4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Andrea Döményová
Kvalifikácia

Dobrý deň!

Podľa platnej legislatívy v septembri bolo možné, aby vychovávateľka (konkrétne s VŠ vzdelaním I.stupňa) vyučovala výchovné predmety na I. stupni. Čo teraz robiť (v priebehu šk. r., keď už nemám komu dať hodiny), keď podľa novej legislatívy učiť môže len ten, kto má VŠ vzdelanie II. stupňa?

Mám vedomosti aj o tom, že niektorí riaditelia nedali výpoveď takým učiteľom, ktorí nemajú VŠ vzdelanie II. stupňa. Aké budú sankcie, alebo ako sa to bude kontrolovať? Problémy budú najmä s vyučovaním cudzích jazykov. Je na to nejaké riešenie vôbec?

Za odpovede vopred ďakujem!

raabe
odpoveď

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov si môžu i naďalej vychovávatelia dopĺňať základný úväzok priamou vyučovacou činnosťou v škole. Zostávajú naďalej v kategórii pedagogických zamestnancov „vychovávateľ“ a z uvedeného dôvodu neprichádza k porušeniu ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V druhej časti otázky sa čitateľka pýta na sankcie a kontrolu dodržiavania ustanovenia § 7 citovaného zákona. Kontrolu v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a následne v zmysle ustanovenia § 3 a ďalších vyhlášky MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii vykonáva Štátna školská inšpekcia. Ak zistí úmyselné porušenie § 7 ods. 2 citovaného zákona môže to byť chápané ako porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a v zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 596/2003 Z. z. to môže byť dôvod na odvolanie riaditeľa školy a ďalej môže byť napadnutá platnosť existencie pracovného pomeru s daným zamestnancom a následne uplatnenie náhrad vyplývajúcich z neplatného pracovného pomeru. Tieto skutočnosti sa samozrejme budú posudzovať individuálne od prípadu k prípadu.

odpovedal:
Mgr. Zdenko Krajčír

Miroslava Virágová
Ďalšia otázka

Dobrý deň - chcem položiť ďalšiu otázku k druhej časti predchádzajúcej otázky. Učiteľka nemeckého jazyka má stredoškolské vzdelanie, v škole učí 12 rokov. Neplatí pre ňu výnimka podľa §61 ods. 2)? Alebo ju treba ako nekvalifikovanú prepustiť? (je už v dôchodku, nemá záujem vzdelávať sa).

raabe
odpoveď

V prvom rade si treba povedať, čo ustanovenie § 61 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov hovorí, citujem:

„(2) Pedagogickému zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ podľa doterajších predpisov zachoval výnimku z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania, zostáva táto výnimka zachovaná po celý čas vykonávania pracovnej činnosti s rovnakým alebo obdobným charakterom, aký má pracovná činnosť, na ktorej vykonávanie bola výnimka udelená.“

Z uvedeného vyplýva, že toto ustanovenie, ako také, nie je výnimka, ale takáto výnimka zo vzdelania musela byť zamestnancovi priznaná terajším zamestnávateľom a to podľa predpisov, ktoré by to umožňovali.

Keďže nie som detailne oboznámený s dokladmi o získanom vzdelaní a plnení kvalifikačných predpokladov, odporúčam autorovi otázky, aby sa s týmito dokladmi obrátil na príslušný Krajský školský úrad, v ktorého územnej pôsobnosti sa škola nachádza.

Odpovedal: Mgr. Zdenko Krajčír