Všetky články

164086
19.09.2023

Vzdelávanie prispôsobené potrebám 21. storočia je heslom, ktoré definuje nový štátny vzdelávací program. Odovzdávanie vedomostí žiakom už nebude hlavným princípom vzdelávania...

viac
164389
18.09.2023

Dňa 6. júna 2023 sa uskutočnila pracovná porada vedúcich zariadení školského stravovania a školských úradov pre kraje Bratislava a Trnava s organizačným riadením regionálnych...

viac
164030
18.09.2023

Ministerstvo školstva uvažuje o tom, že zruší niektoré školské olympiády, napr. z dejepisu alebo biológie.

viac
164029
18.09.2023

Ministerstvo školstva zaviedlo nový systém podporných opatrení. Katalóg, ktorý obsahuje celkom 21 podporných opatrení, vstúpil do platnosti od 1. septembra 2023. Školy a...

viac
164000
18.09.2023

SaS chce na školách vytvoriť inovačné IT huby. K dispozícii plánuje dať triedam hodinu IT navyše, aby na nej mohli odborníci z praxe prinášať žiakom nové inovácie, spôsoby...

viac
163999
18.09.2023

Odborári a organizácie pôsobiace v školstve zdôrazňujú naliehavú potrebu riešenia problémov v slovenskom školstve. Žiadajú budúcu vládu, ktorá vznikne po voľbách, aby prijala...

viac
163998
18.09.2023

K predmetom, ktoré najviac trpia nedostatkom odborných pedagógov, patria podľa NBÚ okrem informatiky aj technika, občianska náuka a etická výchova

viac
164391
15.09.2023

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR vydáva podľa § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

viac

Stránky