Jedinečná učebnica prírodovedy je tu!

08.12.2017
Vzdelávanie a výchova

Odborné vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA predstavuje úplne novú pracovnú učebnicu a metodiku spracovanú v súlade s iŠVP na vyučovací predmet Prírodoveda pre 3. ročník základných škôl.

EXPOL PEDAGOGIKA

„Jedinečnosť učebnice spočíva v inovatívnom spracovaní založenom na bádateľských aktivitách, ktoré prinášajú úplne nový prístup k výučbe, a ktorých využívanie je zakotvené i v štátnom vzdelávacom programe. Určená je pre všetkých nadšených učiteľov, ktorí chcú urobiť vzdelávanie pre žiakov zaujímavým, inšpirujúcim a podnetným,“ predstavuje novinku JUDr. Monika Fegyveres Oravská, konateľka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA. Ako dopĺňa autorka učebnice doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.: „Naša učebnica ako jediná reflektuje nielen na všetky vzdelávacie štandardy predmetu prírodoveda, ale aj na charakteristiku predmetu a všetky jeho ciele. Významný dôraz je kladený na zanedbávaný rozvoj viacerých spôsobilostí, napríklad skúmania či tvorenia vlastných záverov.“

Netreba sa obávať ani komplikovaných príprav. Spolu s učebnicou vychádza aj metodická príručka, ktorá dôkladne opisuje, ako s učebnicou pracovať. Metodickú príručku si naviac môžete spolu s pracovnými učebnicami objednať cez Edičný portál MŠVVaŠ SR a získať ju tak bezplatne!

Ukážku pracovnej učebnice si môžete pozrieť tu: Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ

Ukážku metodickej príručky si môžete pozrieť tu: Metodická príručka k učebnici prírodovedy pre 3. ročník ZŠ

Učebnicu aj metodiku si môžu školy objednávať na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR (https://edicnyportal.iedu.sk/) počas špecializovaného objednávacieho konania iba do 15. decembra 2017!

V čom spočíva jedinečnosť pracovnej učebnice?

„Základným motívom učebnice je žiacke výskumné pracovisko, ktoré samo o sebe vytvára motivačné situácie. Každá kapitola sa začína skúmateľskou výzvou v podobe listu adresovaného výskumnému tímu žiakov. V liste sa nachádza niekoľko výskumných problémov v podobe otázok. Tie vedú žiakov k vlastnej výskumnej aktivite. Jednotlivé kapitoly učebnice obsahujú úlohy smerujúce žiakov k získavaniu rôznych čiastkových informácií potrebných na riešenie výskumných problémov. Niektoré sú riešené metódou vysvetlenia a navádzania na získavanie dodatočných informácií, základ však tvoria výskumné otázky vedúce žiakov k získaniu odpovedí pomocou vlastnej výskumnej činnosti. Vzhľadom na kurikulárny obsah predmetu prírodoveda pre 3. ročník, ide o 6 tematických výziev prezentovaných v šiestich listoch, a to v súlade so vzdelávacími podoblasťami prírodovedy,“ vysvetľuje jedinečné spracovanie autorka učebnice Kristína Žoldošová.

„Didaktické spracovanie učiva v učebnici využíva koncept, ktorý bol v slovenských podmienkach vyvíjaný
a v praxi postupne overovaný 12 rokov, a to s aktívnou účasťou medzinárodných odborníkov."

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

„Učebný materiál je konštruovaný na induktívnom princípe sprístupňovania prírodovedného poznania žiakom, pri ktorom je snahou učiteľa identifikovať aktuálne poznanie žiaka a  prostredníctvom otázok ho navádzať k tomu, aby sa pokúsil sám javy preskúmať a svoju predstavu si upravil na základe vlastných skúseností,“ ozrejmuje autorka.

Objednávanie je možné iba do 15. decembra 2017

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vytvoriť tento výnimočný a inovatívny učebný materiál na predmet prírodoveda pre 3. ročník. Školy si tak môžu objednať učebnice spolu s metodickou príručkou, ktorá vysvetľuje, ako s pracovnou učebnicou pracovať a využívať všetky jej prednosti,“ vyjadrila sa konateľka Monika Fegyveres Oravská.

Učebnice spolu s metodickou príručkou si školy môžu objednávať po prihlásení sa na Edičný portál MŠVVaŠ SR (https://edicnyportal.iedu.sk/) do 15. decembra 2017, o týchto skutočnostiach boli školy informované e-mailom priamo ministerstvom školstva.

expol_prirodoveda_1200x180.png

„Budeme vďační za všetky názory pedagógov prvého stupňa základných škôl týkajúce sa našich nových učebných materiálov na prírodovedu. Napísať nám môžu aj svoje pripomienky a návrhy na info@expolpedagogika.sk,“ dodáva Monika Fegyveres Oravská.

EXPOL PEDAGOGIKA bude počas celého roka 2018  po celom Slovensku organizovať pre učiteľov prírodovedy bezplatné školenia týkajúce sa práce s novou učebnicou a metodickou príručkou.

Ukážku pracovnej učebnice si môžete pozrieť tu: Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ

Ukážku metodickej príručky si môžete pozrieť tu: Metodická príručka k učebnici prírodovedy pre 3. ročník ZŠ

Zdroj: EXPOL PEDAGOGIKA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte