Dysortografik a diktáty?

22.03.2021
Vzdelávanie a výchova

Keďže ani samotný vývin osvojovania pravopisu u zdravých žiakov nie je u nás dostatočne zmapovaný, diagnostika a terapia vývinovej poruchy pravopisu (dysortografie) je o to náročnejšia. A čo potom má robiť učiteľ, keď takého žiaka dostane do triedy?

Diagnostika porúch učenia patrí do rúk odborníkov (špeciálneho pedagóga, logopéda a psychológa), avšak, keď už takého žiaka máte v triede, potrebujete dostatok informácií a danej poruche a návod ako s takým žiakom pracovať v triede.

Čo je to dysortografia?

Je to neschopnosť osvojiť si pravopis pri normálnom intelekte žiaka, primeranej sociokultúrnej a emocionálnej príležitosti a štandardných výučbových postupoch pedagóga.  Dysortografia je závažný a na terapiu časovo náročný problém. Dysortografia sa vyskytuje v rôznych formách a stupňoch a je často výraznou súčasťou obrazu vývinovej dyslexie.

Čítanie a písanie spolu úzko súvisia a tieto dve schopnosti sa vo vývine navzájom ovplyvňujú. Stáva sa, že v skúškach čítania, ktoré máme k dispozícii, podávajú normálny výkon napriek tomu, že eviden tne v ovládaní písanej formy slovenčiny majú v porovnaní s rovesníkmi ťažkosti.

Preto má význam vždy vyšetrovať súčasne čítanie aj písanie. Nové výskumy v tejto oblasti poukazujú hlavne na význam rečových i jazykových schopností žiaka a vplyvu tiež iných kognitívnych schopností (ako je napr. pamäť) žiaka. Do popredia pri dysortografii vystupujú nedostatky vo fonologickom uvedomovaní a špecifické poruchy reči.

Pre žiakov s vývinovou dysortografiou sú charakteristické deficity v oblastiach, ktoré hodnotíme aj v procese diagnostiky:

 • fonologické uvedomovanie,
 • akusticko-verbálna pamäť a pracovná pamäť,
 • špecifické asimilácie,
 • artikulačná neobratnosť,
 • gramatický cit a cit pre morfémovú štruktúru jazyka,
 • neschopnosť aplikovať osvojené pravopisné pravidlá v procese písania.

Keď sa žiak učí písať, potrebuje nielen dobrú schopnosť delenia slova na hlásky a ich spájanie, ale aj schopnosť správne priradiť jednotlivým zvukom (resp. hláskam) správne písmená (grafémy). !

Napríklad v slove „pes“ žiak musí identifikovať hlásky p-e-s a potom každú hlásku správne previesť do grafickej podoby (hlásky nahradiť písmenami).

Ak má žiak ťažkosti vo vnímaní hovorenej reči na úrovni hlások ( napr. ich dĺžka, mäkkosť), často vynecháva dĺžne i mäkčene. Ťažkosti v artikulácii sa potom premietajú aj do písania. Asimilácie v reči sa prejavia v diktáte. Pri prítomnosti artikulačnej neobratnosti dochádza ku komoleniu slov.

Napr: „helikoptéra“ žiak artikuluje ako „helitokota“ a presne to i v diktáte napíše.

 

 

Stratégie učenia pri dysortografii

Stáva sa vám, že žiak „odrecituje“ vybrané slová a napriek tomu napíše v slove bydlisko mäkké i? Jednou z vecí, na ktorú zabúdame u žiakov, ktorí majú poruchu pravopisu (aj u žiakov s dyslexiou), že je potrebné učiť ich, ako sa majú učiť problémové učivo. Cieľom v terapii dysortografie je naučiť žiaka, aby získal vhľad do učebného materiálu a ovládal spôsoby, ako si ho vedome osvojiť. Hovoríme o stratégiách učenia (napr. schematické znázornenie učiva, nakreslenie si daných vybraných slov alebo naučenie sa ich ako pesničku) pomôcť žiakovi so spôsobom AKO SA UČIŤ, t. j. o osvojení aktívneho spôsobu učenia sa rôzneho učiva, ale i gramatiky.

Vedeli ste?

Čo sa deje s mozgom žiaka, ak má napísať slovo? Ak má žiak napísať slovo, musí si vybaviť mená písmen, z ktorých sa slovo skladá, správne ich zoradiť a tento rad písmen udržať v pamäti, pokým celé slovo nenapíše. K tomu je potrebná súhra jednotlivých základných funkcií, ktoré sa na tomto procese podieľajú, napr. zrakové rozlišovanie tvarov, sluchové rozlišovanie hlások, slabík, fonologické uvedomovanie, zraková a sluchová pamäť, zmysel pre rytmus, priestorová orientácia. Ak je niektorá zložka menej rozvinutá, respektíve chýba, vzniká problém.

