3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
kuracinova
Kvalifikovanosť na vyučovanie anglického jazyka

Máme učiteľa s kvalifikáciou učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou filozofia - estetika. V rokoch 1999 - 2001 absolvoval v Jazykovom centre pri Univerzite Komenského v Bratislave celoživotné vzdelávanie občanov pod názvom: Jazyková príprava odborných pracovníkov. Štúdium ukončil vypracovaním záverečnej písomnej práce a ústnou záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou z jazyka anglického. Je kvalifikovaný na vyučovanie anglického jazyka na gymnáziu?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť na vyučovanie anglického jazyka

Kvalifikačné predpokady a kvalifikačné požiadavky na výchovno-vzdelávaciu činnosť v školách sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Pre všeobecno-vzdelávacie predmety na stredných školách v časti VII. písm. A. Vzdelanie, ktoré uvádzate ako kvalifikačný predpoklad na vyučovanie anglického jazyka tam uvedené nie je, z čoho vyplýva, že pán učiteľ nie je kvalifikovaný na vyučovanie anglického jazyka na gymnáziu.

kuracinova
Ďakujem veľmi pekne za

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.