstvo MS a vych.
teraz si robim specialnu pedagogiku, budem koncit s titulom za menom DiS - diplomovany specialista, este to studujem

Ped. prax nemam je to moje prve zamestnanie v skolstve, v administrative som robila 10 rokov

POdla mojich znalosti by som mala byt zaradena v 6 platovej triede s vyplacanym 6% priplatkom ako zacinajuci ped. zam.

Po skonceni spec. pedagogiky kedze budem pracovat s detmi so SVVP - zvysi sa mi platova trieda, priplatok?

Budem Vam velmi povdacna za vsetku kompetentne odpovede.

Alexis

Maria Pavlikova
zaradenie do platovej triedy pedagoogicky asistent

Ako pedagogický asistent spĺňate kvalifikačný predpoklad na túto činnosť na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie je iné ako požadované na túto činnosť. Ak ste začínajúca, budete zaradená do 4. platovej triedy aj s príplatkom začínajúceho asistenta a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 5. platovej triedy. Na činnosť asistenta sa špeciálna pedagogika nepožaduje ani v prípade, že pracujete s deťmi so ŠVVP. Platová trieda sa Vám nezvýši.

Alena Schonvicka
Zaradenie do platovej triedy

Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň poprosím vás o radu. Do akej platovej triedy mam byť zaradená ak prejdem zo školského klubu detí do materskej školy.
Mám ukončené nasledovné vzdelanie
Bc. - vychovávateĺstvo 2002,
Bc. - predškolská a elementárna pedagogika 2008,
Mgr. - sociálna pedagogika 2012.
Som samostatný pedagogický zamestnanec bez I. atestáciu
(čakám na posúdenie atestačného portfólia)

Ďakujem za informáciu

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ako učiteľka materskej školy ste kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a patrí Vám zaradenie do 6. platovej tried. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Atestáciu vykonáte k Bc. vzdelaniu. Pozor, aby ste ju nerobili ako vychovávateľ, pre materskú školu by neplatila.

Alena Schonvicka
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň do akej triedy mam byt zaradená ak pracujem v škd ako samostatný pedagogický zamestnanec a mam ukončené vzdelanie:
Bc. Vychovavatelstvo, 2002,
Bc. Predškolská a elementárna pedagogika 2008,
Mgr. Sociálna pedagogika 2012.
Ďakujem za odpoveď

Vodnari
Zaradenie do vyššej triedy

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o radu. Pedagóg je zaradený do 7.platovej triedy. V mesiaci júl 2021 urobil dizertačnú prácu. Nie som si istá či ho môžem zaradiť do 9.platovej triedy. Prvú atestáciu nevykonal.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do vyššej triedy

Na základe dizertačnej práce nezaraďujeme do žiadnej ani vyššej triedy. Vôbec nerozumiem o čo ide. Prečo ste určil najvyššiu 9.platovú triedu, keď nemá prvú atestáciu.

Vodnari
Zaradenie do vyššej triedy

Dizertačnou prácou bolo ukončené doktorandské štúdium a bol mu pridelený titul za menom ArtD. Tak nie som si istá, či môžem toho pedagogického zamestnanca zaradiť do 8. alebo 9.platovej triedy.

Maria Pavlikova
Zaradenie do vyššej triedy

Takže Váš zamestnanec ukončil vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a Vy sa pýtate, či možno u neho uplatniť § 30 ods. 1, písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. a zaradiť ho ako pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou. Keď si to všetko domyslím a aj aké predmety učí a v akom odbore absolvoval doktorandské štúdium, tak si neviem domyslieť či spĺňa podmienku piatich rokov zaradenia v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec. Na kvalifikovanú odpoveď by som potrebovala kvalifikovanú otázku, pretože toto všetko sa berie do úvahy. 9. platová trieda neprichádza do úvahy v žiadnom prípade.

NIMIJA
zaradenie

dobrý den, chcela som Vas poprosiť o odpoveď. Mám VS 2.stupna ekonomickeho smeru ukoncene ING. Momentalne som zacala studovat na VS predskolsku a elementarnu pedagogiku. Do akej platovej triedy aktualne zapadam. Na jednej MS ma zaradili do 6. platovej ako nekvalifikovaneho a na druhej do 4. platovej triedy. Dakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie

Ako učiteľka materskej školy ste jednoznačne nekvalifikovaná. Avšak nemožno celkom ignorovať Vaše vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Či ste začínajúca alebo tzv. nekvalifikovaná učiteľka materskej školy, patrí Vám zaradenie do 6. platovej triedy.

NIMIJA
zaradenie

Ďakujem pani Pavlíková za odpoveď. Ešte by som Vás poprosila, či by ste mi poradili, kedy budem ako kvalifikovaná. Po skončení adaptačného alebo až po ukončení 1. stupna Predškolskej a elementárnej pedagogiky? Ďakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
Zaradenie

Tak ako som Vám napísala. V 6. platovej triede bude v každom prípade. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania budete v súlade s § 83 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. považovaná za kvalifikovanú, lebo ste v podmienke. Po skončení prvého stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore predškolská a elementárna pedagogika budete už celkom kvalifikovaná.

Veronika Kraváriková
Zaradenie do platovej triedy

Dobry vecer p. Pavlikova, chcem sa len informovat do akej platovej triedy budem zaradena ak mam dokoncene stredoskolske vzdelanie na pedagogickej skole v odbore vychovavatelstvo, dalej mam bakalarsky titul v odbore pedagogika, momentalne studujem druhy bakalarsky titul na pedagogickej fakulte odbor predskolska a elementarna pedagogika a planujem ist dalej na mgr odbor primarne vzdelavanie na 1.stupni zs. Zaujimalo by ma platove zaradenie, dakujem vam velmi pekne za odpoved, s pozdravom veronika kravarikova

Ksena
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň, mám tiež problém ohľadom zaradenia pedagogického zamestnanca. V roku 2017 ukončila VŠ 2. stupňa v študijnom programe: Učiteľstvo talianského jazyka a literatúry a náboženskej výchovy v medziodborovom štúdiu v kombinácii študijných odborov:
-učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov. Strednú školu má: PaSA - učiteľka MŠ a vychovávateľstvo.
Po preštudovaní vyhlášky 1/2020 som začala pochybovať o jej správnom zaradení. Prosím o pomoc pri zaradení a orientovaní sa vo vyhláške.
Ďakujem vopred.

kornelia.heretikova
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Dobrý deň, pani Pavlíková,
chcela by som Vás poprosiť o informáciu, som správne zaradená v platovej triede ?
Mám ukončené vzdelanie:
rok 2008 - Bc. Predškolská a elementárna pedagogika
rok 2015 - Mgr. učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, v študijnom odbore 1.1.5.predškolská a elementárna pedagogika
rok 2019- ukončená prvá atestácia
Som zaradená ako ako samostatný pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou v 7. platovej triede.

Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Do 7. platovej triedy a do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec sa zaraďuje pedagogický zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. Nemôžete mať v názve kariérového stupňa aj samostatný aj s prvou atestáciou. To sú dva rozdielne kariérové stupne. Ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1, príloha č. 1, 1. diel, I. časť oddiel A, 3. bod. Ak ste vykonali aj prvú atestáciu, tak ste učiteľka materskej školy s prvou atestáciou a patrí Vám zaradenie do 8 platovej triedy.

kornelia.heretikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý večer, pani Pavlíková.
Áno, máte pravdu. Som pedagogický zamestnanes MŠ s prvou atestáciou.
A som zaradená do 7 platovej triedy.
Veľmi pekne Vám ďakujem za nové informácie. Pomohli ste mi.
Pekný večer.

Dominicka
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Dobrý deň,chcem sa informovať do akej platovej triedy budem zaradená.
Študovala som na pedagogickej škole učiteľstvo Ms a 1 stupeň ZŠ. (2005-2009)
Bc: predškolská a elementárna pedagogika 2009-2012
Mgr. Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 2012-2014

Nemám prax,som ako začínajúca učiteľka. Prosím vás do akej platovej tarify a pracovnej triedy budem patriť..ďakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Vzhľadom k tomu, že ste vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ukončili do 31.08.2019, tak ste kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., prílohy č. 1, 1. diel, I. časť, oddiel A, bod 3 a patrí Vám zaradenie ako začínajúcej do 6. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 7.platovej triedy.

Maminka33
Materska skola

Dobry den.
Som na rodicovskej dovolenke, mam ukoncenu Ekonomicku univerzitu ako Ing. Vedla mojho maleho syna by som chcela zacat nieco nove studovat a rozhodla som sa prihlasit na Bc. Studium do Komarna - ucitelka materskej skoly a zakladna pedagogika. Otazku by som mala, ze po ukonceni Bc, do akej platovej triedy by som patrila, resp. Aku vyplatu by som mala? Dakujem

Maria Pavlikova
Materská škola

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Tu sú kvalifikačné predpoklady uvedené v oddiele A, B, C podľa stupňa vzdelania. Ak absolvujete vzdelanie, ktoré je uvedené v oddiele B budete zaradená do 6. platovej triedy.

Maminka33
Materska skola

Dakujem za odpoved pani Pavlikova. Mohla by som sa Vas poprosit, aby ste upresnili tu vysku platu, alebo aspon by ste pripojili momentalne aktualnu tabulku? Lebo niekde vidim, ze okolo 600 eur je trieda 6, a niekde ze okolo 900. Prepacte, ale este som nikdy nepracovala s takou tabulkou. Dakujem

Stránky