K špecifickým dysortografickým javom patria:

 • výmena, pridávanie a vynechávanie písmen alebo slabík,
 • problémy s rozlišovaním mäkkých a tvrdých slabík,
 • nedodržiavanie diakritických a interpunkčných znamienok
 • (bodky, čiarky, dĺžne, mäkčene) alebo ich nesprávne umiestnenie
 • a nerozlišovanie krátkych a dlhých samohlások,
 • nerozlišovanie sykaviek,
 • nedodržiavanie hraníc slov vo vete.

Ako pracovať so žiakmi s dysortografiou?

Dysortografika ľahko objaví učiteľka základnej školy, pretože žiak — dysortografik sa odlišuje od svojich rovesníkov:

 • nechuťou k písaniu poznámok, diktátov,
 • v diktátoch robí veľký počet chýb,
 • chyby robí v odpise textu z tabule či učebnice už v začiatkoch školskej dochádzky,
 • nemá cit pre jazyk,
 • počuje, ale zdá sa, akoby nepočul, čo sa mu diktuje,
 • nepamätá si diktované slová.

Písanie diktátov s dysortografikom potom môže vyzerať ako trápenie na bojisku. Nemusí to tak byť, keď úlohy, čo najviac prispôsobíte jeho limitom.

Pá rád pri písaní diktátu:

 • Diktát pripravujeme ako doplňovačku.
 • Poskytneme žiakovi dlhší čas na kontrolu napísaného (napr. posledný
 • odovzdáva zošit).
 • Volíme pomalšie tempo diktovania (poskytneme žiakovi dlhší čas na písanie alebo po dohode žiak píše pri diktáte každú druhú vetu).
 • Žiak pracuje s tabuľkou pre dyslektikov, kde sú farebne odlíšené mäkké a tvrdé spoluhlásky (vopred sa naučí tabuľku používať), alebo tabuľku abecedy s tlačenými a písanými tvarmi písmen.
 • Využívame možnosti slovného hodnotenia.
 • Zaznamenávame počet chýb, ale neklasifikujeme jeho diktát známkou.
 • Neopravujeme chyby v diktátoch klasickým spôsobom (učiteľ predpíše správne slovo).
 • Chyby neopravujeme červenou, ale zelenou farbou.

.... a pod.

Potrebujete ešte viac tipov ako pracovať so žiakmi s poruchami učenia? Veľa dôležitých informácií o jednotlivých poruchách, ale aj konkrétne stratégia učenia nájdete v odbornej publikácií od nakladateľstva Raabe.

Spracované podľa odbornej publikácieŽIAK SO ŠVVP V 1. AŽ 4. ROČNÍKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

 • ŽIAK SO ŠVVP V 1. AŽ 4. ROČNÍKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Autorky: PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., Mgr. Oľga Bujnovská

Publikácia obsahuje:

 • návody na rozpoznanie prejavov dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkúlie,
 • praktické pracovné listy zo slovenského jazyka a matematiky vytvorené podľa obsahu vzdelávania ISCED 1,

Úlohy v pracovných listoch sú variabilné – tri úrovne náročnosti, od najjednoduchších úloh po najzložitejšie, použiteľné podľa toho, ako žiak na vyučovaní napreduje.

HĽADÁTE PRACOVNÉ ZOŠITY PRE ŽIAKOV SO ŠVVP?

Školský portál odporúča tieto:

NOVINKA

KULIFERDO – PRACOVNÉ LISTY

V pracovnom zošite KULIFERDO - PRACOVNÉ LISTY pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií nájdete inšpiráciu pre prácu so žiakmi s poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia) a poruchou pozornosti.

Dozviete sa osvedčené návody a postupy, ako správne pracovať so žiakmi s poruchami učenia a pozornosti, ktorí sú integrovaní v bežnej triede.

 

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

Súbor siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia. Je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ.

Súbor štyroch pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na slovenský jazyk. Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť, potrebujú si zopakovať alebo zábavnou formou spoznávať písmená slovenskej abecedy. Balík obsahuje diely: Samohlásky a Dvojhlásky. Spoluhlásky 1. Spoluhlásky 2. Práca s textom.

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – ČÍSELKÁ

Sada piatich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na matematiku.

Zdroj: Školský portál

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte