4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
personalista
Príplatok za profesijný rozvoj u nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca.

Dobrý deň, chcela by som sa len utvdiť, či zmýšľam správne. V budúcom šk. roku budeme mať dvoch nekvalifikovaných pedagógov. Jeden ukončí v priebehu šk. roku štúdium a stane sa kvalifikovaným, druhý bude nekvalifikovaný z dôvodu nedostatočného počtu predmetov jeho aprobácie. Budú zaradení do 6. platovej triedy. Rovnako tak im nebude vyplácaný ani príplatok za profesijný rozvoj v zmysle §14e ods.6 zákona č. 553/2003? Môže mať nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec príplatok za špecializované činnosti
( triednictvo napr.)? Veľmi pekne ďakujem

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

K prvému prípadu sa neviem vyjadriť, pretože neuvádzate podstatné záležitosti. Druhý pedagogický zamestnanec je kvalifikovaný, ale neplní podmienku podľa § 13 zákona č. 138/2019 Z. z., ktorou je vyučovanie aprobačných predmetov v rozsahu jednej polovice jeho základného úväzku zníženého o jednu hodinu. Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. mu patrí. Výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa v súlade s § 35 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. môže vykonávať pedagogický zamestnanec, ktorý je zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.

personalista
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň pani Pavlíková. U prvého zamestnanca ide o nasledovnú situáciu. Ide o plne kvalifikovanú učiteľku ekonomických predmetov, ktorá nasledujúci školský rok ukončí štúdium matematiky. Skončí učiteľský smer. My ju budeme prijímať na miesto učiteľky matematiky a do ukončenia štúdia ju zaradíme ako nekvalifikovanú do 6. PT. Nebude vyučovať žiadne ekonomické predmety. Môže mať ona príplatok za profesijný rozvoj? Ako učiteľka ekonomických predmetov by bola zaradená do 8. PT . Triednictvo pri učiteľoch v 6.PT mať teda nemôžeme? Viete hlava mi to neberie, ako triednictvo súvisí s výučbou aprobačných predmetov, ale predpis nepustí.Veľmi pekne Vám ďakujem.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Obidve učiteľky sú kvalifikované, ale neučia svoje aprobačné predmety. Nemôžete ich nazývať nekvalifikované. Taký kariérový stupeň neexistuje. Aj do oznámenia o výške a zložení funkčného platu im napíšete, že zaraďujem Vás do kariérového stupňa samostatná, ale vzhľadom k tomu, že neplníte podmienku podľa § 13 zákona č. 138/2019 Z. z. Vás zaraďujem do 6. platovej triedy. Ak to takto urobíte, môžu mať aj príplatok za profesijný rozvoj a aj príplatok za triednictvo. Nevykazujte ich ako nekvalifikované.