Legislatíva pre zriaďovanie škôl a školských zariadení

01.02.2011
Legislatíva

Zriaďovanie škôl a školských zariadení je upravené zákonom:

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) a smernicou MŠ SR č. 1/2004-E, ktorou sa určuje postup orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských zariadení pri zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení a pri zriaďovaní a zrušovaní škôl a školských zariadení.

V zmysle týchto zákonných úprav každý záujemca o zriadenie školy alebo školského zariadenia musí pred ich zriadením požiadať Ministerstvo školstva SR o zaradenie predmetnej školy alebo školského zariadenia do siete škôl.

Podmienky a náležitosti žiadosti o zaradenie do siete škôl sú ustanovené v § 16 zákona o štátnej správe v školstve. Postup uvedený v § 16 zákona o štátnej správe v školstve platí pre všetkých zriaďovateľov, t. j. pre zriaďovateľov štátnych, súkromných aj cirkevných škôl a školských zariadení a pre všetky druhy a typy škôl.

Z toho vyplýva, že rovnako sa postupuje v prípade zriaďovania materskej školy, základnej školy, základnej umeleckej školy, ako aj ostatných škôl, ktoré tvoria sústavu škôl, ale aj pri zriaďovaní školských zariadení ako napr. centra voľného času, školského strediska záujmovej činnosti, školskej jedálne, školského klubu detí či centier špeciálno- pedagogického poradenstva alebo centier pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie.

Ministerstvo školstva preskúma žiadosť zriaďovateľa a v prípade, že žiadosť obsahuje všetky povinné náležitosti, vydá rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete škôl, v ktorého výroku uvedie:

• predmet výroku (t. j. zaraďuje/vyraďuje sa do/zo siete škôl, súhlasí sa so zmenou v sieti, atď.),
• názov predmetnej školy alebo školského zariadenia,
• učebné alebo študijné odbory (v prípade strednej školy),
• dátum začatia činnosti školy alebo školského zariadenia.

Vybrané z publikácie Nové právo v školskej praxi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte