5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Nora Tulipánová
Nekvalifikovaná učiteľka

Dobrý deň,
obraciam sa na Vás s prosbou o konzultáciu v súvislosti so znížením mojej platovej triedy podľa vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov.
Mám vyštudované nasledovné:
- inžinierske štúdium Vysokej školy ekonomickej Fakulty ekonomiky služieb a cestovného ruchu
- štátne skúšky z nemeckého, francúzskeho a anglického jazyka.

V školstve pracujem od roku 1991, kedy som nastúpila na strednú odbornú školu ako učiteľka cudzích jazykov a túto prácu doteraz vykonávam. V priebehu rokov sa na mňa vzťahovala výnimka, že si vzhľadom k veku a odpracovaným rokom nemusím doplniť pedagogické vzdelanie, aby som bola zaradená ako kvalifikovaný samostatný učiteľ. Teraz však po tridsiatich rokoch v školstve mi bola znížená platová trieda a som zaradená do 6. platovej triedy ako nekvalifikovaná učiteľka.
Je to smutné, pretože do starobného dôchodku mi chýbajú ešte 2 školské roky a už som takýto postup neočakávala a ďalšie vzdelávanie v tejto situácii mi už nepripadá logické.

Prosím Vás o Váš odborný názor k tomuto prípadu, čo ešte eventuálne môžem urobiť.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Nekvalifikovaná učiteľka

Ak máte vysokoškolské vzdelanie neučiteľské a ak ste štátne skúšky z cudzích jazykov absolvovali na štátnej jazykovej škole, boli ste kvalifikovaná na vyučovanie cudzích jazykov podľa predpisov platných do 31. 8. 2019 aj bez absolvovania doplňujúceho pedagogického štúdia. Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 z. z., príloha č. 1, 3. diel, VI. časť, bod 1 alebo 2 ste naďalej kvalifikovanou učiteľkou strednej školy, ale iba na jazyky. Žiadajte od riaditeľa písomné stanovisko podľa § 14 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. a ak nebudete so stanoviskom súhlasiť, tak požiadajte okresný úrad v sídle kraja o jeho stanovisko.

Tatry
Učiteľ jazyka na ZŠ

Dobrý deň p. Pavlíková,

riešime kvalifikačné predpoklady takého učiteľa, ako v horeuvedenom príspevku, len je to na základnej škole.

Učiteľ má vysokoškolské vzdelanie - Vysoká škola ekonomická, fakulta ekonomiky a služieb
štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.

Podľa vyhlášky č. 1/2020 Z.z. , príloha 1, časť III - učiteľ druhého stupňa ZŠ, bod 26 - v časti vzdelanie získané podľa predpisov do 31. 8. 2019 bolo potrebné doplnenie pedagogickej spôsobilosti a bod 27 aj rozširujúce štúdium.

príloha 1, časť III. - učiteľ druhého stupňa základnej školy, požadované vzdelanie, bod 6 - predmet cudzí jazyk je tiež potrebné doplňujúce pedagogické štúdium.

Uvažujem správne, že pre prácu učiteľa jazykov na základnej škole je k tejto kombinácii /VŠE+štátna skúška/ potrebné aj doplňujúce pedagogické štúdium?

Ďakujem za Vašu ochotu a odpoveď.

Maria Pavlikova
Učiteľ jazyka na ZŠ

Keďže píšete, že riešite podobný problém ako v predchádzajúcej otázke, odpoviem Vám podobne ako som odpovedala. Vôbec som nedoporučovala DPŠ, neviem prečo ju žiadate. Ak Vaša zamestnankyňa má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa neučiteľské a ak štátnu skúšku z cudzieho jazyka absolvovala na štátnej jazykovej škole, tak bola kvalifikovaná na vyučovanie cudzieho jazyka podľa predpisov platných do 31. 8. 2019 aj bez absolvovania doplňujúceho pedagogického štúdia. Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 z. z., príloha č. 1, 3. diel, IV. časť, bod 1 alebo 2 je naďalej kvalifikovanou učiteľkou cudzieho jazyka na druhom stupni základnej školy, ale iba na jazyky. Doplňujúce pedagogické štúdium môže absolvovať vo vlastnom záujme, ale získa pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie ekonomických predmetov na strednej škole, v žiadnom prípade nie na jazyky. Body 6, 26 a 27, ktoré uvádzate vo svojej otázke sa Vašej učiteľky nedotýkajú v žiadnom prípade ani okrajovo. Má úplne iné vzdelanie.

Tatry
Učiteľ jazyka na ZŠ

Ďakujem za odpoveď.