2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Prekážky v práci - "Paragraf"

Prosím o vyjadrenie k prekážkam v práci na strane zamestnanca. Zákonník práce § 141 hovorí o povinnosti zamestnávateľa poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na vyšetrenie alebo ošetrenie, najviac na sedem dní v kalendárnom roku ak toto vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Ako máme postupovať keď si zamestnanec nahlási dopredu čerpanie dovolenky počas jarných, letných ... prázdnin a po nástupe do zamestnania prinesie "paragraf" od lekára, s tým že dovolenka konkrétny deň nebola čerpaná.Mám za to, že ZP jasne hovorí o prekážkach v práci a preto je možné túto možnosť využiť iba v prípadoch, keď zdravotný stav neumožňuje zamestnancovi riadne pracovať a miesto do práce ide k lekárovi, s tým že túto skutočnosť oznámi vopred zamestnávateľovi.

V praxi sa stretávame s tým, že zamestnanci si nárok na "paragraf" presne počítajú a aj počas kalendárneho roka vyberú. To isté sa týka aj ďalších 7 dní určených na sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi. Pedagogickí zamestnanci sa väčšinou snažia nevymeškávať počas školského roka a preto napr. preventívne prehliadky absolvujú počas prázdnin s tým, že prinesú "P". Ďakujem za odpoveď.

raabe
odpoveď

V súlade s § 111 Zákonníka práce čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roku.

Dovolenka, na ktorú zamestnanec riadne nastúpil na základe súhlasu zamestnávateľa, alebo na základe určenia zamestnávateľom, sa prerušuje v súlade s § 114 Zákonníka práce iba v prípade, ak:
• nastúpi zamestnanec v priebehu dovolenky službu v ozbrojených silách,
• ak bol uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz,
• ak ošetruje chorého člena rodiny – to neplatí, ak zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť zamestnanca,
• nástupom materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 1 ZP).

Ako z citovaného ustanovenia vyplýva, dovolenka sa prerušuje iba z taxatívne vymenovaných dôvodov. Prekážky v práci uvedené v § 141 ods. 2 Zákonníka práce nie sú dôvodom na prerušenie dovolenky.

Na tieto prekážky v práci na strane zamestnanca je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovného voľno v rozsahu stanovenom zákonom iba v prípadoch, ak zasahujú do pracovného času zamestnanca. Pri vyšetrení alebo ošetrení zamestnanca v zdravotníckom zariadení je dokonca pracovné voľno podmienené skutočnosťou, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Odpovedala: Eva Holíková, KŠÚ BA