26 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
mzdárka3
Zaradenie pedagogického zamestnanca do platovej triedy

Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom zaradenia zamestnanca. Dotyčná vyučuje na I. stupni ZŠ. Svojim vzdelaním však nespĺňa kvalifikačné predpoklady. Dosiahla vzdelanie:
• diplom Bc.– štud. odbor vychovávateľstvo
• diplom Mgr. – štud. odbor sociálna práca
• diplom PhDr. – štud. odbor sociálna práca
• vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na vychovávateľstvo vo výchovných zariadeniach
• osvedčenie o absolvovaní špecializačného kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky
• vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie predmetov sociálne práce
• vysvedčenie o špeciálnopedagogickej spôsobilosti v študijnom odbore špeciálna pedagogika, v študijnom programe špeciálna pedagogika, v špecializácii Pedagogika mentálne postihnutých
V súčasnosti si rozširuje svoje profesijné schopnosti 1. atestáciou. Ako nekvalifikovaná je zaradená do 9. platovej triedy. Bude mať nárok na vyššiu platovú triedu získaním 1. atestácie?

Ďakujem za radu.

Prajem pekný deň.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca do platovej triedy

Vaša pani učiteľka je nekvalifikovaná ako učiteľka pre prvý stupeň základnej školy a v prvom rade si musí doplniť vzdelanie na získanie kvalifikácie pre učiteľku prvého stupňa. Neviem v akom odbore hodlá vykonať prvú atestáciu, ale atestáciu môže vykonať len v kategórii a podkategórii, na ktorú spĺňa kvalifikačné predpoklady. Ako učiteľka nie je kvalifikovaná a absolvovaná atestácia nezakladá zaradenie do vyššej platovej triedy. Ak nezíska kvalifikačné predpoklady pre svoju činnosť, je to dôvod na skončenie pracovného pomeru.

mzdárka3
Zaradenie pedagogického zamestnanca do platovej triedy

Ďakujem veľmi pekne za Vašu radu.

Prajem príjemný a úspešný týždeň :)

Domikri
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,

som absolventkou 2.stupna vysokoškolského vzdelania v študijnom programe špeciálna pedagogika - špeciálnopedagogické poradenstvo a pedagogika mentálne postihnutých, chcela by som si urobiť rigoróznu skúšku v tomto obore a tým získať titul PhDr.
Chcela by som sa opýtať do akej platovej triedy by som po vykonaní tejto skúšky bola zaradená? Resp. v akej platovej triede by som bola pred a po ukončení tejto skúšky.
Zároveň by som si chcela urobiť kvalifikačné štúdium v oblasti špeciálnej pedagogiky (NKS), teda pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou v rozsahu 2.ročného štúdia s vydaním vysvedčenia.
Aké by boli možnosti v uplatnení sa? Mohla by som pracovať aj ako logopéd?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vaše zaradenie do platovej triedy sa bude odvíjať od dosiahnutého vzdelania a vykonávanej činnosti. Získaním titulu PhDr. nepostúpite do vyššej platovej triedy. Ani po absolvovaní kvalifikačného štúdia sa na Vašom zaradení do kariérového stupňa a do platovej triedy nič nezmení. Výkon činnosti logopéda neviem posúdiť.

jajuska81
Zaradenie asistenta

Dobrý deň,prosím Vás som zaradená v 8.platovej triede, je to správne.?
1. Druhý školský rok pracujem ako asistentka učiteľa, mám ukončenú VŠ nepedagog.zamerania,momentálne študujem 1ročník - 2ročné kvalif.štúdium/pomaturitné/ učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, adaptačné vzdelávanie som absolvovala ešte v prvom roku na poste asistentky, som vedená ako pedagogický zamestnanec. Často tu čítam, že po ukončení adaptač.vzdel. má byť dotyčný zaradený do 9.plat. triedy. Ako to má teda byť? je to na rozhodnutí riaditeľa školy?
2. Môže oficiálne asistent učiteľa vykonávať bežné dozory, suplovať chýbajúceho učiteľa a v prípade, že jemu zverený žiak chýba zo zdravotných dôvodov, musí mať "náhrady" hodín aj v iných triedach ako pedagóg?/že zastupuje aby sa mu vykryli hodiny/, nemal by asistent aj bez prítomnosti žiaka byť v triede a robiť mu poznámky?

Ďakujem za skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie asistenta

Vzhľadom k tomu, že máte vysokoškolské vzdelanie nepedagogické, v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. ste povinná do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru začať a do štyroch rokov úspešne ukončiť vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti. Túto podmienku pravdepodobne splníte, aj keď neuvádzate žiadne rozhodujúce dátumy. Po ukončení adaptačného vzdelávania Vás mali zaradiť do kariérového stupňa samostatný asistent učiteľa do 9. platovej triedy. Nie je to na rozhodnutí riaditeľa, určuje to zákon č. 317/2009 Z. z. Čo sa týka Vašej pracovnej náplne, určuje ju viac menej riaditeľ školy.

jajuska81
Zaradenie asistenta

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď,takže ak p.riaditeľke uvediem skutočnosť o zaradení do 9.platovej triedy,podľa zákona,môžem žiadať doplatenie mzdy odkedy bolo ukončené adaptačné vzdelávanie?

Maria Pavlikova
Zaradenie asistenta

Ak ste boli nesprávne zaradená, môžete žiadať o doplatenie ušlej mzdy. Najskôr Vás ale musia správne zaradiť a až následne doplatiť vzniknutý rozdiel.

jajuska81
Zaradenie asistenta

Pani Pavlíková,prosím Vás
1. Ak som ukončila adaptačné vzdelávanie 23.1.2017 /na dpš som nastúpila 9/2017/ môžem žiadať o preradenie do 9.platovej triedy so spätnou platnosťou k dátumu ukončenia adaptač.vzdelávania a od tohto dátumu žiadať aj doplatenie ušlej mzdy?
2. Je vhodné zaslať žiadosť o preradenie so žiadosťou o doplatenie mzdy súčasne?
3.ak ma p.riaditeľka odmietne zaradiť do 9.platovej triedy a doplatiť ušlú mzdu,mám nejakú inú možnosť dovolať sa spravodlivosti?
Nadobúdam totiž pocit,že odkedy som sa začala o to zaujímať,tak sa vyhovárajú na rôzne /mne nelogické/ veci a pohadzujú si ma ako horúci zemiak. Takéto zásadné veci čo sa zákona týka by podľa mňa mala p.riaditeľka ovládať.ďakujem za váš čas.

123123
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň, prosím o radu. Pracujem ako učiteĺka MŠ. Mám Strednú pedagogickú školu s odborom učiteĺstvo pre MŠ, EBF UK odbor evanjelická teológia, DPŠ učiteĺstvo vseobecnovzdelávacích predmetov- náboženská výchova. Som zaradená do 9.pl.triedy.
Začala som Rozširujúce štúdium predškolskej pedagogiky. Pred začatím štúdia nám bolo povedané, že jeho absolvovaním získame kvalifikáciu II stupňa VŠ vzdelania v odbore predprimárna pedagogika. V priebehu štúdia nám bolo oznámené, že štúdium je len na úrovni bakalarskeho štúdia, nakoĺko VŠ nema akreditáciu na magistersky odbor. To znamená, že po jeho ukončení zostanem stále v platovej triede 9? A otazka č.2 je ako je mozne, ze prislusna fakulta taketo studium poskytuje, ked je to v rozpore so zakonom 317/2009 par 8a, bod 4a? Dakujem za odpoved.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa v odbore a programe predškolská pedagogika budete zaradená do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy so zaradením do 9. platovej triedy.

Vince
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň!

Chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom zaradenia zamestnanca.
Dotyčná je zamestnaná v materskej škole ako pedagogický asistent v špeciálnej triede.
Má ukončenú VŠ. II. stupeň – učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy.
Momentálne absolvuje program kvalifikačného vzdelávania (rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre PZ v školách, ŠZ a triedach pre deti a žiakov so ŠVVP a zariadeniach sociálnej pomoci ) cez Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Mala by byť v PT 6 a pracovnej triede 2?
Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre pedagogického asistenta sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 6. Pedagogický asistent nemá kvalifikačnú požiadavku absolvovať špeciálnu pedagogiku, aj keď svoju činnosť vykonáva v špeciálnej triede. Je to jeho osobný rozvoj a v plate sa mu to odrazí, pretože má byť zaradený do pracovnej triedy dva, a to v súlade s § 5a zákona č. 553/2003 Z. z. Ak činnosť vykonáva v špeciálnej triede, zaradenie do pracovnej triedy dva mu prináleží aj bez špeciálnej pedagogiky.

Vince
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Ďakujem pekne.

al123123al
Zaradenue

Dobrý deň,

chcela by som sa informovať, ak by som sa zamestnala ako asistent učiteľa a mám vyštudované Učiteľstvo pedagogiky a psychológie, II. stupeň, je možné ma zaradiť do platovej triedy 7? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie

Dobrý deň,
ako začínajúci pedagogický asistent môžete byť zaradená do 5. platovej triedy a najvyššie zaradenie po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania kvalifikovaného pedagogického asistenta je do 6. platovej triedy.

Matka1
Zaradenie učiteľky v MŠ

Dobrý deň,
mohla by som poprosiť o pomoc pri správnom zaradení zamestnanca na pozíciu učiteľ v MŠ? Pani má ukončenú:
SPŠ odbor: 7649 učiteľstvo pre materské školy a vychovaváteľstvo
VŠ II.stupeň: študijný program: učiteľstvo pedagogiky a psychológie v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy (ukončené 25.5.2023) V školstve už pracovala, adaptačné vzdelávanie má ukončené.
Ďakujem veľmi pekne za čas a ochotu.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky v MŠ

Dobrý deň,
Vaša pani učiteľka je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť ju zradíte do 6. platovej triedy.

eva.spitova@zsr...
Zaradenie do PT - pedagogický asistent

Dobrý deň,

prosím je správne zaradenie pedagogického asistenta do platovej triedy 6 - vzdelanie vysokoškolské 1. stupňa - v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, kariérový stupeň - samostatný.

Ďakujem veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Zaradenie do PT - pedagogický asistent

Dobrý deň,
skúste uviesť konkrétne vzdelanie, vrátane odboru, lebo Vami uvádzané vzdelanie neviem identifikovať a dať do súladu s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 6. Kvalifikačný predpoklad - špeciálna pedagogika sa pri pedagogickom asistentovi nevyžaduje.

5RUKS6uwcm
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, prosím Vás o pomoc pri zaradení majstra odborného výcviku pre učebný odbor Stavebná výroba do platovej triedy.
Vzdelanie: Stredná priemyselná škola stavebná-maturita
Vysoká škola zdravotnícka a soc.práca - II.stupeň
Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo-pomaturitné štúdium
Špeciálna pedagogika - pomaturitné štúdium
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre majstrov odbornej výchovy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 2. Vo Vašom prípade zvažujeme úplné stredné odborné vzdelania. Podľa oddielu C chýba pomaturitné kvalifikačné štúdium pre majstrov odbornej výchovy a
a) stredné odborné vzdelanie v príslušnej skupine odborov vzdelávania (výučný list) alebo
b) získanie kvalifikácie v príslušnej skupine odborov vzdelávania preukázané dokladom podľa § 14 ods. 4
písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. Je nekvalifikovaný, neporadím Vám do ktorej platovej triedy ho máte zaradiť.

5RUKS6uwcm
Zaradenie do platovej triedy

Ďakujem veľmi pekne, na tomto bode som aj ja zamrzla.

Lubica Laczkova
Kvalifikácia

Dobry den, potrebujem poradiť.

Môže človek, ktorý vyštudoval učitelstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: špecializácia: pedagogika, občianska výchova a etická výchova, učiť kvalifikovane, výchovne predmety na I, pripadne II.stupni ZŠ? ( telesná výchova, výtvarná výchova)

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Dobrý deň,
pedagogický zamestnanec alebo učiteľ, ktorý vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov špecializácia: pedagogika, občianska výchova a etická výchova, učí kvalifikovane iba tieto predmety.