Ako spoznať špecifické poruchy učenia

25.05.2021
Vzdelávanie a výchova

Špecifické poruchy učenia a správania sú dnes v pedagogike veľmi častou diagnózou a asi každý učiteľ sa so žiakom s týmito problémami už stretol. Každý takýto žiak je iný, a tak nie je ľahké k nim z pozície učiteľa pristupovať. Tento článok stručne načrtáva, o aké poruchy sa jedná, prečo vznikajú, ako sa prejavujú a ako ich zvládať.

 

Vymedzenie špecifických porúch učenia a správania

Rodičia si želajú, aby ich deti boli šikovné, bystré a spokojné. Chcú, aby sa mali lepšie ako oni sami. Bohužiaľ nie vždy sa to darí. Niektoré deti sú neposlušné, nepozorné, nepokojné, odolávajú našim dobre mieneným radám. Medzi takými deťmi nájdeme aj niektoré so špecifickými poruchami učenia a správania.

Deti so špecifickými poruchami učenia a správania sa vyznačujú najmä tým, že sú zbrklé, impulzívne, nepokojné, majú problémy s učením a rešpektovaním pravidiel. V škole sú žiaci so spomínanými handicapmi označovaní ako žiaci integrovaní. Vedľa toho máme v triedach aj mnoho žiakov s diagnózou špecifických porúch učenia a správania, ktorí integráciu nemajú, ale majú nárok na špeciálnu podporu.

Z formálneho hľadiska sa žiaci so špecifickými poruchami učenia radia medzi žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Predpisy sú koncipované tak, že učiteľ nie je oprávnený udeľovať diagnózu špecifických porúch učenia a správania. To je záležitosťou školského poradenského zariadenia, kam sa obracia buď škola za súhlasu rodičov, alebo aj rodičia sami.

Obe diagnostické kategórie – špecifické vývojové poruchy učenia a správania sa navzájom prelínajú, a preto ich nie je možné od seba oddeliť. V ich rámci je užitočné rozlišovať dva typy: špecifické poruchy učenia a špecifické poruchy správania. Jedná sa o veľké zjednodušenie a v súčasnosti sa objavuje trend už neoddeľovať jednotlivé poruchy samostatne, avšak pre lepšie pochopenie príznakov je vhodné toto delenie uviesť.

Špecifické poruchy učenia a poruchy správania

Ide o označenie pre rôznorodú skupinu porúch, ktoré sa prejavujú zreteľnými ťažkosťami pri nadobúdaní a užívaní takých zručností, ako je rozprávanie, porozumenie hovorenej reči, písanie, matematické usudzovanie alebo počítanie. Môžu sa vyskytnúť v kombinácii s inými formami postihnutia (ako sú napr. zmyslové vady, mentálna retardácia, sociálne a emocionálne poruchy) alebo súbežne s inými vplyvmi prostredia (napr. kultúrne osobitosti, nedostatočná alebo nevhodná výučba, psychogénne činitele).

Špecifické poruchy správania sú spojené s oslabením vo funkciách a schopnostiach, ktoré majú zodpovedať za riadenie, reguláciu a integráciu správania, a to pri inteligencii najmenej v medziach širšej normy. Patria sem psychické funkcie a vlastnosti zakotvené v centrálnom nervovom systéme, ako je pozornosť, reaktibilita, úroveň aktivácie, zameranosť na ciele, sebakontrola, ale aj reč ako dôležitý činiteľ samoregulácie a pod. Obidva typy porúch sa môžu, ale aj nemusia vyskytovať spoločne. Je nutné si uvedomiť, že špecifické poruchy správania vedú často vo svojich sekundárnych dôsledkoch k nedostatočnému využívaniu kapacity rozumových schopností. Tým sa znižuje výkonnosť dieťaťa a môžu sa objaviť problémy s učením.

NOVINKA: KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD

 •     Prinášajú pracovné listy rozvíjajúce pozornosť a medziľudské vzťahy pre deti s ADHD.
 •     Ponúkajú osvedčené návody a postupy, ako správne pracovať s deťmi s poruchou pozornosti a s hyperaktivitou ešte pred nástupom do školy.
 •     Rozoberajú najčastejšie témy, ktoré súvisia so správaním dieťaťa s ADHD.
 •     Ku každej z tém prinášajú ilustratívny príbeh, na ktorý nadväzujú návrhy, ako porozumieť dieťaťu s ADHD a ako s témou pracovať.
 •     Prvý pracovný zošit má zameranie na rozvoj pozornosti, druhý na správanie a komunikáciu detí s ADHD.

Poruchy učenia

O poruchách učenia hovoríme až vtedy, keď sa dieťa začne učiť školskom zručnostiam (čítanie, písanie, počítanie). Nemôžeme označiť dieťa za dyslektika, keď sa ešte neučilo čítať. V tomto období si môžeme všímať iba určité signály, ktoré nás upozornia na možné riziko poruchy. Často sa stretávame s problémami v motorike, pravo-ľavej a priestorovej orientácii.

1. Poruchy pozornosti a sústredenosti

Rýchla únava pozornosti, kolísanie pozornosti, malý rozsah pozornosti, neschopnosť zamerať pozornosť na podstatné znaky a situácie.

2. Hyperaktivita (prípadne hypoaktivita)

V škole hyperaktívne dieťa vybieha bezdôvodne z lavice, stále musí meniť polohu tela. Hyperaktívne deti konajú zbrklo, bez uváženia. Tieto deti často najprv konajú a až potom rozmýšľajú nad možnými následkami svojho správania. Tento nevhodný spôsob komunikácie dostáva deti s poruchou často do konfliktných situácií nielen s dospelými, ale aj s ostatnými deťmi. Ostatné ho jednoducho nemajú v obľube. S hypoaktivitou, ktorá je opakom hyperaktivity, sa možno stretnúť menej často.

 3. Emočná labilita, impulzivita

 Výkyvy v prežívaní citových stavov, nedostatočná citová stabilita. Opakom je citová tuposť, keď dieťa nemá záujem ani potrebu komunikovať. Objavuje sa spoločenská nezrelosť, neschopnosť prispôsobiť sa všeobecne prijímaným pravidlám, nedostatok vôle, výkyvy nálad, nedostatočná sebakontrola, zvýšená dráždivosť. Správanie týchto detí je často veľmi spontánne, postráda zábrany. Impulzivita je typická tým, že dieťa medzi impulz a čin nevkladá rozvahu. Okamžitý podnet vzbudí okamžitú reakciu.

4. Percepčné poruchy a poruchy motoriky

Objavujú sa nedostatky v zmyslovom vnímaní aj poznávacích činnostiach. Častá je kombinácia dyspraxia - motorická nešikovnosť, nedokonalá zraková a sluchová percepcia, problémy s orientáciou v priestore a vo vlastnom telesnom schéme, ťažkosti s pravo-ľavou orientáciou a iné. Časté bývajú aj nedostatky vo vnímaní času, časových vzťahov, ktoré sú veľmi nápadné pri výučbe napr. dejepisu. Orientácia na časovej priamke je pre mnohých nadľudská úloha.

5. Poruchy motorickej koordinácie

Neobratnosť, nešikovnosť.

6. Poruchy myslenia a pamäti

Unáhlené myslenie, skoky v logickom myslení, spájanie nesúvisiacich vecí, nedostatok abstrakcie. Problémy pri vybavovaní uložených predstáv, ktoré netvoria žiaden ucelený systém.

 7. Poruchy reči

 Najčastejšie sa stretávame s artikulačnou neobratnosťou, keď dieťa vie vyslovovať izolované hlásky i celé slová, ale artikulácia je namáhavá a reč je niekedy ťažko zrozumiteľná. Typické sú tiež špecifické asimilácie - týkajú sa sykaviek a tvrdých a mäkkých hlások (d, t, n, ď, ť, ň), kedy dieťa vie jednotlivé sykavky vysloviť, ale v celých slovách je zamieňa.

KULIFERDO – HRY NA ROZVOJ

 

 Pracovný zošit pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od 5 do 10 rokov, ktorý prináša pútavé hry a pracovné listy na precvičovanie vybraných zručností.

Jeho obsah je rozdelený na dve hlavné časti. V prvej časti nájdete súbor hier a v druhej časti nájdete súbor pracovných listov.

Všetky hry a pracovné listy sa zameriavajú na rozvoj:

• zrakového, sluchového vnímania a hmatu,

• motoriky (hrubej aj jemnej),

• pravo‑ľavej orientácie,

• orientácie v priestore a čase ,

• sluchovej analýzy a syntézy slov,

• reči a slovnej zásoby,

• pozornosti a postrehu ,

• pamäti,

• logického myslenia,

• matematických predstav.

8. Neurologické abnormality a nepravidelnosť na EEG.

9. Zvláštnosti v sociálnom správaní

Nedostatočná citlivosť a zlé rozlišovanie sociálnych noriem (vtieravosť, ľahkomyseľnosť, zbrklosť), nerešpektovanie autorít.

10. Znížená sebaúcta

Mnohé deti s ADHD trpia zníženou sebadôverou, sebaúctou. Typické sú ich vlastné komentáre, kedy hovoria, že sú hlúpe, že niečo nezvládnu a pod. Niektoré sa naopak správajú agresívne, čo súvisí s ich snahou kontrolovať situácie.

11. Výrazné nerovnomernosti vo výkonových testoch (testoch), v prospechu a správaní

Často sa jedná o nepochopiteľné rozdiely, ktoré bývajú záhadou pre učiteľov aj rodičov. Dieťa to nerobí naschvál, nemôže za to. Jednoducho povedané: "Včera to bolo na jednotku a dnes s biedou na štvorku."

 12. Poruchy učenia

Medzi najznámejšie poruchy zaraďujeme dyslexiu - porucha čítania, dysgrafiu - porucha písania, dysortografiu - porucha pravopisu a dyskalkúliu - porucha matematických schopností.

 

 KULIFERDO – PRACOVNÉ LISTY

 

Pracovný zošit pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií – dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia.

Dozviete sa osvedčené návody a postupy, ako správne pracovať so žiakmi s poruchami učenia a pozornosti, ktorí sú integrovaní v bežnej triede.

• Autormi pracovných listov sú odborníci na riešenie problematiky vzdelávania detí so ŠVVP a učitelia 1. – 4. ročníka ZŠ.

• Prináša pestrú paletu ilustrovaných pracovných listov rozdelených podľa špecifických porúch učenia.

• Obsahuje návod pre učiteľov, ako v škole čo najľahšie pracovať s deťmi s poruchami učenia a pozornosti.

• Ponúka pracovné listy zamerané na rozvoj reči, nácvik čítania, utvrdenie tvarov písmen, osvojenie pravopisu a tiež na precvičovanie matematických operácii. 

• Každý samostatný súbor pracovných listov je uvedený prehľadnou metodickou tabuľkou.

• Každý pracovný list je tiež označený stupňom náročnosti.

• Pracovné listy sú využiteľné na hodinách slovenského jazyka, matematiky aj anglického jazyka.

 

 

 

 Pri dyslexii sa stretávame s:

• narušenou sluchovou a zrakovou diferenciáciou, analýzou a syntézou. Žiaci mávajú problémy s rozlišovaním niektorých hlások, v slovách je prehadzujú, zamieňajú zrkadlovo podobné hlásky (bd, pb, sz, au pod.), Tvarovo podobné hlásky (ma, kh) i zvukovo podobné hlásky, a to ako pri čítaní, tak i pri písaní.

• niektorými deťmi, ktoré majú problémy s vývojom reči. Nie je výnimočné, že sa v anamnéze vyskytne oneskorený vývin reči.

• poruchami v koordinácii pohybov očí. Prejavom je napr. to, že sa dieťa zrazu stratí na riadku, číta o riadok nižšie a vôbec mu to nepripadá divné.

• deťmi, ktoré nedokážu jednotlivé čiastkové funkcie koordinovať a integrovať do jednej zložitejšie aktivity, ktorou je napr. čítanie. Deti síce čítajú bez výrazných chýb, ale veľmi pomaly. Predovšetkým ale textu nerozumejú,  čítajú bez pochopenia. Takíto žiaci sa chovajú, akoby čítali cudzojazyčný text.

Zdroj: Raabe Slovensko

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte