21 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ivancova.j.
Učiteľka MŠ - zaradenie do PT

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou ohľadom zaradenia učiteliek MŠ :

1. Vzdelanie : VŠ II.stupňa - štúd.odbor : environmentálna ekológia, špecializácia environmentálna výchova
DPŠ - pedag.spôsobilosť - učiteľstvo odborných predmetov
SŠ - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Zaradenie do 6. PT je správne ?

2. Vzdelanie : VŠ I.stupňa - št.odbor - predškolská a elementárna pedagogika
ˇVŠ II.stupňa - št.odbor - predšk. a element.pedagogika, štúd.program - učiteľstvo pre primárne
vzdelávanie
Zaradenie - 7.PT ?

Veľmi pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
Učiteľka MŠ - zaradenie do PT

Na základe Vašich údajov, bez ďalších konkrétnych informácii - Vaše učiteľky sú zaradené správne.

ivancova.j.
Učiteľka MŠ - zaradenie do PT

Veľmi pekne ďakujem.

Jo.buz
Kvalifikačné predpoklady 1/2020

Dobrý deň M. Pavlíková,
chcela by som sa opýtať na zaradenie do PT podľa nových kvalifikačných predpokladov od 1/2020.
Pracujem v MŠ ako samostatný pedagogický zamestnanec.
Mám ukončené nadstavbové štúdium v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo , v roku 2017 som ukončila druhý stupeň vysokoškolského štúdia v odbore špeciálna pedagogika. Zaradená som do 6tej PT a v roku 2018 som začala štúdium rozširujúceho štúdia primárnej pedagogiky, pretože platilo, že po jeho ukončení budem zaradená vtedy do 10PT dnes by to mala byť 7PT a práve na toto sa chcem opýtať či to stále platí i od januára 2020 pretože sa v tom neviem zorientovať ?
Vopred Vám ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady 1/2020

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materských škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z, príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky a ÚSO zamerané na učiteľstvo pre materské školy v uvedenej vyhláške nie je uvedené ako kvalifikačný predpoklad. Ako som v niektorej odpovedi uviedla, neviem, či to bol zámer alebo to nejako uniklo, alebo to neviem prečítať, pretože v predchádzajúcom období sa to považovalo za kvalifikačný predpoklad.

Jo.buz
Kvalifikačné predpoklady 1/2020

Ďakujem Vám krásne za odpoveď, dosť som z toho v šoku, pretože štúdium nestojí malé peniaze, ktoré som teraz minula zbytočne. Neviete mi prosím vás ešte poradiť, či sa nebude vzťahovať nejaká výnimka na tých, ktorí začali štúdium v 2018tom? Alebo koho by som mohla kontaktovať z ministerstva s touto otázkou? Ja stále verím, že im to len nejak uniklo ako ste spomenuli.

Ann Blunt
Kvalifikácia

Dobrý večer,
chcem Vás poprosiť o odborný výklad - informáciu.
Pracujem ako vychovávateľka v školskom internáte pre stredné školy od roku 2016. Vyštudovala som II. stupeň vysokoškolského vzdelania anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii - filozofická fakulta, ukončené v roku 2017, absolvovala som doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na učiteľstvo akademických predmetov - všeobecná pedagogika, pedagogická psychológia, teória vyučovania anglického jazyka a literatúry, ukončenie v roku 2018. Od prvého marca 2020 ma riaditeľ preradil zo 7. platovej triedy do 6. platovej triedy s tým, že nemám kvalifikáciu na výkon pedagogickej činnosti vychovávateľky v školskom internáte a mám absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov. Je táto informácia správna?

Veľmi pekne ďakujem za skorú odpoveď

S pozdravom

Maria Pavlikova
Zaradenie do PT

Za posúdenie plnenia kvalifikačných predpokladov podľa § 14 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. zodpovedá riaditeľ. Žiadajte od neho v súlade s § 14 ods. 4 uvedeného zákona písomné vyjadrenie, prečo od marca 2020 neplníte kvalifikačný predpoklad. Na základe písomného stanoviska budete ďalej postupovať. Ste kvalifikovaná podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XIII., písm. a) bod 14 a ste kvalifikovaná podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3, 1. diel, oddiel A. Vydanie vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. nie je dôvodom na prehodnocovanie plnenia kvalifikačných predpokladov už kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

Ann Blunt
Zaradenie do PT

Vážená pani Pavlíková, veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Zasielam Vám oznámenie od riaditeľa SŠ, ktoré som prevzala osobne a kde neodborne operuje s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020:
"Vec: Oznámenie o nesplnení kvalifikačných predpokladov.
Oznamujem Vám, že nespĺňate kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti vychovávateľa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (vyhláška). Ako vychovávateľka s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa Vám prináleží zaradenie do 6. platovej triedy. Na základe uvedeného Vás preraďujem do 6. platovej triedy. Poznamenávame, že ani podľa predpisov účinných do 31.8.2019 ste nebola ako vychovávateľka kvalifikovaná na výkon pedagogickej činnosti vychovávateľky v školskom internáte. Upozorňujem Vás, resp. zaväzujeme na potrebu (požiadavku) doplniť si vzdelanie v pedagogike pre vychovávateľov absolvovaním rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov."

Chcem Vás poprosiť o informáciu:
Od 1. septembra 2019 mi tento riaditeľ odobral osobný príplatok, pričom mi nedal písomné rozhodnutie o odobratí osobného príplatku a neuviedol dôvod odobratia, ktorý by som mala podpísať.
Od 1. októbra 2019 som dostala funkciu vedúcej metodického združenia. Prináleží mi osobný príplatok za túto prácu vedúcej - ako pedagogický zamestnanec - špecialista?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď

S pozdravom

Sanigulka
Posúdenie kvalifikácie

Dobrý deň, pani Pavlíková.

Nechcem Vás obťažovať , ale toto Vaše stanovisko ma núti Vás opäť požiadať na Váš názor (predtým ste mi neodpovedali). V auguste som nastúpila do Súkromnej špeciálnej MŠ ako kvalifikovaná učiteľka (v r. 2007 som ukončila učiteľstvo pre 1. stupeň a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, mám aj 1. atestáciu). Zároveň som v tejto škole poverená jej riadením. Vzhľadom na vyhlášku 1/2020 sme sa so zriaďovateľkou dohodli na mojej nekvalifikovanosti a z 8 PT som bola preradená do 6 PT. Bol mi odobraný aj príplatok za profesijný rozvoj. Rozumiem Vášmu stanovisku, že keď som bola kvalifikovaná podľa vyhlášky 437/2009 som aj teraz?

Budem Vám veľmi vďačná za Vašu reakciu.

Maria Pavlikova
Zardenie do PT

Postupujte podľa § 14 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. Čo sa týka osobného príplatku, samozrejme, že to malo byť na návrh a po zdôvodnení Vášho bezprostredného nadriadeného. Poskytovanie osobného príplatku - všeobecne máte mať upravené v mzdovom predpise. Či sa osobný príplatok poskytuje za funkciu vedúcej metodického združenia ja neviem a nemám ako posúdiť.

Maria Pavlikova
Posúdenie kvalifikácie

Sanigulka, píšete, že som Vám neodpovedala a potom citujete moje stanovisko. Nie je celkom vhodné ak zaradíte svoju otázku hocikde, medzitým sú odpovede na iné otázky a neviem, ktorú odpoveď na ktorú otázku ste si prečítali, tak neviem reagovať ani teraz. Napíšte presne aj stredoškolské aj vysokoškolské vzdelanie. Neuvádzate žiadne vzdelanie pre učiteľky materskej školy, ktorým by ste bolo kvalifikovaná.

Sanigulka
Posúdenie kvalifikácie

Pani Pavlinská, ospravedlňujem sa Vám za spôsobené ťažkosti. Myslela som si, že naše reakcie k nejakej otázke sa prepájajú a vidíme to spoločne.
Strednú školu mám nepedagogickú. Vysokú školu som ukončila v r. 2007- Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Na základe tohto vzdelania a podľa vyhlášky 437/2009, časť II., písmeno A, bod 3 ma prijali najskôr ako kvalifikovanú učiteľku do triedy pre deti so zdr. znevýhodnením v Súkromnej materskej škole a v septembri ma preradili do Súkromnej špeciálnej MŠ, pod ktorú táto trieda prešla. V tejto špeciálnej MŠ som aj poverená jej riadením. Vzhľadom na vyhlášku 1/2020 som bola posúdená ako nekvalifikovaná učiteľka v špeciálnej MŠ, pretože mi chýba vzdelanie v oblasti predškolskej pedagogiky. Po štúdiu na VŠ som pracovala v bežnej ZŠ ako učiteľka 1. stupňa. Nadväzne na túto prácu som si urobila aj 1. atestáciu.
Ďakujem Vám veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Posúdenie kvalifikácie

Ja stále zastávam názor, že v súvislosti s nadobudnutím účinnosti vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. sa nemalo prehodnocovať plnenie kvalifikačných predpokladov. Pracujete ako riaditeľka špeciálnej materskej školy a ak Vám zriaďovateľ oznámil, že ste nekvalifikovaná, tak nemôžete túto činnosť vykonávať, pretože Vám nemôže uznať ani prvú atestáciu. Píšete, že ste poverená, teda neprešli ste výberovým konaním ? Za tejto situácie sa ani do výberového konania nemôžete prihlásiť. Príplatok za profesijný rozvoj Vám nemali dôvod odobrať. Keby ste boli Vaše vzdelanie absolvovali do 31. marca 2002, boli by ste kvalifikovaná. Neviem, či to bol zámer, alebo sa to stalo nedopatrením. Nič iné neviem vo vyhláške nájsť.

Jo.buz
Kvalifikačné predpoklady 1/2020

Dobrý deň Mgr. Pavlíková,
odpoviete prosím i k mojej situácii? Opísala som moju situáciu 03/14/2020 - 11:53 , vyššie je označená #4 , zrejme Vám to uniklo. Ďakujem krásne

Petronela Bábyová
Posudenie kvalifikacie

Dobrý deň poprosila by som vám o posúdenie kvalifikacie na pozíciu ucitelky MS.
SŠ ukončené osemročné gymnázium
VŠ 2. Stupňa učiteľstvo pre 1. Stupeň ZŠ ukončené v roku 2007
VŠ 3. Stupňa v študijnom programe a odbore predškolská a elementarna pedagogika ukončené v roku 2010
Dakujem za odpoveď

Andrea Sugar An...
Pedagogické minimum

Dobry deň.Mohli by ste mi prosím povedať,či stačí pedagogické minimum na to,aby som mohla učiť na štátnej škole anglický jazyk?Mám C1-C2statnicu z AJ s vyznamenaním a študovala som na zahraničných školách,nikdy som vsak nezískala titul.V zahraničí som žila 12rokov.Ucim sukromne 4roky.

nautika
Nekvalifikovaná

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o túto informáciu. Mám vzdelanie pre 2. stupeň/aj 1. atestáciu/ , ale kedže je málo hodín ruštiny, okrem nej učím aj na 1. stupni.
Ako nekvalifikovaná som v 6.pracovnej triede. Všetky činnosti s tým spojené bezodkladne svedomito /dovolím si povedať, že aj promptnejšie ako kvalifikované kolegyne a kolegovia/ vykonávam. Som povinná to robiť ? Napr. Pripravovať žiakov na recitačné, spevácke, matematické, čo výtvarné súťaže?
Nemám ďaleko do dôchodku, ruštiny viac nebude, ale aj tak sa teraz už nedám na štúdium.
Učím moderne, zodpovedne a moja prax na 1. stupni je pre mňa výhodou. Psychicky ma finančné ohodnotenie ubíja, ale prácu s detičkami milujem, takže jej asi zostanem verná.Ako samoživiteľka by som prijala nejakú výnimku v počte hodín odučených odborne a neodborne. To, čo platilo už neplatí a aj keď učím ako učím, ohodnotená nie som. Neplačem nad rozliatym mliekom, len mi je ľúto, že je málo učiteľov a tí, ktorí svoju prácu majú radi, ale sa nemôžu uplatniť vo vyštudovanom odbore, na to doplácajú . Píšem o tom teraz hlavne preto, lebo sedím každý deň nad úlohami pre deti v karanténe, posielam im rôzne zadania a neviem si predstaviť , čo robí taký kvalifikovaný telocvikár, či výtvarník/ pričom nechcem nikoho uraziť, telocvikári to majú napr. ťažšie v škole, musia byť v telocvični celý deň/ aj keď určite nemôžu za situáciu, ktorá nastala. Je rovnosť v neprítomnosti na pracovisku je , ale výška odmeny je rôzna. Ak to potrvá dva tri mesiace, nebude to spravodlivé. Určite budem vo svojej práci pokračovať tak ako doteraz. Potešilo by ma , ak by sa ozval niekto v podobnej situácií. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Pedagogické minimum

Neviem, čo si predstavujete pod pojmom pedagogické minimum. Vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa jazykovej školy je v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/20219 Z. z. najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Doklad o vzdelaní, ktoré ste získali v zahraničí, musíte predložiť na posúdenie jeho zhody so vzdelaním získaným v Slovenskej republike na ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní získanom v zahraničí. Kvalifikačné predppokady na vyučovanie na jazykovej škole sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, VI. časť.

Hana 33
Zaradenie do platovej triedy

Dobry den potrebovala by som poradit..ak pracujem ako ucitelka v materskej skole s ukoncenym VS vzdelanim II.stupna odbor ucitelstvo predmetov Pedagogika/Nauka o spolocnosti a mam ukoncene adaptacne vzdelavanie a doplnam si vzdelanie rozsirujucim studiom predskolskej pedagogiky na VŠ..do ktorej platovej triedy mam byt zaradena? Dakujem velmi pekne za odpoved

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vaše zaradenie do platovej triedy závisí od toho, či Vám bola daná podmienka v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov získať požadované vzdelanie. Ak ste ešte v uvedenej lehote, máte úspešne ukončené adaptačné vzdelávanie, tak by Vás mali zaradiť v súlade s § 83 ods. 4 uvedeného zákona do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy do 7. platovej triedy.