2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Špeciálny pedagóg

Dobrý večer!
Predovšetkým sa chcem poďakovať za odpovede na moje predchádzajúce otázky. Znamená to pre mňa veľkú pomoc!
Poprosila by som odpoveď na nasledujúcu otázku:
Za akých podmienok je možné zamestnať na ZŠ špeciálneho pedagóga na plný úväzok?
Musí byť na škole vytvorená špeciálna trieda alebo môže pracovať s deťmi individuálne podľa stanoveného rozvrhu hodín?/ Na škole máme 11 integrovaných detí/.Ďakujem!

raabe
odpoveď

Otázka zrejme smeruje ku „školskému špeciálnemu pedagógovi“ ako odbornému zamestnancovi školy, nakoľko vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov umožňuje špeciálneho pedagóga – odborného zamestnanca zamestanť len v poradenskom zariadení. Ustanovenie § 22 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov hovorí, že Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a s poruchou správania. Poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

Neexistujú legislatívne podmienky, kedy škola musí mať vlastného školského špeciálneho pedagóga, ale škola je limitovaná finančnými prostriedkami, ktoré bude na jeho činnosť potrebovať. Potreba školského špeciálneho pedagóga sa zohľadňuje pri tvorbe normatívu na žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Je teda na zamestnávateľovi, či príslušný počet integrovaných žiakov mu priniesol toľko finančných prostriedkov, aby vedel zaplatiť školského špeciálneho pedagóga na čiastočný úväzok alebo na celý úväzok.

odpovedal: Mgr. Zdenko Krajčír